സുരേശ്വരീ സ്തുതി

മഹിഷാസുരദൈത്യജയേ വിജയേ
ഭുവി ഭക്തജനേഷു കൃതൈകദയേ.
പരിവന്ദിതലോകപരേ സുവരേ
പരിപാഹി സുരേശ്വരി മാമനിശം.
കനകാദിവിഭൂഷിതസദ്വസനേ
ശരദിന്ദുസുസുന്ദരസദ്വദനേ.
പരിപാലിതചാരുജനേ മദനേ
പരിപാഹി സുരേശ്വരി മാമനിശം.
വൃതഗൂഢസുശാസ്ത്രവിവേകനിധേ
ഭുവനത്രയഭൂതിഭവൈകവിധേ.
പരിസേവിതദേവസമൂഹസുധേ
പരിപാഹി സുരേശ്വരി മാമനിശം.
ജഗദാദിതലേ കമലേ വിമലേ
ശിവവിഷ്ണുകസേവിതസർവകലേ.
കൃതയജ്ഞജപവ്രതപുണ്യഫലേ
പരിപാഹി സുരേശ്വരി മാമനിശം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |