ಸ್ಕಂದ ಸ್ತವ

ಐಶ್ವರ್ಯಮಪ್ರತಿಮಮತ್ರಭವಾನ್ಕುಮಾರಃ
ಸರ್ವತ್ರ ಚಾವಹತು ನಃ ಕರುಣಾಪಣಃ ಸಃ .
ಯೇನಾತ್ಮವಲ್ಲಷಿತಭಾಗ್ಯಪರಾರ್ಧ್ಯಭೂಮಿಃ
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸಂಪದಪಿ ಶಶ್ವದಹೋ ಸನಾಥಾ ..

ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಕಲ್ಪವಿಟಪೀ ಕುರುತಾತ್ಸ ಬಾಹ್ಯ-
ಮಾಭ್ಯಂತರಂ ಚ ವಿಭವಂ ಯುಗಪತ್ಸದಾ ನಃ .
ದೃಗ್ವ್ಯಾಪೃತಿಪ್ರತಿಮಿತಿಂ ಭ್ರಮರಾವಲೀಂ ಯೋ
ನಿತ್ಯಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಕರುಣಾಮಕರಂದಪುಷ್ಟಾಂ ..

ಭದ್ರಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ನಿತರಾಮಿಹ ಸೈದ್ಧಸೇನೀ
ಸಾನುಗ್ರಹಪ್ರಕೃತಿನೇತ್ರಪರಂಪರಾ ನಃ .
ಮೋಹಾಂಧಕೂಪಪತಿತೇಽವ್ಯಭಿಚಾರತೋ ದ್ರಾಗ್
ಯಾ ದೋರಕೀ ಭವತಿ ತತ್ಪದಬದ್ಧಚಿತ್ತೇ ..

ವಿದ್ಯಾ ಚತುರ್ದಶತಯೀ ಶರಜನ್ಮನಾಮ್ನಿ
ಯಸ್ಮಿನ್ನು ಪರ್ಯವಸಿತಾಽವ್ಯವಧಾನತೋ ನಃ .
ಪುಷ್ಣಾತು ಸೈಷ ಸಕಲಾಸು ಕಲಾಸು ದಾಕ್ಷ್ಯಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರತಿಭಟೀ ಭವದಂಘ್ರಿರೇಣುಃ ..

ಷಾಣ್ಮಾತುರಸ್ಮಿತವಲಚ್ಛರದಾಗಮೋ ಮೇ
ಪ್ರಜ್ಞಾಸರೋವರಮಲಂ ವಿಮಲಂ ದಧಾತು .
ಯೇನಾತ್ರ ಸಚ್ಚಿತಿಯುಸುಖೈಕರಸಾತ್ಮಚಂದ್ರಂ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರೋತ್ವನಿದಮಾತ್ಮತಯಾಽಯಮೇವ ..

ದದ್ಯುಃ ಶ್ರಿಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಾದ್ಭುತಬಸ್ತುವಾರ್ದ್ಧಿ-
ಮಂಥಾದ್ರಿವಿಭ್ರಮಪಟೂನಿ ಗುಹೇಕ್ಷಣಾನಿ .
ಸ್ತನ್ಯಾವಸಾನಸಮಯೇ ನಿಜಮಾತೃವಕ್ತ್ರ-
ಪದ್ಮೇ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಿಕಾಲಘುಮಂಥರಾಣಿ ..

ನೈಸರ್ಗಿಕೀ ಯದಾಪಿ ಭಿನ್ನಪುಮಾಶ್ರಯಾತ್ವಂ
ವಾಚಃ ಶ್ರಿಯಸ್ತದಪಿ ಯತ್ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ .
ಸೂತೇಽನ್ವಹಂ ನಿಜಜನೇಷು ರವಿಪ್ರಭೇವ
ಶ್ಲಿಷ್ಟೇ ನುಮಃ ಪರಮಕಾರುಣಿಕಂ ಗುಹಂ ತಂ ..

ಪ್ರತ್ಯಕ್ತಯಾ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣವಚೋನಿಗುಂಫ-
ಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯವಾನ್ಭವತಿ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಯಮರ್ಥಂ .
ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ನೈಕವಿಧಯಾ ಪ್ರಕಟಂ ವಿದಧ್ಯಾ-
ತ್ಸೈಷೋಽಗ್ನಿಭೂರಿಹ ಪರಾರ್ಥಸಮುದ್ಯಮೇಷು ..

ನೈಯತ್ಯತೋ ಹೃದಿ ಪದಂ ಸ ತನೋತು ಬಾಲ-
ಚರ್ಯಃ ಸ್ತಿಥಿಂ ಯ ಇಹ ಸಾಕ್ಷಿತಯಾಪಿ ಧತ್ತೇ .
ಏವಂ ಚ ಬುದ್ಧ್ಯರಣಿತತ್ಪದಚಿತ್ರಗೂತ್ಥಾ
ಸಂವಿತ್ತಿದೀಪಕಲಿಕಾಖಿಲದೀಪಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ ..

ಯಮಿನ್ಮನಾಗಪಿ ಮನಃ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯ-
ವ್ಯೂಹಾದಿಸರ್ವವಿಭವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ನಾ .
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮಿತಃ ಕೃಕವಾಕುಕೇತುಂ
ಭತ್ತ್ಯಾ ವ್ರಜಾಮಿ ಶರಣಂ ಕರಣಣೈಸ್ತ್ರಿಭಿಸ್ತಂ ..

ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನನಯಪತಿನೋಽತ್ರ ವರ್ಣ
ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ತತೋ ಭವತಿ ಯೋಽರ್ಥ ಇವಾತಿರಿಕ್ತಃ .
ಸ್ಫೋಟಃ ಸ ಏಷ ಇತಿ ಯಂ ಕಥಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಕುರ್ಮಸ್ತಮೇಯ ಇದಿ ಷಣ್ಮುಖನಾಮಧೇಯಂ ..

ಮಾರ್ಗಾಂತರೋಕ್ತವಿಧಯಾ ಪರಮಾಣುವರ್ಗೇ-
ಷ್ವಾದ್ಯಂ ಸಮುನ್ಮಿಷತಿ ಜಂತುಕೃತೇನ ಕರ್ಮ .
ಯಸ್ಯಾತ್ಮಸಂವಿದುದಯಸ್ಯ ವಿಭೋಃ ಸಿಸೃಕ್ಷಾ-
ವೇಲಾಸು ನೌಮಿ ಪರಕಾರುಣಿಕಂ ಗುಹಂ ತಂ ..

ಯದ್ಯಯನ್ನ ಪೂರಯತಿ ತೇ ಚರಣಾನುಷಂಗ-
ಸ್ತತ್ತದ್ಧ್ಯನುದ್ಭವಪರಾಹತಮೇವ ವಿದ್ಮಃ .
ವಸ್ತ್ವೀಪ್ಸಿತಂ ಕ್ವಚಿದಪೀಶತನೂಜ ತಸ್ಮಾ-
ನ್ನೇತ್ರಾಮೃತಪ್ರಭ ದೃಶೋರ್ವಿಷಯಸ್ತ್ವಮೇಧಿ ..

ವಾಚಸ್ಪತಿಪ್ರಮುಖವಾಗಪಿ ಯತ್ರ ಕುಂಠೀ-
ಭಾವಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಮಿತಿ ಪ್ರಣುವನ್ನ ಲಜ್ಜೇ .
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಭಾರಮುಖರೀಕರಣಾನ್ಮೃಷಿತ್ವಾ
ಸ್ವಾಮಿನ್ವಿಧೇಹಿ ತದಪೀಹ ಕೃಪಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟಿಂ ..

ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ಕರಣತ್ರಯಸಂಪದೇ ನಃ
ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವತ ಇಹಾಭಿಮತಂ ತವಾಪಿ .
ಯದ್ಯದ್ಧಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಕರುಣಾಂಬುವಾರಿ-
ವಾಹಾಶು ಮೇ ವಿತರ ಹೇ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೇ ..

ಶ್ರೀಬಾಹುಲೇಯಸ್ತವಮುತ್ತಮಂ ಯಃ
ಪಠೇತ್ಪ್ರಭಾತೇ ಪ್ರಯತಃ ಸ ಧೀಮಾನ್ .
ವಾಗರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಘನಾಢ್ಯತಾಮೇ-
ತ್ಯಂತೇ ವಿಶೋಕಂ ಪದಮಭ್ಯುಪೇಯಾತ್ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.0K

Comments

wejGu

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |