உமா அக்ஷரமாலா ஸ்தோத்திரம்

அக்ஷரம்ʼ வாக்பதாதீதம்ʼ ருʼக்ஷராஜனிபானனம்.
ரக்ஷதாத்வாம ந꞉ கிஞ்சிதுக்ஷவாஹநமோஹனம்.
ஆகாஶகேஶமஹிஷீம்ʼ ஆகாரவிஜிதோர்வஶீம்.
ஆஶாஹினஜனத்யேயாம்ʼ ஆஶாபாலார்சிதாம்ʼ நும꞉.
இந்த்ரப்ரப்ருʼதிகீர்வாணவந்திதாங்க்ரிகுஶேஶயா.
சந்த்ரஸ்தனந்தயாபீடஜாயா விஜயதேதராம்.
ஈஶ்வரீம்ʼ ஸர்வபூதானாம்ʼ க꞉ ஶிவாம்ʼ ஸ்தோதுமீஶ்வர꞉.
சதுர்பிரஸமேதோ நா வதனைருதபாஹுபி꞉.
உமா நாமாதிமா பாமா வாமா ஶ்யாமா விமானமா.
விமானமான்யமாயா மா பிமா ராமானுமாது மா.
ஊரும்ʼ தம்ʼ தக்ஷிணம்ʼ மாது꞉ ஸ்மராமி நிஜமாஸனம்.
யஸ்மாதஹம்ʼ பரிப்ரஷ்ட꞉ கல்கீ பூபுவனம்ʼ கத꞉.
ருʼஷீணாம்ʼ சக்ஷுஷோ ஜ்யோதி꞉ பாலா ஶைலஸ்ய சக்ஷுஷ꞉.
ஹரஸ்ய சக்ஷுஷ꞉ காந்தா மாதோமா மம சக்ஷுஷ꞉.
ரூʼகாரம்ʼ வேஷ்டிதம்ʼ த்வாப்யாம்ʼ நாப்யாமுபயதோ திஶம்.
ஆகாரோ வா க்ஷம꞉ பாதும்ʼ ஸ சந்த்ரேண வதம்ʼஸித꞉.
ல்ருʼகார꞉ ஶீதலாபாங்கி ககாரேணேவ ஸர்வதா.
ஶ்லிஷ்ட ஏவ த்வயா கௌரி மேருதன்வா ப்ரயுஜ்யயே.
ல்ரூʼகாரோ(அ)ம்ப த்வயா பால்யே கலபாஷிணி பாஷித꞉.
நசேதயமஸன்வர்ணோ க்ருʼஹ்யதே கதமாகமே.
ஏணஸ்தனந்தயாலோகம்ʼ ஏகாந்தாலோசனாம்ருʼதம்.
ஏகாம்ரநாயகத்ருʼஶோர்பாக்யம்ʼ விஜயதேதராம்.
ஐஶ்வர்யம்ʼ க꞉ புமானீஷ்டே கிரிஜாயா꞉ ப்ரபாஷிதும்.
சாமரக்ராஹிணீ யஸ்யா꞉ ஸ்வயமம்போஜவாஸினீ.
ஓங்கார இவ ஶர்வஸ்ய ஹ்ரீங்காரஸ்தவ வாசக꞉.
அனயோரம்பிகே பேதம்ʼ யோ ந வேத ஸ வேத நா.
ஔதார்யே தேவதா தேனு꞉ ஸௌந்தர்யே மணிபுத்ரிகா .
ஸ்வயம்ʼ ஶக்திர்னகஸுதா த்ரிலோகீ ராஜ்யமர்ஹதி.
அம்ʼஸயோர்வினதம்ʼ ஸம்யகுன்னதம்ʼ குசகும்பயோ꞉.
அம்ருʼதம்ʼ ஶங்கரத்ருʼஶோ꞉ பரம்ʼ ஜயதி தைவதம்.
அ꞉ குண்டித்தோ(அ)பவத்யேஷு தேஷு தர்ஶிதவிக்ரமா.
யாதுதானேஷு பீமேஷு பாது வோ பீமபாமினீ.
கமலாஸுதேன யத்ராத் க்ருʼதானி ஶ்ருʼங்காரதந்த்ரஸூத்ராணி.
ஸ்தோகான்யபி பஹுலார்தான்யகஜாஹஸிதானி பாந்து த்வாம்.
கம்ʼ பவதீ பூர்பவதீ பவனோ பவதீ ஹுதாஶனோ பவதீ.
ஸலிலம்ʼ ச தேவி பவதீ பவதீம்ʼ ஹித்வா ந கிஞ்சிதபி.
கணபதயே ஸ்தனகடயோ꞉ பதகமலே ஸப்தலோகபக்தேப்ய꞉.
அதரமணௌ த்ரிபுரஜிதே ததாஸி பீயூஷமம்ப த்வம்.
கனமதிதாயகவேணீ வாணீபதிமுக்யதேவதாவினுதா.
புரரிபுபாணிக்ருʼஹீதீ பூர்ணம்ʼ விததாது மே காமம்.
ஙத்வம்ʼ வாதஸ்ய லிபௌ மாத꞉ கேனாபி லிங்கபேதேன.
த்வத்ரூபதா புராரேஸ்ததபாவே து த்வயோரைக்யம்.
சஞ்சலவிஶாலநயனா துங்ககுசா சஞ்சரீகநீலகசா.
பஞ்சமுகஸ்ய புரந்த்ரீ ஜகதோம்ʼ(அ)ஹ꞉ஸஞ்சயம்ʼ ஹரது.
சத்ரக்ரஹணநியோஜ்யா தஶஶதநேத்ரஸ்ய பாமினீ யஸ்யா꞉.
தஸ்யாஶ்சரணமுமாயா பவாதபே க்லிஶ்யதாம்ʼ சத்ரம்.
ஜம்புகநாயகநயனஜ்யோத்ஸ்னேயம்ʼ ரங்கஶாயினோ பகினீ.
அகிலாநாமண்டாநாமதிராஜ்ஞீ விஜயதே சண்டீ.
ஜங்க்ருʼதிம்ʼ கரோதி சேன்னமத்தஷட்பதாவலீ
யன்முகாம்புஜன்மனா ஸுகந்தினா நிமந்த்ரிதா.
கர்ணகுந்தலப்ரமாத்பவேன நைவ வார்யதே
ஶைலஶக்ரபுத்ரிகா துனோது ஸா மம ப்ரமம்.
ஞமஙணனா꞉ ஸம்ப்ரோக்த்தா சபகடதாக்யேஷு கௌரி வர்கேஷு.
உத்தமஸஞ்ஜ்ஞா꞉ ப்ராஜ்ஞை꞉ நரவர்கே து த்வதங்க்ரிரதா꞉.
டங்க்ருʼதிமுகரிததிக்கம்ʼ ஸஜ்யம்ʼ பாணாஸனம்ʼ கரே தததீ.
த்யேயா மாயா ஶபரீ ஶத்ருபயம்ʼ தர்துகாமேன.
டங்கமபூர்வம்ʼ லக்ஷ்ம்யா ப்ரஹஸன்ப்ரவதஸ்யலம்ʼ து வதனஸ்ய.
பரிதோ முனிபிர்கீத꞉ பரிக்ரஹோ தூர்ஜடேர்ஜயதி.
டமருதரோ பகவானபி காயதி யஸ்யா꞉ ஶுபம்ʼ குணவ்ராதம்.
தஸ்யா꞉ ஶிகரிஸுதாயா நாக்ருʼதபுண்யோ பவேத்வந்தீ.
டக்காதிவாத்யஹஸ்தப்ரமதஸமாராதிதஶ்ரவணயுக்மா.
ஶுப்ரகிரணார்தமௌலே꞉ ஶுத்தாந்தவிலாஸினீ ஜயதீ.
ணடதாத்வர்தே சதுரோ நாதோ யஸ்யாஸ்தரங்கிணீதாரீ.
அகபுருஹூதஸுதா ஸா கரோது மே மானஸே நடனம்.
தனுகாந்திவிஜிதகனகா தரணி꞉ ஸம்ʼஸாரதோரஜலராஶே꞉.
தருணாருணாபசரணா தனோது மே கிரிஸுதா க்ஷேமம்.
தஸ்யேவ யஸ்ய நாஸ்தி ப்ராரம்போ யேன ந த்விதீயத்வம்.
தஸ்ய க்ருʼணந்த்யக்ஷரதா யஸ்மின்னபி தன்மஹோ ஜயதி.
தரஹஸிதத்விகுணீக்ருʼதமுககாந்திர்ஜயதி புரஜித꞉ காந்தா.
நயனோன்மேஷவிலாஸோ யஸ்யா꞉ ஸகலானி புவனானி.
தரணீதரஸ்ய துஹிதா தரணீதரவாஸினோ வதூர்தயிதா.
தரணீவிடஸ்ய பகினீ தரணீமேதாமுமா பாது.
நகஜே பாயம்ʼ பாயம்ʼ லாவண்யஸுதாம்ʼ த்வதீயகாத்ரஸ்ய.
நயனாஞ்ஜலினா ஶூலீ பபூவ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ மன்யே.
பதிருக்ரத்ருʼஷ்டிருக்ரோ யுவராஜோ(அ)யம்ʼ ஸதா மதோபேத꞉.
தவ ராஜ்ஞி ந கருணா சேத் புவனஸ்ய கதம்ʼ ஶுபம்ʼ பவது.
பலிதம்ʼ மமாம்ப ஸுக்ருʼதம்ʼ காலேனைதாவதா ந ஸந்தேஹ꞉.
யத் பவதீயம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ பவித்ரமீஶானி ரசயாமி.
பலிபிர்னிபீட்யமானானபலான் பாதும்ʼ க்ருʼஹீதஜனனாய.
பலமம்ப தேஹி மஹ்யம்ʼ பலிமேதத்கல்பயாமி மன꞉.
பவதீயஸ்ய மஹேஶ்வரி கடாக்ஷநாம்னோ நவஸ்ய மேதஸ்ய.
ப்ராவ்ருʼஷமஹமாஶங்கே கருணாம்ʼ கல்யாணதோயமுச꞉.
மதிரஹித꞉ ஸ்துவஸி த்வம்ʼ யம்ʼ கஞ்சன தனபிஶாசிகாவிஷ்டம்.
இஷ்டம்ʼ ச நைவ லபஸே பஶ்ய ஜகன்மாதரம்ʼ ஸ்துத்வா.
யமினாம்ʼ ஸ்மர்தும்ʼ யோக்யம்ʼ நிகமாகமவாக்யஸஞ்சயைர்ம்ருʼக்யம்.
மூர்தம்ʼ லோசனபாக்யம்ʼ புராமரேர்ஜயதி நீபவனே.
ரதசரணபாணிபகினீ தானவதமனீ நமத்விபச்சமனீ.
புவனத்ரயஸ்ய ஜனனீ விந்த்யே தரணீதரே ஜயதி.
லலனாஜனப்ரகாண்டம்ʼ கலநாதபராஸ்தபாலகலகண்டம்.
புரவைரிண꞉ கலத்ரம்ʼ முரவைரி ஸமர்சிதம்ʼ பஜ ரே.
வந்த்யமுமாபதகமலம்ʼ நிந்த்யமிதம்ʼ ஸங்ககாரணஸதனம்.
வயஸி ஸகலே(அ)ப்யதீதே நயஸி முதா முக்த கிம்ʼ காலம்.
ஶம்பரஶாத்ரவஶாத்ரவகலத்ரபதமித்ரமஹமஹோ தன்ய꞉.
பூமண்டலே விஶாலே ஸத்ருʼஶ꞉ புருஷோ மயா கோ(அ)ன்ய꞉.
ஷட்வதனஸ்ய ஸவித்ரீ ஷண்ணாம்ʼ ஹந்த்ரீ மன꞉ ஸபத்ரானாம்.
ஷட்பிர்கம்யம்ʼ மார்கைர்பர்கஸ்ய புரந்த்ரிகாஸ்தானம்.
ஸர்வத்ர ஸங்கமுக்தோ கர்வவியுக்த꞉ ஸ்வதந்த்ரஸஞ்சார꞉.
நிர்வர்ணயன் கதா வா ஶர்வவதூதாம விஹராமி.
ஹரிமுகவந்திதசரணா ஹரிணாங்கமதாபஹாஸ்யரஜீவா.
ஹரிணஸ்தனந்தயாக்ஷி ஹரிநாயகவாஹனா ஜயதி.
க்ஷத்ரியாந்தகாரிண꞉ ப்ரஸூத்வமேவ கேவலம்ʼ
நாப கா(அ)பி யத்கலா மமாபி மாத்ருʼதாமகாத்.
துஷ்டலோகமாரிணீ ந்ருʼஸிம்ʼஹஶக்திரூபிணீ
தூர்ஜடேர்வதூடிகா துனோது ஸா மதாபதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |