காமாட்சி ஸ்துதி

மாயே மஹாமதி ஜயே புவி மங்கலாங்கே
வீரே பிலேஶயகலே த்ரிபுரே ஸுபத்ரே.
ஐஶ்வர்யதானவிபவே ஸுமனோரமாஜ்ஞே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஶைலாத்மஜே கமலநாபஸஹோதரி த்வம்
த்ரைலோக்யமோஹகரணே ஸ்மரகோடிரம்யே.
காமப்ரதே பரமஶங்கரி சித்ஸ்வரூபே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஸர்வார்தஸாதக- தியாமதிநேத்ரி ராமே
பக்தார்திநாஶனபரே-(அ)ருணரக்தகாத்ரே.
ஸம்ஶுத்தகுங்குமகணைரபி பூஜிதாங்கே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
பாணேக்ஷுதண்ட- ஶுகபாரிதஶுப்ரஹஸ்தே
தேவி ப்ரமோதஸமபாவினி நித்யயோனே.
பூர்ணாம்புவத்கலஶ- பாரனதஸ்தநாக்ரே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
சக்ரேஶ்வரி ப்ரமதநாதஸுரே மனோஜ்ஞே
நித்யக்ரியாகதிரதே ஜநமோக்ஷதாத்ரி.
ஸர்வானுதாபஹரணே முனிஹர்ஷிணி த்வம்
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஏகாம்ரநாத- ஸஹதர்ம்மிணி ஹே விஶாலே
ஸம்ஶோபிஹேம- விலஸச்சுபசூடமௌலே.
ஆராதிதாதிமுனி- ஶங்கரதிவ்யதேஹே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |