നിശുംഭസൂദനീ സ്തോത്രം

സർവദേവാശ്രയാം സിദ്ധാമിഷ്ടസിദ്ധിപ്രദാം സുരാം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
രത്നഹാരകിരീടാദിഭൂഷണാം കമലേക്ഷണാം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
ചേതസ്ത്രികോണനിലയാം ശ്രീചക്രാങ്കിതരൂപിണീം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
യോഗാനന്ദാം യശോദാത്രീം യോഗിനീഗണസംസ്തുതാം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
ജഗദംബാം ജനാനന്ദദായിനീം വിജയപ്രദാം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
സിദ്ധാദിഭിഃ സമുത്സേവ്യാം സിദ്ധിദാം സ്ഥിരയോഗിനീം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
മോക്ഷപ്രദാത്രീം മന്ത്രാംഗീം മഹാപാതകനാശിനീം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
മത്തമാതംഗസംസ്ഥാം ച ചണ്ഡമുണ്ഡപ്രമർദ്ദിനീം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
വേദമന്ത്രൈഃ സുസമ്പൂജ്യാം വിദ്യാജ്ഞാനപ്രദാം വരാം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|
മഹാദേവീം മഹാവിദ്യാം മഹാമായാം മഹേശ്വരീം|
നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |