கிருஷ்ண அஷ்டகம்

Add to Favorites

வஸுதேவஸுதம் தேவம் கம்ஸசாணூரமர்தனம்।
தேவகீபரமானந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
அதஸீபுஷ்பஸங்காஶம் ஹாரநூபுரஶோபிதம்।
ரத்னகங்கணகேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
குடிலாலகஸம்யுக்தம் பூர்ணசந்த்ரனிபானனம்।
விலஸத்குன்டலதரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
மந்தாரகந்தஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்புஜம்।
பர்ஹிபிஞ்சாவசூடாங்கம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
உத்புல்லபத்மபத்ராக்ஷம் நீலஜீமூதஸன்னிபம்।
யாதவானாம் ஶிரோரத்னம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
ருக்மிணீகேலிஸம்யுக்தம் பீதாம்பரஸுஶோபிதம்।
அவாப்ததுலஸீகந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
கோபிகானாம் குசத்வந்த்வகுங்குமாங்கிதவக்ஷஸம்।
ஶ்ரீநிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வனமாலாவிராஜிதம்।
ஶங்கசக்ரதரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்।
க்ருஷ்ணாஷ்டகமிதம் புண்யம் ப்ராதருத்தாய ய꞉ படேத்।
கோடிஜன்மக்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேன வினஶ்யதி।

Recommended for you

 

Video - Krishna Ashtaka Stotram 

 

Krishna Ashtaka Stotram

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3670364