കല്യാണ രാമ നാമാവലി

ഓം കല്യാണോത്സവാനന്ദായ നമഃ.
ഓം മഹാഗുരുശ്രീപാദവന്ദനായ നമഃ.
ഓം നൃത്തഗീതസമാവൃതായ നമഃ.
ഓം കല്യാണവേദീപ്രവിഷ്ടായ നമഃ.
ഓം പരിയരൂപദിവ്യാർചന- മുദിതായ നമഃ.
ഓം ജനകരാജസമർപിത- ദിവ്യാഭരണവസ്ത്ര- ഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം സീതാകല്യാണരാമായ നമഃ.
ഓം കല്യാണവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം കല്യാണദായിനേ നമഃ.
ഓം ഭക്തജനസുലഭായ നമഃ.
ഓം കല്യാണഗുണസഹിതായ നമഃ.
ഓം ഭക്താനുഗ്രഹകാമ്യായ നമഃ.
ഓം ജനകരാജജന്മ- സാഫല്യായ നമഃ.
ഓം യോഗീന്ദ്രവൃന്ദവന്ദിതായ നമഃ.
ഓം നാമസങ്കീർതനസന്തുഷ്ടായ നമഃ.
ഓം ശരണശരണ്യായ നമഃ.
ഓം രാമായ നമഃ.
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ.
ഓം ദീനബാന്ധവായ നമഃ.
ഓം അയോധ്യാമഹോത്സുകായ നമഃ.
ഓം വിദ്യുത്പുഞ്ജസമപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം രാമായ നമഃ.
ഓം ദാശരഥായ നമഃ.
ഓം മഹാബാഹവേ നമഃ.
ഓം മഹാപുരുഷായ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം പ്രസന്നമുഖപങ്കജായ നമഃ.
ഓം തുഭ്യം നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മപ്രാർഥിതായ നമഃ.
ഓം ജന്മാദിഷഡ്ഭാവരഹിതായ നമഃ.
ഓം നിർവികാരായ നമഃ.
ഓം പൂർണായ നമഃ.
ഓം ഗമനാദിവിവർജിതായ നമഃ.
ഓം ജഗതാം നാഥായ നമഃ.
ഓം ഭക്തിഭാവനായ നമഃ.
ഓം കാരുണികായ നമഃ.
ഓം അനന്തായ നമഃ.
ഓം രാമചന്ദ്രായ നമഃ.
ഓം രാമായ നമഃ.
ഓം കരുണാമയായ നമഃ.
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ.
ഓം ലക്ഷ്മണഭരതരിപുഘ്നസഹിതായ നമഃ.
ഓം മാതാപിതൃസംഹൃഷ്ടായ നമഃ.
ഓം ശ്രിയാ സഹിതായ നമഃ.
ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ.
ഓം സീതാസമേതായ നമഃ.
ഓം അഖിലജനാനന്ദകരായ നമഃ.
ഓം നിത്യശ്രീപ്രദായ നമഃ.
ഓം വികാരരഹിതായ നമഃ.
ഓം നിരവധികവിഭവായ നമഃ.
ഓം മായാനിരാപായ നമഃ.
ഓം അഖിലദേവേശ്വരായ നമഃ.
ഓം കല്യാണരാമായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |