ദുർഗാ പ്രാർഥനാ

ഏതാവന്തം സമയം സർവാപദ്ഭ്യോഽപി രക്ഷണം കൃത്വാ.
ഗ്രാമസ്യ പരമിദാനീം താടസ്ഥ്യം കേന വഹസി ദുർഗാംബ.
അപരാധാ ബഹുശഃ ഖലു പുത്രാണാം പ്രതിപദം ഭവന്ത്യേവ.
കോ വാ സഹതേ ലോകേ സർവാംസ്താൻ മാതരം വിഹായൈകാം.
മാ ഭജ മാ ഭജ ദുർഗേ താടസ്ഥ്യം പുത്രകേഷു ദീനേഷു.
കേ വാ ഗൃഹ്ണന്തി സുതാൻ മാത്രാ ത്യക്താൻ വദാംബികേ ലോകേ.
ഇതഃ പരം വാ ജഗദംബ ജാതു ഗ്രാമസ്യ രോഗപ്രമുഖാവതോഽസ്യ.
ന സ്യുസ്തഥാ കുർവചലാം കൃപാമിത്യഭ്യർഥനാം മേ സഫലീകുരുഷ്വ.
പാപഹീനജനതാവനദക്ഷാഃ സന്തി നിർജരവരാ ന കിയന്തഃ.
പാപപൂർണജനരക്ഷണദക്ഷാസ്ത്വാം വിനാ ഭുവി പരാം ന വിലോകേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |