அன்னபூரணா அஷ்டகம்

நித்யானந்தகரீ வராபயகரீ ஸௌந்தர்யரத்னாகரீ
நிர்தூதாகிலகோரபாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ।
ப்ராலேயாசலவம்ஶபாவனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
நாநாரத்னவிசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ
முக்தாஹாரவிலம்பமான-
விலஸத்வக்ஷோஜகும்பாந்தரீ।
காஶ்மீராகருவாஸிதா ருசிகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
யோகானந்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைகநிஷ்டாகரீ
சந்த்ரார்கானலபாஸமானலஹரீ த்ரைலோக்யரக்ஷாகரீ।
ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தப꞉பலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
கைலாஸாசலகந்தராலயகரீ கௌரீ ஹ்யுமா ஶாங்கரீ
கௌமாரீ நிகமார்தகோசரகரீ ஹ்யோங்காரபீஜாக்ஷரீ।
மோக்ஷத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
த்ருஶ்யாத்ருஶ்யவிபூதி-
வாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்டபாண்டோதரீ
லீலாநாடகஸூத்ரகேலனகரீ விஜ்ஞாநதீபாங்குரீ।
ஶ்ரீவிஶ்வேஶமன꞉ப்ரஸாதனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
ஆதிக்ஷாந்தஸமஸ்தவர்ணகரீ ஶம்புப்ரியா ஶாங்கரீ
காஶ்மீரத்ரிபுரேஶ்வரீ த்ரிநயனீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶர்வரீ।
ஸ்வர்கத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
உர்வீஸர்வஜனேஶ்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
நாரீ நீலஸமானகுந்தலதரீ நித்யான்னதானேஶ்வரீ।
ஸாக்ஷான்மோக்ஷகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
தேவீ ஸர்வவிசித்ரரத்னரசிதா தாக்ஷாயணீ ஸுந்தரீ
வாமா ஸ்வாதுபயோதரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்யமாஹேஶ்வரீ।
பக்தாபீஷ்டகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
சந்த்ரார்கானலகோடிகோடி-
ஸத்ருஶீ சந்த்ராம்ஶுபிம்பாதரீ
சந்த்ரார்காக்நிஸமான-
குண்டலதரீ சந்த்ரார்கவர்ணேஶ்வரீ।
மாலாபுஸ்தகபாஶஸாங்குஶதரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாபயஹரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதா ஶிவகரீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶ்ரீதரீ।
தக்ஷாக்ரந்தகரீ நிராமயகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

11.8K

Comments

svmdr

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |