രാമരക്ഷാ സ്തോത്രം

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

Click here for audio

ആപദാമപഹർതാരം ദാതാരം സർവസമ്പദാം।
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭൂയോ നമാമ്യഹം।
ആർതാനാമാർതിഹന്താരം ഭീതാനാം ഭീതിനാശനം।
ദ്വിഷദാം കാലദണ്ഡം ച രാമചന്ദ്രം നമാമ്യഹം।
നമഃ കോദണ്ഡഹസ്തായ സന്ധീകൃതശരായ ച।
ഖണ്ഡിതാഖിലദൈത്യായ രാമായാപന്നിവാരിണേ।
അഗ്രതഃ പൃഷ്ഠതശ്ചൈവ പാർശ്വതശ്ച മഹാബലൗ।
ആകർണപൂർണധന്വാനൗ രക്ഷേതാം രാമലക്ഷ്മണൗ।
സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ചാപബാണധരോ യുവാ।
ഗച്ഛൻ മമാഗ്രതോ നിത്യം രാമഃ പാതു സലക്ഷ്മണഃ।
രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ।
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2615078