ಏಕ ಶ್ಲೋಕಿ ಸುಂದರ ಕಾಂಡಂ

ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮಾನನುಗ್ರಹಬಲಾತ್ ತೀರ್ಣಾಂಬುಧಿರ್ಲೀಲಯಾ
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಶಾಮ್ಯ ರಾಮದಯಿತಾಂ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ವನಂ ರಾಕ್ಷಸಾನ್।
ಅಕ್ಷಾದೀನ್ ವಿನಿಹತ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಶಕಂ ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಪುನಃ
ತೀರ್ಣಾಬ್ಧಿಃ ಕಪಿಭಿರ್ಯುತೋ ಯಮನಮತ್ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಹನುಮಾನ್ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹನುಮಾನ್ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಪನ್ನಾನುರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಂಗಂ ಜಗದ್ಭೀತಿಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಂ. ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಪವಿತ್ರಂ. ಭಜೇ ಪಾವನಂ ಭಾವನಾನಿತ್ಯವಾಸಂ ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಚಾರುಭಾಸಂ. ಭಜೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಕುಂದಮಂದಾರಹಾಸಂ ಭಜೇ ಸಂತತಂ ರಾಮಭೂಪಾಲದಾಸಂ. ಭಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾತಿದಕ್ಷಂ

Click here to know more..

ಚಂದ್ರಮೌಲಿ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಂದ್ರಮೌಲಿ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸದಾ ಮುದಾ ಮದೀಯಕೇ ಮನಃಸರೋರುಹಾಂತರೇ ವಿಹಾರಿಣೇಽಘಸಂಚಯಂ ವಿದಾರಿಣೇ ಚಿದಾತ್ಮನೇ. ನಿರಸ್ತತೋಯ- ತೋಯಮುಙ್ನಿಕಾಯ- ಕಾಯಶೋಭಿನೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ. ನಮೋ ನಮೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಾನಕೀರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶುಭಪ್ರದಾಯಿನೇ. ನಮೋ ದಯಾರ್ದ್ರಚೇತಸೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸ

Click here to know more..

ಕನ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ

ಕನ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ

ತ್ರಿಪುರಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನಃ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |