சைலபுத்ரி ஸ்தோத்திரம்

ஹிமாலய உவாச -
மாதஸ்த்வம்ʼ க்ருʼபயா க்ருʼஹே மம ஸுதா ஜாதாஸி நித்யாபி
யத்பாக்யம்ʼ மே பஹுஜன்மஜன்மஜனிதம்ʼ மன்யே மஹத்புண்யதம் .
த்ருʼஷ்டம்ʼ ரூபமிதம்ʼ பராத்பரதராம்ʼ மூர்திம்ʼ பவான்யா அபி
மாஹேஶீம்ʼ ப்ரதி தர்ஶயாஶு க்ருʼபயா விஶ்வேஶி துப்யம்ʼ நம꞉ ..

ஶ்ரீதேவ்யுவாச -
ததாமி சக்ஷுஸ்தே திவ்யம்ʼ பஶ்ய மே ரூபமைஶ்வரம் .
சிந்தி ஹ்ருʼத்ஸம்ʼஶயம்ʼ வித்தி ஸர்வதேவமயீம்ʼ பித꞉ ..

ஶ்ரீமஹாதேவ உவாச -
இத்யுக்த்வா தம்ʼ கிரிஶ்ரேஷ்டம்ʼ தத்த்வா விஜ்ஞானமுத்தமம் .
ஸ்வரூபம்ʼ தர்ஶயாமாஸ திவ்யம்ʼ மாஹேஶ்வரம்ʼ ததா ..

ஶஶிகோடிப்ரபம்ʼ சாருசந்த்ரார்தக்ருʼதஶேகரம் .
த்ரிஶூலவர ஹஸ்தம்ʼ ச ஜடாமண்டிதமஸ்தகம் ..

பயானகம்ʼ கோரரூபம்ʼ காலானலஸஹஸ்ரபம் .
பஞ்சவக்த்ரம்ʼ த்ரிநேத்ரம்ʼ ச நாகயஜ்ஞோபவீதினம் ..

த்வீபிசர்மாம்பரதரம்ʼ நாகேந்த்ரக்ருʼதபூஷணம் .
ஏவம்ʼ விலோக்ய தத்ரூபம்ʼ விஸ்மிதோ ஹிமவான் புன꞉ ..

ப்ரோவாச வசனம்ʼ மாதா ரூபமன்யத்ப்ரதர்ஶய .
தத꞉ ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய தத்ரூபம்ʼ தர்ஶயாமாஸ தத்க்ஷணாத் ..

ரூபமன்யன்முநிஶ்ரேஷ்ட விஶ்வரூபா ஸனாதனீ .
ஶரச்சந்த்ரனிபம்ʼ சாருமுகுடோஜ்ஜ்வலமஸ்தகம் ..

ஶங்கசக்ரகதாபத்மஹஸ்தம்ʼ நேத்ரத்ரயோஜ்ஜ்வலம் .
திவ்யமால்யாம்பரதரம்ʼ திவ்யகந்தானுலேபனம் ..

யோகீந்த்ரவ்ருʼந்தஸம்ʼவந்த்யம்ʼ ஸுசாருசரணாம்புஜம் .
ஸர்வத꞉ பாணிபாதம்ʼ ச ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுகம் ..

த்ருʼஷ்ட்வா ததேதத்பரமம்ʼ ரூபம்ʼ ஸ ஹிமவான் புன꞉ .
ப்ரணம்ய தனயாம்ʼ ப்ராஹ விஸ்மயோத்புல்லலோசன꞉ ..

ஹிமாலய உவாச -
மாதஸ்தவேதம்ʼ பரமம்ʼ ரூபமைஶ்வரமுத்தமம் .
விஸ்மிதோ(அ)ஸ்மி ஸமாலோக்ய ரூபமன்யத்ப்ரதர்ஶய ..

த்வம்ʼ யஸ்ய ஸோ ஹ்யஶோச்யோ ஹி தன்யஶ்ச பரமேஶ்வரி .
அனுக்ருʼஹ்ணீஷ்வ மாதர்மாம்ʼ க்ருʼபயா த்வாம்ʼ நமோ நம꞉ ..

ஶ்ரீமஹாதேவ உவாச -
இத்யுக்தா ஸா ததா பித்ரா ஶைலராஜேன பார்வதீ .
தத்ரூபமபி ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய திவ்யம்ʼ ரூபம்ʼ ஸமாததே ..

நீலோத்பலதலஶ்யாமம்ʼ வனமாலாவிபூஷிதம் .
ஶங்கசக்ரகதாபத்மமபிவ்யக்தம்ʼ சதுர்புஜம் ..

ஏவம்ʼ விலோக்ய தத்ரூபம்ʼ ஶைலாநாமதிபஸ்தத꞉ .
க்ருʼதாஞ்ஜலிபுட꞉ ஸ்தித்வா ஹர்ஷேண மஹதா யுத꞉ ..

ஸ்தோத்ரேணானேன தாம்ʼ தேவீம்ʼ துஷ்டாவ பரமேஶ்வரீம் .
ஸர்வதேவமயீமாத்யாம்ʼ ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகாம் ..

ஹிமாலய உவாச -
மாத꞉ ஸர்வமயி ப்ரஸீத பரமே விஶ்வேஶி விஶ்வாஶ்ரயே
த்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ நஹி கிஞ்சிதஸ்தி புவனே தத்த்வம்ʼ த்வதன்யச்சிவே .
த்வம்ʼ விஷ்ணுர்கிரிஶஸ்த்வமேவ நிதராம்ʼ தாதாஸி ஶக்தி꞉ பரா
கிம்ʼ வர்ண்யம்ʼ சரிதம்ʼ த்வசிந்த்யசரிதே ப்ரஹ்மாத்யகம்யம்ʼ மயா ..

த்வம்ʼ ஸ்வாஹாகிலதேவத்ருʼப்திஜனனீ விஶ்வேஶி த்வம்ʼ வை ஸ்வதா
பித்ரூʼணாமபி த்ருʼப்திகாரணமஸி த்வம்ʼ தேவதேவாத்மிகா .
ஹவ்யம்ʼ கவ்யமபி த்வமேவ நியமோ யஜ்ஞஸ்தபோ தக்ஷிணா
த்வம்ʼ ஸ்வர்காதிபலம்ʼ ஸமஸ்தபலதே தேவேஶி துப்யம்ʼ நம꞉ ..

ரூபம்ʼ ஸூக்ஷ்மதமம்ʼ பராத்பரதரம்ʼ யத்யோகினோ வித்யயா
ஶுத்தம்ʼ ப்ரஹ்மமயம்ʼ வதந்தி பரமம்ʼ மாத꞉ ஸுத்ருʼப்தம்ʼ தவ .
வாசா துர்விஷயம்ʼ மனோ(அ)திகமபி த்ரைலோக்யபீஜம்ʼ ஶிவே
பக்த்யாஹம்ʼ ப்ரணமாமி தேவி வரதே விஶ்வேஶ்வரி த்ராஹிமாம் ..

உத்யத்ஸூர்யஸஹஸ்ரபாம்ʼ மம க்ருʼஹே ஜாதாம்ʼ ஸ்வயம்ʼ லீலயா
தேவீமஷ்டபுஜாம்ʼ விஶாலநயனாம்ʼ பாலேந்துமௌலிம்ʼ ஶிவாம் .
உத்யத்கோடிஶஶாங்ககாந்திநயனாம்ʼ பாலாம்ʼ த்ரிநேத்ராம்ʼ பராம்ʼ
பக்த்யா த்வாம்ʼ ப்ரணமாமி விஶ்வஜனனீ தேவி ப்ரஸீதாம்பிகே ..

ரூபம்ʼ தே ரஜதாத்ரிகாந்திவிமலம்ʼ நாகேந்த்ரபூஷோஜ்ஜ்வலம்ʼ
கோரம்ʼ பஞ்சமுகாம்புஜத்ரிநயனைஈமை꞉ ஸமுத்பாஸிதம் .
சந்த்ரார்தாங்கிதமஸ்தகம்ʼ த்ருʼதஜடாஜூடம்ʼ ஶரண்யே ஶிவே
பக்த்யாஹம்ʼ ப்ரணமாமி விஶ்வஜனனி த்வாம்ʼ த்வம்ʼ ப்ரஸீதாம்பிகே ..

ரூபம்ʼ தே ஶாரதசந்த்ரகோடிஸத்ருʼஶம்ʼ திவ்யாம்பரம்ʼ ஶோபனம்ʼ
திவ்யைராபரணைர்விராஜிதமலம்ʼ காந்த்யா ஜகன்மோஹனம் .
திவ்யைர்பாஹுசதுஷ்டயைர்யுதமஹம்ʼ வந்தே ஶிவே பக்தித꞉
பாதாப்ஜம்ʼ ஜனனி ப்ரஸீத நிகிலப்ரஹ்மாதிதேவஸ்துதே ..

ரூபம்ʼ தே நவநீரதத்யுதிருசிபுல்லாப்ஜநேத்ரோஜ்ஜ்வலம்ʼ,
காந்த்யா விஶ்வவிமோஹனம்ʼ ஸ்மிதமுகம்ʼ ரத்னாங்கதைர்பூஷிதம் .
விப்ராஜத்வனமாலயாவிலஸிதோரஸ்கம்ʼ ஜகத்தாரிணி
பக்த்யாஹம்ʼ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தேவி க்ருʼபயா துர்கே ப்ரஸீதாம்பிகே ..

மாத꞉ க꞉ பரிவர்ணிதும்ʼ தவ குணம்ʼ ரூபம்ʼ ச விஶ்வாத்மகம்ʼ
ஶக்தோ தேவி ஜகத்ரயே பஹுகுணைர்தேவோ(அ)தவா மானுஷ꞉ .
தத் கிம்ʼ ஸ்வல்பமதிப்ரவீமி கருணாம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வகீயை-
ர்குணைர்னோ மாம்ʼ மோஹய மாயயா பரமயா விஶ்வேஶி துப்யம்ʼ நம꞉ ..

அத்ய மே ஸபலம்ʼ ஜன்ம தபஶ்ச ஸபலம்ʼ மம .
யத்த்வம்ʼ த்ரிஜகதாம்ʼ மாதா மத்புத்ரீத்வமுபாகதா ..

தன்யோ(அ)ஹம்ʼ க்ருʼதக்ருʼத்யோ(அ)ஹம்ʼ மாதஸ்த்வ நிஜலீலயா .
நித்யாபி மத்க்ருʼஹே ஜாதா புத்ரீபாவேன வை யத꞉ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.0K

Comments Tamil

ebp3w
வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

அறிவு வளமான இணையதளம் -நந்தன் முருகன்

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |