ಲಲಿತಾಂಬಾ ಸ್ತುತಿ

ಕಾ ತ್ವಂ ಶುಭಕರೇ ಸುಖದುಃಖಹಸ್ತೇ
ತ್ವಾಘೂರ್ಣಿತಂ ಭವಜಲಂ ಪ್ರಬಲೋರ್ಮಿಭಂಗೈಃ.
ಶಾಂತಿಂ ವಿಧಾತುಮಿಹ ಕಿಂ ಬಹುಧಾ ವಿಭಗ್ನಾಂ
ಮತಃ ಪ್ರಯತ್ನಪರಮಾಸಿ ಸದೈವ ವಿಶ್ವೇ.
ಸಂಪಾದಯತ್ಯವಿರತಂ ತ್ವವಿರಾಮವೃತ್ತಾ
ಯಾ ವೈ ಸ್ಥಿತಾ ಕೃತಫಲಂ ತ್ವಕೃತಸ್ಯ ನೇತ್ರೀ.
ಸಾ ಮೇ ಭವತ್ವನುದಿನಂ ವರದಾ ಭವಾನೀ
ಜಾನಾಮ್ಯಹಂ ಧ್ರುವಮಿದಂ ಧೃತಕರ್ಮಪಾಶಾ.
ಕೋ ವಾ ಧರ್ಮಃ ಕಿಮಕೃತಂ ಕ್ವ ಕಪಾಲಲೇಖಃ
ಕಿಂ ವಾದೃಷ್ಟಂ ಫಲಮಿಹಾಸ್ತಿ ಹಿ ಯಾಂ ವಿನಾ ಭೋಃ.
ಇಚ್ಛಾಪಾಶೈರ್ನಿಯಮಿತಾ ನಿಯಮಾಃ ಸ್ವತಂತ್ರೈಃ
ಯಸ್ಯಾ ನೇತ್ರೀ ಭವತಿ ಸಾ ಶರಣಂ ಮಮಾದ್ಯಾ.
ಸಂತಾನಯಂತಿ ಜಲಧಿಂ ಜನಿಮೃತ್ಯುಜಾಲಂ
ಸಂಭಾವಯಂತ್ಯವಿಕೃತಂ ವಿಕೃತಂ ವಿಭಗ್ನಂ.
ಯಸ್ಯಾ ವಿಭೂತಯ ಇಹಾಮಿತಶಕ್ತಿಪಾಲಾಃ
ನಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಾಂ ವದ ಕುತಃ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ.
ಮಿತ್ರೇ ರಿಪೌ ತ್ವವಿಷಮಂ ತವ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ಸ್ವಸ್ಥೇ ದುಃಸ್ಥೇ ತ್ವವಿತಥಂ ತವ ಹಸ್ತಪಾತಃ.
ಮೃತ್ಯುಚ್ಛಾಯಾ ತವ ದಯಾ ತ್ವಮೃತಂಚ ಮಾತಃ
ಮಾ ಮಾಂ ಮುಂಚಂತು ಪರಮೇ ಶುಭದೃಷ್ಟಯಸ್ತೇ.
ಕ್ವಾಂಬಾ ಸರ್ವಾ ಕ್ವ ಗಣನಂ ಮಮ ಹೀನಬುದ್ಧೇಃ
ಧತ್ತುಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಮಿವ ಮತಿರ್ಜಗದೇಕಧಾತ್ರೀಂ.
ಶ್ರೀಸಂಚಿಂತ್ಯಂ ಸುಚರಣಮಭಯಪತಿಷ್ಠಂ
ಸೇವಾಸಾರೈರಭಿನುತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯಾ ಮಾಯಾ ಜನ್ಮ ವಿನಯತ್ಯತಿದುಃಖಮಾರ್ಗೈ-
ರಾಸಂಸಿದ್ಧೇಃ ಸ್ವಕಲಿತೈರ್ಲ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ.
ಯಾ ಮೇ ಬುದ್ಧಿಂ ಸುವಿದಧೇ ಸತತಂ ಧರಣ್ಯಾಂ
ಸಾಂಬಾ ಸರ್ವಾ ಮಮ ಗತಿಃ ಸಫಲೇ ಫಲೇ ವಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |