నరసింహ భుజంగ స్తోత్రం

ఋతం కర్తుమేవాశు నమ్రస్య వాక్యం సభాస్తంభమధ్యాద్య ఆవిర్బభూవ.
తమానమ్రలోకేష్టదానప్రచండం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
ఇనాంతర్దృగంతశ్చ గాంగేయదేహం సదోపాసతే యం నరాః శుద్ధచిత్తాః.
తమస్తాఘమేనోనివృత్త్యై నితాంతం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
శివం శైవవర్యా హరిం వైష్ణవాగ్ర్యాః పరాశక్తిమాహుస్తథా శక్తిభక్తాః.
యమేవాభిధాభిః పరం తం విభిన్నం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
కృపాసాగరం క్లిష్టరక్షాధురీణం కృపాణం మహాపాపవృక్షౌఘభేదే.
నతాలీష్టవారాశిరాకాశశాంకం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
జగన్నేతి నేతీతి వాక్యైర్నిషిద్ధ్యావశిష్టం పరబ్రహ్మరూపం మహాంతః.
స్వరూపేణ విజ్ఞాయ ముక్తా హి యం తం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
నతాన్భోగసక్తానపీహాశు భక్తిం విరక్తిం చ దత్వా దృఢాం ముక్తికామాన్.
విధాతుం కరే కంకణం ధారయంతం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
నరో యన్మనోర్జాపతో భక్తిభావాచ్ఛరీరేణ తేనైవ పశ్యత్యమోఘాం.
తనుం నారసింహస్య వక్తీతి వేదో నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
యదంఘ్ర్యబ్జసేవాపరాణాం నరాణాం విరక్తిర్దృఢా జాయతేఽర్థేషు శీఘ్రం.
తమంగప్రభాధూతపూర్ణేందుకోటిం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
రథాంగం పినాకం వరం చాభయం యో విధత్తే కరాబ్జైః కృపావారిరాశిః.
తమింద్వచ్ఛదేహం ప్రసన్నాస్యపద్మం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
పినాకం రథాంగం వరం చాభయం చ ప్రఫుల్లాంబుజాకారహస్తైర్దధానం.
ఫణీంద్రాతపత్రం శుచీనేందునేత్రం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
వివేకం విరక్తిం శమాదేశ్చ షట్కం ముముక్షాం చ సంప్రాప్య వేదాంతజాలైః.
యతంతే విబోధాయ యస్యానిశం తం నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
సదా నందినీతీరవాసైకలోలం ముదా భక్తలోకం దృశా పాలయంతం.
విదామగ్రగణ్యా నతాః స్యుర్యదంఘ్రౌ నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహం.
యదీయస్వరూపం శిఖా వేదరాశేరజస్రం ముదా సమ్యగుద్ఘోషయంతి.
నలిన్యాస్తటే స్వైరసంచారశీలం చిదానందరూపం తమీడే నృసింహం.
యమాహుర్హి దేహం హృషీకాణి కేచిత్పరేఽసూంస్తథా బుద్ధిశూన్యే తథాన్యే.
యదజ్ఞానముగ్ధా జనా నాస్తికాగ్ర్యాః సదానందరూపం తమీడే నృసింహం.
సదానందచిద్రూపమామ్నాయశీర్షైర్విచార్యార్యవక్త్రాద్యతీంద్రా యదీయం.
సుఖేనాసతే చిత్తకంజే దధానాః సదానందచిద్రూపమీడే నృసింహం.
పురా స్తంభమధ్యాద్య ఆవిర్బభూవ స్వభక్తస్య కర్తుం వచస్తథ్యమాశు.
తమానందకారుణ్యపూర్ణాంతరంగం బుధా భావయుక్తా భజధ్వం నృసింహం.
పురా శంకరార్యా ధరాధీశభృత్యైర్వినిక్షిప్తవహ్నిప్రతప్తస్వదేహాః.
స్తువంతి స్మ యం దాహశాంత్యై జవాత్తం బుధా భావయుక్తా భజధ్వం నృసింహం.
సదేమాని భక్త్యాఖ్యసూత్రేణ దృబ్ధాన్యమోఘాని రత్నాని కంఠే జనా యే.
ధరిష్యంతి తాన్ముక్తికాంతా వృణీతే సఖీభిర్వృతా శాంతిదాంత్యదిమాభిః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.1K

Comments Telugu

srz8r
రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |