சுவர்ண கௌரீ ஸ்தோத்திரம்

வராம் விநாயகப்ரியாம் ஶிவஸ்ப்ருஹானுவர்தினீம்
அநாத்யனந்தஸம்பவாம் ஸுரான்விதாம் விஶாரதாம்।
விஶாலநேத்ரரூபிணீம் ஸதா விபூதிமூர்திகாம்
மஹாவிமானமத்யகாம் விசித்ரிதாமஹம் பஜே।
நிஹாரிகாம் நகேஶநந்தனந்தினீம் நிரிந்த்ரியாம்
நியந்த்ரிகாம் மஹேஶ்வரீம் நகாம் நிநாதவிக்ரஹாம்।
மஹாபுரப்ரவாஸினீம் யஶஸ்வினீம் ஹிதப்ரதாம்
நவாம் நிராக்ருதிம் ரமாம் நிரந்தராம் நமாம்யஹம்।
குணாத்மிகாம் குஹப்ரியாம் சதுர்முகப்ரகர்பஜாம்
குணாட்யகாம் ஸுயோகஜாம் ஸுவர்ணவர்ணிகாமுமாம்।
ஸுராமகோத்ரஸம்பவாம் ஸுகோமதீம் குணோத்தராம்
கணாக்ரணீஸுமாதரம் ஶிவாம்ருதாம் நமாம்யஹம்।
ரவிப்ரபாம் ஸுரம்யகாம் மஹாஸுஶைலகன்யகாம்
ஶிவார்ததன்விகாமுமாம் ஸுதாமயீம் ஸரோஜகாம்।
ஸதா ஹி கீர்திஸம்யுதாம் ஸுவேதரூபிணீம் ஶிவாம்
மஹாஸமுத்ரவாஸினீம் ஸுஸுந்தரீமஹம் பஜே।

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |