ദുർഗാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

കർപൂരേണ വരേണ പാവകശിഖാ ശാഖായതേ തേജസാ
വാസസ്തേന സുകമ്പതേ പ്രതിപലം ഘ്രാണം മുഹുർമോദതേ.
നേത്രാഹ്ലാദകരം സുപാത്രലസിതം സർവാംഗശോഭാകരം
ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം.
ആദൗ ദേവി ദദേ ചതുസ്തവ പദേ ത്വം ജ്യോതിഷാ ഭാസസേ
ദൃഷ്ട്വൈതന്മമ മാനസേ ബഹുവിധാ സ്വാശാ ജരീജൃംഭതേ.
പ്രാരബ്ധാനി കൃതാനി യാനി നിതരാം പാപാനി മേ നാശയ
ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം.
നാഭൗ ദ്വിഃ പ്രദദേ നഗേശതനയേ ത്വദ്ഭാ ബഹു ഭ്രാജതേ
തേന പ്രീതമനാ നമാമി സുതരാം യാചേപി മേ കാമനാം.
ശാന്തിർഭൂതിതതിർവിഭാതു സദനേ നിഃശേഷസൗഖ്യം സദാ
ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം.
ആസ്യേ തേഽപി സകൃദ് ദദേ ദ്യുതിധരേ ചന്ദ്രാനനം ദീപ്യതേ
ദൃഷ്ട്വാ മേ ഹൃദയേ വിരാജതി മഹാഭക്തിർദയാസാഗരേ.
നത്വാ ത്വച്ചരണൗ രണാംഗനമനഃശക്തിം സുഖം കാമയേ
ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം.
മാതോ മംഗലസാധികേ ശുഭതനൗ തേ സപ്തകൃത്വോ ദദേ
തസ്മാത് തേന മുഹുർജഗദ്ധിതകരം സഞ്ജായതേ സന്മഹഃ.
തദ്ഭാസാ വിപദഃ പ്രയാന്തു ദുരിതം ദുഃഖാനി സർവാണി മേ
ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |