ജാനകീ സ്തോത്രം

Janaki stotra

സർവജീവശരണ്യേ ശ്രീസീതേ വാത്സല്യസാഗരേ.
മാതൃമൈഥിലി സൗലഭ്യേ രക്ഷ മാം ശരണാഗതം.
കോടികന്ദർപലാവണ്യാം സൗന്ദർയ്യൈകസ്വരൂപിണീം.
സർവമംഗലമാംഗല്യാം ഭൂമിജാം ശരണം വ്രജേ.
ശരണാഗതദീനാർത്ത- പരിത്രാണപരായണാം.
സർവസ്യാർതിഹരാം രാമവ്രതാം താം ശരണം വ്രജേ.
സീതാം വിദേഹതനയാം രാമസ്യ ദയിതാം ശുഭാം.
ഹനൂമതാ സമാശ്വസ്താം ഭൂമിജാം ശരണം വ്രജേ.
അസ്മിൻ കലിമലാകീർണേ കാലേ ഘോരഭവാർണവേ.
പ്രപന്നാനാം ഗതിർനാസ്തി ശ്രീമദ്രാമപ്രിയാം വിനാ.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |