பார்வதி சாலிசா

ஜய கிரீ தனயே தக்ஷஜே ஶம்பு ப்ரியே குணகானி।
கணபதி ஜனனீ பார்வதீ அம்பே ஶக்தி பவானி।
ப்ரஹ்மா பேத ந தும்ஹரோ பாவே।
பஞ்ச பதன நித துமகோ த்யாவே।
ஷண்முக கஹி ந ஸகத யஶ தேரோ।
ஸஹஸபதன ஶ்ரம கரத கனேரோ।
தேஊ பார ந பாவத மாதா।
ஸ்தித ரக்ஷா லய ஹித ஸஜாதா।
அதர ப்ரவால ஸத்ருஶ அருணாரே।
அதி கமனீய நயன கஜராரே।
லலித லலாட விலேபித கேஶர।
குங்கும்ம அக்ஷத ஶோபா மனஹர।
கனக பஸன கஞ்சுகீ ஸஜாஏ।
கடி மேகலா திவ்ய லஹராஏ।
கண்ட மதார ஹார கீ ஶோபா।
ஜாஹி தேகி ஸஹஜஹி மன லோபா।
பாலாருண அனந்த சபி தாரீ।
ஆபூஷண கீ ஶோபா ப்யாரீ।
நானா ரத்ன ஜடித ஸிம்ஹாஸன।
தாபர ராஜதி ஹரி சதுரானன।
இந்த்ராதிக பரிவார பூஜித।
ஜக ம்ருக நாக யக்ஷ ரவ கூஜித।
கிர கைலாஸ நிவாஸினீ ஜய ஜய।
கோடிக ப்ரபா விகாஸின ஜய ஜய।
த்ரிபுவன ஸகல குடும்ப திஹாரீ।
அணு அணு மஹம் தும்ஹாரீ உஜியாரீ।
ஹைம் மஹேஶ ப்ராணேஶ தும்ஹாரே।
த்ரிபுவன கே ஜோ நித ரகவாரே।
உனஸோ பதி தும ப்ராப்த கீன்ஹ ஜப।
ஸுக்ருத புராதன உதித பஏ தப।
பூஃடா பைல ஸவாரீ ஜினகீ।
மஹிமா கா காவே கோஉ தினகீ।
ஸதா ஶ்மஶான பிஹாரீ ஶங்கர।
ஆபூஷண ஹை புஜங்க பயங்கர।
கண்ட ஹலாஹல கோ சபி சாயீ।
நீலகண்ட கீ பதவீ பாயீ।
தேவ மகன கே ஹித அஸ கீன்ஹோம்।
விஷ லே ஆபு தினஹி அமி தீன்ஹோம்।
ததாகீ தும பத்னீ சவி தாரிணி।
துரித விதாரிணி மங்கல காரிணி।
தேகி பரம ஸௌந்தர்ய திஹாரோ।
த்ரிபுவன சகித பனாவன ஹாரோ।
பய பீதா ஸோ மாதா கங்கா।
லஜ்ஜா மய ஹை ஸலில தரங்கா।
ஸௌத ஸமான ஶம்பு பஹஆயீ।
விஷ்ணு பதாப்ஜ சோஃடி ஸோ தாயீ।
தேஹிகோம் கமல பதன முரஜாயோ।
லகி ஸத்வர ஶிவ ஶீஶ சஃடாயோ।
நித்யானந்த கரீ பரதாயினீ।
அபய பக்த கர நித அனபாயினி।
அகில பாப த்ரயதாப நிகந்தினி।
மாஹேஶ்வரீ ஹிமாலய நந்தினி।
காஶீ புரீ ஸதா மன பாயீ।
ஸித்த பீட தேஹி ஆபு பனாயீ।
பகவதீ ப்ரதிதின பிக்ஷா தாத்ரீ।
க்ருபா ப்ரமோத ஸனேஹ விதாத்ரீ।
ரிபுக்ஷய காரிணி ஜய ஜய அம்பே।
வாசா ஸித்த கரி அவலம்பே।
கௌரீ உமா ஶங்கரீ காலீ।
அன்னபூர்ணா ஜக ப்ரதிபாலீ।
ஸப ஜன கீ ஈஶ்வரீ பகவதீ।
பதிப்ராணா பரமேஶ்வரீ ஸதீ।
துமனே கடின தபஸ்யா கீனீ।
நாரத ஸோம் ஜப ஶிக்ஷா லீனீ।
அன்ன ந நீர ந வாயு அஹாரா।
அஸ்தி மாத்ரதன பயஉ தும்ஹாரா।
பத்ர காஸ கோ காத்ய ந பாயஉ।
உமா நாம தப துமனே பாயஉ।
தப பிலோகி ரிஷி ஸாத பதாரே।
லகே டிகாவன டிகீ ந ஹாரே।
தப தவ ஜய ஜய ஜய உச்சாரேஉ।
ஸப்தரிஷீ நிஜ கேஹ ஸிதாரேஉ।
ஸுர விதி விஷ்ணு பாஸ தப ஆஏ।
வர தேனே கே வசன ஸுனாஏ।
மாங்கே உமா வர பதி தும தினஸோம்।
சாஹத ஜக த்ரிபுவன நிதி ஜினஸோம்।
ஏவமஸ்து கஹி தே தோஊ கஏ।
ஸுபல மனோரத துமனே லஏ।
கரி விவாஹ ஶிவ ஸோம் ஹே பாமா।
புன: கஹாஈ ஹர கீ பாமா।
ஜோ பஃடிஹை ஜன யஹ சாலீஸா।
தன ஜன ஸுக தேஇஹை தேஹி ஈஸா।
கூட சந்த்ரிகா ஸுபக ஶிர ஜயதி ஜயதி ஸுக கானி।
பார்வதீ நிஜ பக்த ஹித ரஹஹு ஸதா வரதானி।

59.1K

Comments

3ut3G
Brilliant! -Abhilasha

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Divine! -Rajnandini Jadhav

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |