கோவிந்தாஷ்டகம்

ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் நித்யமனாகாஶம் பரமாகாஶம்
கோஷ்டப்ராங்கணரிங்கண-
லோலமனாயாஸம் பரமாயாஸம்।
மாயாகல்பித-
நானாகாரமனாகாரம் புவனாகாரம்
க்ஷ்மாமாநாதமநாதம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
ம்ருத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யஶோதாதாடன-
ஶைஶவஸந்த்ராஸம்
வ்யாதிதவக்த்ராலோகித-
லோகாலோகசதுர்தஶலோகாலிம்।
லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்பம் லோகாலோகமனாலோகம்
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்னம் க்ஷிதிபாரக்னம் பவரோகக்னம்
கைவல்யம் நவனீதாஹாரமனாஹாரம் புவானாஹாரம்।
வைமல்யஸ்புடசேதோவ்ருத்தி-
விஶேஷாபாஸமநாபாஸம்
ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோபாலம் ப்ரபுலீலாவிக்ரஹகோபாலம் குலகோபாலம்
கோபீகேலனகோவர்தனத்ருதி-
லீலாலாலிதகோபாலம்।
கோபிர்னிகதிதகோவிந்த-
ஸ்புடநாமானம் பஹுநாமானம்
கோதீகோசரதூரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோபீமண்டலகோஷ்டீபேதம் பேதாவஸ்தமபேதாபம்
ஶஶ்வத்கோகுரநிர்தூதோத்கத-
தூலீதூஸரஸௌபாக்யம்।
ஶ்ரத்தாபக்திக்ருஹீதானந்த-
மசிந்த்யம் சிந்திதஸத்பாவம்
சிந்தாமணிமஹிமானம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
ஸ்னாநவ்யாகுலயோஷித்வஸ்த்ர-
முபாதாயாகமுபாரூடம்
வ்யாதித்ஸந்தீரத திக்வஸ்த்ரா தாதுமுபாகர்ஷந்தம் தா꞉।
நிர்தூதத்வஶோகவிமோஹம் புத்தம் புத்தேரந்த꞉ஸ்தம்
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
காந்தம் காரணகாரணமாதிமநாதிம் காலகநாபாஸம்
காலிந்தீகதகாலியஶிரஸி ஸுந்ருத்யந்தம் முஹுரத்யந்தம்।
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோஷக்னம்
காலத்ரயகதிஹேதும் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
வ்ருந்தாவனபுவி வ்ருந்தாரககண-
வ்ருந்தாராதிதவந்த்யாயா
குந்தாபாமலமந்த-
ஸ்மேரஸுதானந்தம் ஸுமஹானந்தம்।
வந்த்யாஶேஷமஹாமுனிமானஸ-
வந்த்யானந்தபதத்வந்த்வம்
நந்த்யாஶேஷகுணாப்திம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோவிந்தாஷ்டகமேதததீதே கோவிந்தார்பிதசேதா ய꞉
கோவிந்தாச்யுத மாதவ விஷ்ணோ கோகுலநாயக க்ருஷ்ணேதி।
கோவிந்தாங்க்ரிஸரோஜத்யான-
ஸுதாஜலதௌதஸமஸ்தாகோ
கோவிந்தம் பரமானந்தாம்ருத-
மந்த꞉ஸ்தம் ஸ தமப்யேதி।

 

Click below to listen to Govindashtakam 

 

Govindashtakam by MS Subbulakshmi

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |