അംബികാ സ്തവം

സ്മിതാസ്യാം സുരാം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാഖ്യാം
മനോരൂപിണീം ദേവകാര്യോത്സുകാം താം.
സുസിംഹസ്ഥിതാം ചണ്ഡമുണ്ഡപ്രഹാരാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സുമേരുസ്ഥിതാം സർവഭൂഷാവിഭൂഷാം
ജഗന്നായികാം രക്തവസ്ത്രാന്വിതാംഗാം.
തമോഭഞ്ജിനീം മീനസാദൃശ്യനേത്രാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
ശിവാംഗീം ഭവാനീം ജ്വലദ്രക്തജിഹ്വാം
മഹാപാപനാശാം ജനാനന്ദദാത്രീം.
ലസദ്രത്നമാലാം ധരന്തീം ധരാദ്യാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സദാ മംഗലാം സർവധർസ്വരൂപാം
സുമാഹേശ്വരീം സർവജീവച്ഛരണ്യാം.
തഡിത്സോജ്ജ്വലാം സർവദേവൈഃ പ്രണമ്യാം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.
സഹസ്രാബ്ജരൂഢാം കുലാന്തഃസ്ഥിതൈകാം
സുധാഗർഭിണീം മൂലമന്ത്രാത്മരൂപാം.
സുരാഹ്ലാദിനീം ശൂരനന്ദ്യാം ധരിത്രീം
നമാമ്യംബികാമംബു- ജാതേക്ഷണാം താം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.4K

Comments Malayalam

uiu64
ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |