ദുർഗാ സപ്തശ്ലോകീ

 

Video - Durga Sapta Sloki 

 

Durga Sapta Sloki

 

ജ്ഞാനിനാമപി ചേതാംസി ദേവീ ഭഗവതീ ഹി സാ.
ബലാദാകൃഷ്യ മോഹായ മഹാമായാ പ്രയച്ഛതി.
ദുർഗേ സ്മൃതാ ഹരസി ഭീതിമശേഷജന്തോഃ
സ്വസ്ഥൈഃ സ്മൃതാ മതിമതീവ ശുഭാം ദദാസി.
ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭയഹാരിണി കാ ത്വദന്യാ
സർവോപകാരകരണായ സദാർദ്രചിത്താ.
സർവമംഗലമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർഥസാധികേ.
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ.
ശരണാഗതദീനാർത-
പരിത്രാണപരായണേ.
സർവസ്യാർതിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ.
സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ.
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ.
രോഗാനശേഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ
രുഷ്ടാ തു കാമാൻ സകലാനഭീഷ്ടാൻ.
ത്വാമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം
ത്വാമാശ്രിതാ ഹ്യാശ്രയതാം പ്രയാന്തി.
സർവാബാധാപ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി.
ഏവമേവ ത്വയാ കാര്യമസ്മദ്വൈരിവിനാശനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

22.0K

Comments Malayalam

iGjcy
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |