அண்ணபூர்ணா ஸ்துதி

அன்னதாத்ரீம் தயார்த்ராக்ரநேத்ராம் ஸுராம்
லோகஸம்ரக்ஷிணீம் மாதரம் த்மாமுமாம்.
அப்ஜபூஷான்விதாமாத்ம- ஸம்மோஹனாம்
தேவிகாமக்ஷயாமன்னபூர்ணாம் பஜே.
ஆத்மவித்யாரதாம் ந்ருத்தகீதப்ரியா-
மீஶ்வரப்ராணதாமுத்தராக்யாம் விபாம்.
அம்பிகாம் தேவவந்த்யாமுமாம் ஸர்வதாம்
தேவிகாமக்ஷயாமன்னபூர்ணாம் பஜே.
மேகநாதாம் கலாஜ்ஞாம் ஸுநேத்ராம் ஶுபாம்
காமதோக்த்ரீம் கலாம் காலிகாம் கோமலாம்.
ஸர்வவர்ணாத்மிகாம் மந்தவக்த்ரஸ்மிதாம்
தேவிகாமக்ஷயாமன்னபூர்ணாம் பஜே.
பக்தகல்பத்ருமாம் விஶ்வஜித்ஸோதரீம்
காமதாம் கர்மலக்னாம் நிமேஷாம் முதா.
கௌரவர்ணாம் தனும் தேவவர்த்மாலயாம்
தேவிகாமக்ஷயாமன்னபூர்ணாம் பஜே.
ஸர்வகீர்வாணகாந்தாம் ஸதானந்ததாம்
ஸச்சிதானந்தரூபாம் ஜயஶ்ரீப்ரதாம்.
கோரவித்யாவிதானாம் கிரீடோஜ்ஜ்வலாம்
தேவிகாமக்ஷயாமன்னபூர்ணாம் பஜே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |