கிருஷ்ணா கமலாக்ஷா பாடல்

க்ருஷ்ண கமலாக்ஷ கலயே த்வாம் கமலேஶ
த்ருஷ்ணாரஹிதாப்ததாபஸவ்ருந்தமானஸநிவேஶ
க்ருஷ்ண ஸம்ரக்ஷகாக்ஷயப்ரேமபரிதம்ருதுபாஷ
வ்ருஷ்ணிவம்ஶவரபூஷ வரதாயக நரவரவேஷ

பால வனமாலாதர ராஸனர்தனவிலோல
வரகுசேலாதிபரிபால கருணாலவால ஜயஶீல
அலிநீலாலகநீலாப்ஜனிபநலினபாதயுகல
கோரகலிகாலாந்தக காலாரிஹித கல்யாணஸுகுணஜால

தீர யதுவீர துரிதாபஹரணகம்பீர
ததிசோர சிதாகார ஸச்சரிதஜனஹ்ருதாகார
ஶ்ருதிஸார ரஸாதார ஸம்ஸாரபயஹரண ஶூர
நிர்விகார நிராகார நிர்வாணஸுகத ஸுகுமார

நந்தாத்மஜாகண்டாத்மஸுகதாயகாத்யந்தரஹித
விதினந்தீஶகமநாதிஸுரகணவந்தித த்ரிகுணாதீத
ரம்யவ்ருந்தாவனஸஞ்சார ராகேந்துமுக மதனதாத
கோவிந்தானந்தகந்தானந்தஶயன பவஜலதிபோத

பூதாத்மக புண்யபலப்ரத பூதநாதிஸம்ஹரண
பக்தவாதாத்மஜவினதாஸுதபூஜிதபாவனசரண
திவ்யகீதாசார்ய குருபவனபுராதீஶ லோகைகஶரண
ஸங்கீதாத்யகிலகலாபிஜ்ஞ பரமானந்த நாராயண

ஶ்ரீக்ருஷ்ண கமலாக்ஷ கலயே த்வாம் கமலேஶ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishSanskritTelugu

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |