ജാനകീ സ്തോത്രം

Janaki stotra

സർവജീവശരണ്യേ ശ്രീസീതേ വാത്സല്യസാഗരേ.
മാതൃമൈഥിലി സൗലഭ്യേ രക്ഷ മാം ശരണാഗതം.
കോടികന്ദർപലാവണ്യാം സൗന്ദർയ്യൈകസ്വരൂപിണീം.
സർവമംഗലമാംഗല്യാം ഭൂമിജാം ശരണം വ്രജേ.
ശരണാഗതദീനാർത്ത- പരിത്രാണപരായണാം.
സർവസ്യാർതിഹരാം രാമവ്രതാം താം ശരണം വ്രജേ.
സീതാം വിദേഹതനയാം രാമസ്യ ദയിതാം ശുഭാം.
ഹനൂമതാ സമാശ്വസ്താം ഭൂമിജാം ശരണം വ്രജേ.
അസ്മിൻ കലിമലാകീർണേ കാലേ ഘോരഭവാർണവേ.
പ്രപന്നാനാം ഗതിർനാസ്തി ശ്രീമദ്രാമപ്രിയാം വിനാ.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഗോദാവരീ സ്തോത്രം

ഗോദാവരീ സ്തോത്രം

യാ സ്നാനമാത്രായ നരായ ഗോദാ ഗോദാനപുണ്യാധിദൃശിഃ കുഗോദാ. ഗോദാസരൈദാ ഭുവി സൗഭഗോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ. യാ ഗൗപവസ്തേർമുനിനാ ഹൃതാഽത്ര യാ ഗൗതമേന പ്രഥിതാ തതോഽത്ര. യാ ഗൗതമീത്യർഥനരാശ്വഗോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ. വിനിർഗതാ ത്ര്യംബകമസ്തകാദ്യാ സ്നാതും സമായാന്തി യത

Click here to know more..

ശിവ മംഗല സ്തുതി

ശിവ മംഗല സ്തുതി

ഭുവനേ സദോദിതം ഹരം ഗിരിശം നിതാന്തമംഗലം. ശിവദം ഭുജംഗമാലിനം ഭജ രേ ശിവം സനാതനം. ശശിസൂര്യവഹ്നിലോചനം സദയം സുരാത്മകം ഭൃശം. വൃഷവാഹനം കപർദിനം ഭജ രേ ശിവം സനാതനം. ജനകം വിശോ യമാന്തകം മഹിതം സുതപ്തവിഗ്രഹം. നിജഭക്തചിത്തരഞ്ജനം ഭജ രേ ശിവം സനാതനം. ദിവിജം ച സർവതോമുഖം മദനായു

Click here to know more..

ഗണപതിഭഗവാനോട് രക്ഷ തേടി പ്രാര്‍ഥന

ഗണപതിഭഗവാനോട് രക്ഷ തേടി പ്രാര്‍ഥന

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |