അംബികാ സ്തവം

സ്മിതാസ്യാം സുരാം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാഖ്യാം
മനോരൂപിണീം ദേവകാര്യോത്സുകാം താം.
സുസിംഹസ്ഥിതാം ചണ്ഡമുണ്ഡപ്രഹാരാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സുമേരുസ്ഥിതാം സർവഭൂഷാവിഭൂഷാം
ജഗന്നായികാം രക്തവസ്ത്രാന്വിതാംഗാം.
തമോഭഞ്ജിനീം മീനസാദൃശ്യനേത്രാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
ശിവാംഗീം ഭവാനീം ജ്വലദ്രക്തജിഹ്വാം
മഹാപാപനാശാം ജനാനന്ദദാത്രീം.
ലസദ്രത്നമാലാം ധരന്തീം ധരാദ്യാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സദാ മംഗലാം സർവധർസ്വരൂപാം
സുമാഹേശ്വരീം സർവജീവച്ഛരണ്യാം.
തഡിത്സോജ്ജ്വലാം സർവദേവൈഃ പ്രണമ്യാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സഹസ്രാബ്ജരൂഢാം കുലാന്തഃസ്ഥിതൈകാം
സുധാഗർഭിണീം മൂലമന്ത്രാത്മരൂപാം.
സുരാഹ്ലാദിനീം ശൂരനന്ദ്യാം ധരിത്രീം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |