அபர்ணா ஸ்தோத்திரம்

ரக்தாமரீமுகுடமுக்தாபல- ப்ரகரப்ருக்தாங்க்ரிபங்கஜயுகாம்
வ்யக்தாவதானஸ்ருத- ஸூக்தாம்ருதாகலன- ஸக்தாமஸீமஸுஷமாம்.
யுக்தாகமப்ரதனஶக்தாத்மவாத- பரிஷிக்தாணிமாதிலதிகாம்
பக்தாஶ்ரயாம் ஶ்ரய விவிக்தாத்மனா கனக்ருணாக்தாமகேந்த்ரதனயாம்.
ஆத்யாமுதக்ரகுண- ஹ்ருத்யாபவந்நிகமபத்யாவரூட- ஸுலபாம்
கத்யாவலீவலித- பத்யாவபாஸபர- வித்யாப்ரதானகுஶலாம்.
வித்யாதரீவிஹித- பாத்யாதிகாம் ப்ருஶமவித்யாவஸாதனக்ருதே
ஹ்ருத்யாஶு தேஹி நிரவத்யாக்ருதிம் மனனனேத்யாம் மஹேஶமஹிலாம்.
ஹேலாலுலத்ஸுரபிதோலாதிக- க்ரமணகேலாவஶீர்ணகடனா-
லோலாலகக்ரதிதமாலா- கலத்குஸுமஜாலாவ- பாஸிததனும்.
லீலாஶ்ரயாம் ஶ்ரவணமூலாவதம்ஸித- ரஸாலாபிராமகலிகாம்
காலாவதீரண-கராலாக்ருதிம், கலய ஶூலாயுதப்ரணயினீம்.
கேதாதுர꞉கிமிதி பேதாகுலே நிகமவாதாந்தரே பரிசிதி-
க்ஷோதாய தாம்யஸி வ்ருதாதாய பக்திமயமோதாம்ருதைகஸரிதம்.
பாதாவனீவிவ்ருதிவேதாவலீ- ஸ்தவனநாதாமுதித்வரவிப-
ச்சாதாபஹாமசலமாதாயினீம் பஜ விஷாதாத்யயாய ஜனனீம்.
ஏகாமபி த்ரிகுண-ஸேகாஶ்ரயாத்புனரனேகாபிதாமுபகதாம்
பங்காபனோதகத- தங்காபிஷங்கமுனி- ஶங்காநிராஸகுஶலாம்.
அங்காபவர்ஜித- ஶஶாங்காபிராமருசி- ஸங்காஶவக்த்ரகமலாம்
மூகானபி ப்ரசுரவாகானஹோ விதததீம் காலிகாம் ஸ்மர மன꞉.
வாமாம் கதேப்ரக்ருதிராமாம் ஸ்மிதே சடுலதாமாஞ்சலாம் குசதடே
ஶ்யாமாம் வயஸ்யமிதபாமாம் வபுஷ்யுதிதகாமாம் ம்ருகாங்கமுகுடே.
மீமாம்ஸிகாம் துரிதஸீமாந்திகாம் பஹலபீமாம் பயாபஹரணே
நாமாங்கிதாம் த்ருதமுமாம் மாதரம் ஜப நிகாமாம்ஹஸாம் நிஹதயே.
ஸாபாயகாம்ஸ்திமிரகூபானிவாஶு வஸுதாபான் புஜங்கஸுஹ்ருதோ
ஹாபாஸ்ய மூட பஹுஜாபாவஸக்தமுஹுராபாத்ய வந்த்யஸரணிம்.
தாபாபஹாம் த்விஷதகூபாரஶோஷணகரீம் பாலினீம் த்ரிஜகதாம்
பாபாஹிதாம் ப்ருஶதுராபாமயோகிபிருமாம் பாவனீம் பரிசர.
ஸ்பாரீபவத்க்ருதிஸுதாரீதிதாம் பவிகபாரீமுதர்கரசனா-
காரீஶ்வரீம் குமதிவாரீம்ருஷி- ப்ரகரபூரீடிதாம் பகவதீம்.
சாரீவிலாஸபரிசாரீ பவத்ககனசாரீ ஹிதார்பணசணாம்
மாரீபிதே கிரிஶநாரீமமூம் ப்ரணம பாரீந்த்ரப்ருஷ்டநிலயாம்.
ஜ்ஞானேன ஜாதே(அ)ப்யபராதஜாதே விலோகயந்தீ கருணார்த்ர-த்ருஷ்ட்யா.
அபூர்வகாருண்யகலாம் வஹந்தீ ஸா ஹந்து மந்தூன் ஜனனீ ஹஸந்தீ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |