ദുർഗാ ശരണാഗതി സ്തോത്രം

ദുർജ്ഞേയാം വൈ ദുഷ്ടസമ്മർദിനീം താം
ദുഷ്കൃത്യാദിപ്രാപ്തിനാശാം പരേശാം.
ദുർഗാത്ത്രാണാം ദുർഗുണാനേകനാശാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
ഗീർവാണേശീം ഗോജയപ്രാപ്തിതത്ത്വാം
വേദാധാരാം ഗീതസാരാം ഗിരിസ്ഥാം.
ലീലാലോലാം സർവഗോത്രപ്രഭൂതാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
ദേവീം ദിവ്യാനന്ദദാനപ്രധാനാം
ദിവ്യാം മൂർതിം ധൈര്യദാം ദേവികാം താം.
ദേവൈർവന്ദ്യാം ദീനദാരിദ്ര്യനാശാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
വീണാനാദപ്രേയസീം വാദ്യമുഖ്യൈ-
ര്ഗീതാം വാണീരൂപികാം വാങ്മയാഖ്യാം.
വേദാദൗ താം സർവദാ യാം സ്തുവന്തി
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
ശാസ്ത്രാരണ്യേ മുഖ്യദക്ഷൈർവിവർണ്യാം
ശിക്ഷേശാനീം ശസ്ത്രവിദ്യാപ്രഗൽഭാം.
സർവൈഃ ശൂരൈർനന്ദനീയാം ശരണ്യാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
രാഗപ്രജ്ഞാം രാഗരൂപാമരാഗാം
ദീക്ഷാരൂപാം ദക്ഷിണാം ദീർഘകേശീം.
രമ്യാം രീതിപ്രാപ്യമാനാം രസജ്ഞാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
നാനാരത്നൈര്യുക്ത- സമ്യക്കിരീടാം
നിസ്ത്രൈഗുണ്യാം നിർഗുണാം നിർവികല്പാം.
നീതാനന്ദാം സർവനാദാത്മികാം താം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
മന്ത്രേശാനീം മത്തമാതംഗസംസ്ഥാം
മാതംഗീം മാം ചണ്ഡചാമുണ്ഡഹസ്താം.
മാഹേശാനീം മംഗലാം വൈ മനോജ്ഞാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
ഹംസാത്മാനീം ഹർഷകോടിപ്രദാനാം
ഹാഹാഹൂഹൂസേവിതാം ഹാസിനീം താം.
ഹിംസാധ്വംസാം ഹസ്തിനീം വ്യക്തരൂപാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
പ്രജ്ഞാവിജ്ഞാം ഭക്തലോകപ്രിയൈകാം
പ്രാതഃസ്മര്യാം പ്രോല്ലസത്സപ്തപദ്മാം.
പ്രാണാധാരപ്രേരികാം താം പ്രസിദ്ധാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
പദ്മാകാരാം പദ്മനേത്രാം പവിത്രാ-
മാശാപൂർണാം പാശഹസ്താം സുപർവാം.
പൂർണാം പാതാലാധിസംസ്ഥാം സുരേജ്യാം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.
യാഗേ മുഖ്യാം ദേയസമ്പത്പ്രദാത്രീ-
മക്രൂരാം താം ക്രൂരബുദ്ധിപ്രനാശാം.
ധ്യേയാം ധർമാം ദാമിനീം ദ്യുസ്ഥിതാം താം
ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

93.7K

Comments Malayalam

vzjxk
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |