ഏക ശ്ലോകി രാമായണം

ആദൗ രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം
വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവസംഭാഷണം ।
ബാലീനിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം
പശ്ചാദ്രാവണകുംഭകർണഹനനം ചൈതദ്ധി രാമായണം ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

നവ ദുർഗാ സ്തവം

നവ ദുർഗാ സ്തവം

സർവോത്തുംഗാം സർവവിപ്രപ്രവന്ദ്യാം ശൈവാം മേനാകന്യകാംഗീം ശിവാംഗീം. കൈലാസസ്ഥാം ധ്യാനസാധ്യാം പരാംബാം ശുഭ്രാം ദേവീം ശൈലപുത്രീം നമാമി. കൗമാരീം താം കോടിസൂര്യപ്രകാശാം താപാവൃത്താം ദേവദേവീമപർണാം. വേദജ്ഞേയാം വാദ്യഗീതപ്രിയാം താം ബ്രഹ്മോദ്ഗീഥാം ബ്രഹ്മരൂപാം നമാമി. വൃത്ത

Click here to know more..

ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലി സ്തോത്രം

ഗുരു പുഷ്പാഞ്ജലി സ്തോത്രം

ശാസ്ത്രാംബുധേർനാവമദഭ്രബുദ്ധിം സച്ഛിഷ്യഹൃത്സാരസതീക്ഷ്ണരശ്മിം. അജ്ഞാനവൃത്രസ്യ വിഭാവസും തം മത്പദ്യപുഷ്പൈർഗുരുമർചയാമി. വിദ്യാർഥിശാരംഗബലാഹകാഖ്യം ജാഡ്യാദ്യഹീനാം ഗരുഡം സുരേജ്യം. അശാസ്ത്രവിദ്യാവനവഹ്നിരൂപം മത്പദ്യപുഷ്പൈർഗുരുമർചയാമി. ന മേഽസ്തി വിത്തം ന ച മേഽസ്തി ശക

Click here to know more..

ഉത്രാടം നക്ഷത്രം

ഉത്രാടം നക്ഷത്രം

ഉത്രാടം നക്ഷത്രം - സ്വഭാവം, ഗുണങ്ങള്‍, പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങള്‍, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍, തൊഴില്‍, പേരുകള്‍, അനുകൂലമായ രത്നം, ദാമ്പത്യജീവിതം, മന്ത്രം, പരിഹാരങ്ങള്‍…

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |