கோவிந்தாஷ்டகம்

ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் நித்யமனாகாஶம் பரமாகாஶம்
கோஷ்டப்ராங்கணரிங்கண-
லோலமனாயாஸம் பரமாயாஸம்।
மாயாகல்பித-
நானாகாரமனாகாரம் புவனாகாரம்
க்ஷ்மாமாநாதமநாதம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
ம்ருத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யஶோதாதாடன-
ஶைஶவஸந்த்ராஸம்
வ்யாதிதவக்த்ராலோகித-
லோகாலோகசதுர்தஶலோகாலிம்।
லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்பம் லோகாலோகமனாலோகம்
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்னம் க்ஷிதிபாரக்னம் பவரோகக்னம்
கைவல்யம் நவனீதாஹாரமனாஹாரம் புவானாஹாரம்।
வைமல்யஸ்புடசேதோவ்ருத்தி-
விஶேஷாபாஸமநாபாஸம்
ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோபாலம் ப்ரபுலீலாவிக்ரஹகோபாலம் குலகோபாலம்
கோபீகேலனகோவர்தனத்ருதி-
லீலாலாலிதகோபாலம்।
கோபிர்னிகதிதகோவிந்த-
ஸ்புடநாமானம் பஹுநாமானம்
கோதீகோசரதூரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோபீமண்டலகோஷ்டீபேதம் பேதாவஸ்தமபேதாபம்
ஶஶ்வத்கோகுரநிர்தூதோத்கத-
தூலீதூஸரஸௌபாக்யம்।
ஶ்ரத்தாபக்திக்ருஹீதானந்த-
மசிந்த்யம் சிந்திதஸத்பாவம்
சிந்தாமணிமஹிமானம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
ஸ்னாநவ்யாகுலயோஷித்வஸ்த்ர-
முபாதாயாகமுபாரூடம்
வ்யாதித்ஸந்தீரத திக்வஸ்த்ரா தாதுமுபாகர்ஷந்தம் தா꞉।
நிர்தூதத்வஶோகவிமோஹம் புத்தம் புத்தேரந்த꞉ஸ்தம்
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
காந்தம் காரணகாரணமாதிமநாதிம் காலகநாபாஸம்
காலிந்தீகதகாலியஶிரஸி ஸுந்ருத்யந்தம் முஹுரத்யந்தம்।
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோஷக்னம்
காலத்ரயகதிஹேதும் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
வ்ருந்தாவனபுவி வ்ருந்தாரககண-
வ்ருந்தாராதிதவந்த்யாயா
குந்தாபாமலமந்த-
ஸ்மேரஸுதானந்தம் ஸுமஹானந்தம்।
வந்த்யாஶேஷமஹாமுனிமானஸ-
வந்த்யானந்தபதத்வந்த்வம்
நந்த்யாஶேஷகுணாப்திம் ப்ரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்।
கோவிந்தாஷ்டகமேதததீதே கோவிந்தார்பிதசேதா ய꞉
கோவிந்தாச்யுத மாதவ விஷ்ணோ கோகுலநாயக க்ருஷ்ணேதி।
கோவிந்தாங்க்ரிஸரோஜத்யான-
ஸுதாஜலதௌதஸமஸ்தாகோ
கோவிந்தம் பரமானந்தாம்ருத-
மந்த꞉ஸ்தம் ஸ தமப்யேதி।

 

Click below to listen to Govindashtakam 

 

Govindashtakam by MS Subbulakshmi

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ஹனுமத் ஸ்தவம்

ஹனுமத் ஸ்தவம்

கந்தர்பகோடிலாவண்யம் ஸர்வவித்யாவிஶாரதம்। உத்யதாதித்யஸங்காஶ- முதாரபுஜவிக்ரமம்। ஶ்ரீராமஹ்ருதயானந்தம் பக்தகல்பமஹீருஹம்। அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் கலயே மாருதாத்மஜம்। வாமஹஸ்தம் மஹாக்ருத்ஸ்னம் தஶாஸ்யஶிரகண்டனம்। உத்யத்தக்ஷிணதோர்தண்டம் ஹனூமந்தம் விசிந்தயேத்।

Click here to know more..

அம்பிகா ஸ்தவம்

அம்பிகா ஸ்தவம்

ஸ்மிதாஸ்யாம் ஸுராம் ஶுத்தவித்யாங்குராக்யாம் மனோரூபிணீம் தேவகார்யோத்ஸுகாம் தாம். ஸுஸிம்ஹஸ்திதாம் சண்டமுண்டப்ரஹாராம் நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம். ஸுமேருஸ்திதாம் ஸர்வபூஷாவிபூஷாம் ஜகந்நாயிகாம் ரக்தவஸ்த்ரான்விதாங்காம். தமோபஞ்ஜினீம் மீனஸாத்ருஶ்யநேத்ராம்

Click here to know more..

எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் பாதுகாப்பு கேட்டு ப்ரார்த்தனை

எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் பாதுகாப்பு கேட்டு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |