കാലീ കവചം

അഥ വൈരിനാശനം കാളി കവചം .
കൈലാസ ശിഖരാരൂഢം ശങ്കരം വരദം ശിവം.
ദേവീ പപ്രച്ഛ സർവജ്ഞം സർവദേവ മഹേശ്വരം.
ശ്രീദേവ്യുവാച-
ഭഗവൻ ദേവദേവേശ ദേവാനാം ഭോഗദ പ്രഭോ.
പ്രബ്രൂഹി മേ മഹാദേവ ഗോപ്യമദ്യാപി യത് പ്രഭോ.
ശത്രൂണാം യേന നാശഃ സ്യാദാത്മനോ രക്ഷണം ഭവേത്.
പരമൈശ്വര്യമതുലം ലഭേദ്യേന ഹി തദ് വദ.
വക്ഷ്യാമി തേ മഹാദേവി സർവധർമവിദാമ്വരേ.
അദ്ഭുതം കവചം ദേവ്യാഃ സർവകാമപ്രസാധകം.
വിശേഷതഃ ശത്രുനാശം സർവരക്ഷാകരം നൃണാം.
സർവാരിഷ്ടപ്രശമനംഅഭിചാരവിനാശനം.
സുഖദം ഭോഗദം ചൈവ വശീകരണമുത്തമം.
ശത്രുസംഘാഃ ക്ഷയം യാന്തി ഭവന്തി വ്യാധിപീഡിതാഃ.
ദുഃഖിനോ ജ്വരിണശ്ചൈവ സ്വാനിഷ്ടപതിതാസ്തഥാ.
ഓം അസ്യ ശ്രീകാളികാകവചസ്യ ഭൈരവർഷയേ നമഃ ശിരസി.
ഗായത്രീ ഛന്ദസേ നമോ മുഖേ. ശ്രീകാളികാദേവതായൈ നമോ ഹൃദി.
ഹ്രീം ബീജായ നമോ ഗുഹ്യേ. ഹ്രൂം ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ.
ക്ലീം കീലകായ നമഃ സർവാംഗേ.
ശത്രുസംഘനാശനാർഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ.
ധ്യായേത് കാളീം മഹാമായാം ത്രിനേത്രാം ബഹുരൂപിണീം.
ചതുർഭുജാം ലലജ്ജിഹ്വാം പൂർണചന്ദ്രനിഭാനനാം.
നീലോത്പലദലശ്യാമാം ശത്രുസംഘവിദാരിണീം.
നരമുണ്ഡം തഥാ ഖഡ്ഗം കമലം വരദം തഥാ.
വിഭ്രാണാം രക്തവദനാം ദംഷ്ട്രാളീം ഘോരരൂപിണീം.
അട്ടാട്ടഹാസനിരതാം സർവദാ ച ദിഗംബരാം.
ശവാസനസ്ഥിതാം ദേവീം മുണ്ഡമാലാവിഭൂഷണാം.
ഇതി ധ്യാത്വാ മഹാദേവീം തതസ്തു കവചം പഠേത്.
കാളികാ ഘോരരൂപാദ്യാ സർവകാമഫലപ്രദാ.
സർവദേവസ്തുതാ ദേവീ ശത്രുനാശം കരോതു മേ.
ഓം ഹ്രീം സ്വരൂപിണീം ചൈവ ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം രൂപിണീ തഥാ.
ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൈം ഹ്രൗം സ്വരൂപാ ച സദാ ശത്രൂൻ പ്രണശ്യതു.
ശ്രീം ഹ്രീം ഐം രൂപിണീ ദേവീ ഭവബന്ധവിമോചിനീ.
ഹ്രീം സകലാം ഹ്രീം രിപുശ്ച സാ ഹന്തു സർവദാ മമ.
യഥാ ശുംഭോ ഹതോ ദൈത്യോ നിശുംഭശ്ച മഹാസുരഃ.
വൈരിനാശായ വന്ദേ താം കാളികാം ശങ്കരപ്രിയാം.
ബ്രാഹ്മീ ശൈവീ വൈഷ്ണവീ ച വാരാഹീ നാരസിംഹികാ.
കൗമാര്യൈന്ദ്രീ ച ചാമുണ്ഡാ ഖാദന്തു മമ വിദ്വിഷഃ.
സുരേശ്വരീ ഘോരരൂപാ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ.
മുണ്ഡമാലാ ധൃതാംഗീ ച സർവതഃ പാതു മാ സദാ.
ഹ്രാം ഹ്രീം കാലികേ ഘോരദംഷ്ട്രേ ച രുധിരപ്രിയേ രൂധിരാപൂർണവക്ത്രേ ച രൂധിരേണാവൃതസ്തനി.
മമ സർവശത്രൂൻ ഖാദയ ഖാദയ ഹിംസ ഹിംസ മാരയ മാരയ ഭിന്ധി ഭിന്ധി
ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഉച്ചാടയ ഉച്ചാടയ വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ ശോഷയ ശോഷയ
സ്വാഹാ.
ഹ്രാം ഹ്രീം കാളികായൈ മദീയശത്രൂൻ സമർപയ സ്വാഹാ.
ഓം ജയ ജയ കിരി കിരി കിട കിട മർദ മർദ മോഹയ മോഹയ ഹര ഹര മമ
രിപൂൻ ധ്വംസയ ധ്വംസയ ഭക്ഷയ ഭക്ഷയ ത്രോടയ ത്രോടയ യാതുധാനാൻ
ചാമുണ്ഡേ സർവജനാൻ രാജപുരുഷാൻ സ്ത്രിയോ മമ വശ്യാഃ കുരു കുരു അശ്വാൻ ഗജാൻ
ദിവ്യകാമിനീഃ പുത്രാൻ രാജശ്രിയം ദേഹി ദേഹി തനു തനു ധാന്യം ധനം യക്ഷം
ക്ഷാം ക്ഷൂം ക്ഷൈം ക്ഷൗം ക്ഷം ക്ഷഃ സ്വാഹാ.
ഇത്യേതത് കവചം പുണ്യം കഥിതം ശംഭുനാ പുരാ.
യേ പഠന്തി സദാ തേഷാം ധ്രുവം നശ്യന്തി വൈരിണഃ.
വൈരിണഃ പ്രലയം യാന്തി വ്യാധിതാശ്ച ഭവന്തി ഹി.
ബലഹീനാഃ പുത്രഹീനാഃ ശത്രുവസ്തസ്യ സർവദാ.
സഹസ്രപഠനാത് സിദ്ധിഃ കവചസ്യ ഭവേത്തഥാ.
തതഃ കാര്യാണി സിധ്യന്തി യഥാശങ്കരഭാഷിതം.
ശ്മശാനാംഗാരമാദായ ചൂർണം കൃത്വാ പ്രയത്നതഃ.
പാദോദകേന പിഷ്ടാ ച ലിഖേല്ലോഹശലാകയാ.
ഭൂമൗ ശത്രൂൻ ഹീനരൂപാനുത്തരാശിരസസ്തഥാ.
ഹസ്തം ദത്ത്വാ തു ഹൃദയേ കവചം തു സ്വയം പഠേത്.
പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാം കൃത്വാ വൈ തഥാ മന്ത്രേണ മന്ത്രവിത്.
ഹന്യാദസ്ത്രപ്രഹാരേണ ശത്രോ ഗച്ഛ യമക്ഷയം.
ജ്വലദംഗാരലേപേന ഭവന്തി ജ്വരിതാ ഭൃശം.
പ്രോങ്ക്ഷയേദ്വാമപാദേന ദരിദ്രോ ഭവതി ധ്രുവം.
വൈരിനാശകരം പ്രോക്തം കവചം വശ്യകാരകം.
പരമൈശ്വര്യദം ചൈവ പുത്ര പൗത്രാദി വൃദ്ധിദം.
പ്രഭാതസമയേ ചൈവ പൂജാകാലേ പ്രയത്നതഃ.
സായങ്കാലേ തഥാ പാഠാത് സർവസിദ്ധിർഭവേദ് ധ്രുവം.
ശത്രുരുച്ചാടനം യാതി ദേശാദ് വാ വിച്യുതോ ഭവേത്.
പശ്ചാത് കിങ്കരതാമേതി സത്യം സത്യം ന സംശയഃ.
ശത്രുനാശകരം ദേവി സർവസമ്പത്കരം ശുഭം.
സർവദേവസ്തുതേ ദേവി കാളികേ ത്വാം നമാമ്യഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

24.0K

Comments Malayalam

awzj8
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |