ಗುಹ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀಮನ್ಮೇರುಧರಾಧರಾಧಿಪಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಶೋಭಿತೇ
ಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಶೈಲೇಮಲೇ .
ಸೌಧೇ ಹಾಟಕನಿರ್ಮಿತೇ ಮಣಿಮಯೇ ಸನ್ಮಂಟಪಾಭ್ಯಂತರೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಘನಂ ಗುಹಾಖ್ಯಮನಘಂ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಚಿಂತಯೇ ..

ಮದನಾಯುತಲಾವಣ್ಯಂ ನವ್ಯಾರುಣಶತಾರುಣಂ .
ನೀಲಜೀಮೂತಚಿಕುರಮರ್ಧೇಂದುಸದೃಶಾಲಿಕಂ ..

ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ .
ಚಾಂಪೇಯವಿಲಸನ್ನಾಸಂ ಮಂದಹಾಸಾಂಚಿತೋರಸಂ ..

ಗಂಡಸ್ಥಲಚಲಚ್ಛೋತ್ರಕುಂಡಲಂ ಚಾರುಕಂಧರಂ .
ಕರಾಸಕ್ತಕನಃ ದಂಡಂ ರತ್ನಹಾರಾಂಚಿತೋರಸಂ ..

ಕಟೀತಟಲಸದ್ದಿವ್ಯವಸನಂ ಪೀವರೋರುಕಂ .
ಸುರಾಸುರಾದಿಕೋಟೀರನೀರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಂ ..

ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಾಢ್ಯಂ ದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಂ .
ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸೇವಿತಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಂ ..

ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾತಾರಂ ದೇವಸೇನಾಸಮಾವೃತಂ .
ತೇಜೋಮಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಾವಯೇ ಹೃದಯಾಂಬುಜೇ ..

ಆವಾಹಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ .
ತೇಜಸ್ತ್ರಯಾತಮಕಂಪೀಠಂ ಶರಜನ್ಮನ್ ಗೃಹಾಣಭೋಃ ..

ಅನವದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ಪಾದ್ಯಮದ್ಯ ಷಡಾನನ .
ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾನರ್ಘ್ಯಮರ್ಪಯಾಮ್ಯರ್ಘ್ಯಮತ್ಭುತಂ ..

ಆಚಮ್ಯತಾಮಗ್ನಿಜಾತಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರೋದ್ಯತೈರ್ಜಲೈಃ .
ಪಂಚಾಮೃತರಸೈಃ ದಿವ್ಯೈಃ ಸುಧಾಸಮವಿಭಾವಿತೈಃ ..

ದಧಿಕ್ಷೀರಾಜ್ಯಮಧುಭಿಃ ಪಂಚಗವ್ಯೈಃ ಫಲೋದಕೈಃ .
ನಾನಾಫಲರಸೈಃ ದಿವ್ಯೈಃ ನಾಳಿಕೇರಫಲೋದಕೈಃ ..

ದಿವ್ಯೌಷಧಿರಸೈಃ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನೋದಕಕುಶೋದಕೈಃ .
ಹಿಮಾಂಬುಚಂದನರಸೈಃ ಘನಸಾರಾದಿವಾಸಿತೈಃ ..

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರಮಧ್ಯಸ್ಥತೀರ್ಥೈಃ ಪರಮಪಾವನೈಃ .
ಪವನಂ ಪರಮೇಶಾನ ತ್ವಾಂ ತೀರ್ಥೈಃ ಸ್ನಾಪಯಾಮ್ಯಹಂ ..

ಸುಧೋರ್ಮಿಕ್ಷೀರಧವಳಂ ಭಸ್ಮನೋಧೂಳ್ಯತಾವಕಂ .
ಸೌವರ್ಣವಾಸಸಾಕಾಯಾಂ ವೇಷ್ಟಯೇಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ..

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿನೇ ತೇರ್ಪಯೇ ಗುಹಂ .
ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ಭೂಷಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯೇ ..

ರೋಚನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಸಿತಾಭ್ರಮಸೃಣಾನ್ವಿತಂ .
ಗಂಧಸಾರಂ ಸುರಭಿಲಂ ಸುರೇಶಾಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತಾಂ ..

ರಚಯೇ ತಿಲಕಂ ಫಾಲೇ ಗಂಧಂ ಮೃಗಮದೇನತೇ .
ಅಕ್ಷಯ್ಯಫಲದಾನರ್ಘಾನಕ್ಷತಾನರ್ಪಯೇ ಪ್ರಭೋ ..

ಕುಮುದೋತ್ಪಲಕಲ್ಹಾರಕಮಲೈಃ ಶತಪತ್ರಕೈಃ .
ಜಾತೀಚಂಪಕಪುನ್ನಾಗವಕುಲೈಃ ಕರವೀರಕೈಃ ..

ದೂರ್ವಾಪ್ರವಾಲಮಾಲೂರಮಾಚೀಮರುವಪತ್ರಕೈಃ .
ಅಕೀಟಾದಿಹತೈರ್ನವ್ಯೈಃ ಕೋಮಲೈಸ್ತುಲಸೀದಲೈಃ ..

ಪಾವನೈಶ್ಚಂದ್ರಕದಲೀಕುಸುಮೈರ್ನಂದಿವರ್ಧನೈಃ .
ನವಮಾಲಾಲಿಕಾಭಿಃ ಮಲ್ಲಿಕಾತಲ್ಲ್ಜೈರಪಿ ..

ಕುರಂಡೈರಪಿ ಶಮ್ಯಾಕೈಃ ಮಂದಾರೈರತಿಸುಂದರೈಃ .
ಅಗರ್ಹಿತೈಶ್ಚ ಬರ್ಹಿಷ್ಠಃ ಪಾಟೀದೈಃ ಪಾರಿಜಾತಕೈಃ ..

ಆಮೋದಕುಸುಮೈರನ್ಯೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪತಿಂ .
ಧೂಪೋಽಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವಿಮೋಹಕಂ ..

ಸರ್ವಾಂತರತಮೋಹಂತ್ರೇ ಗುಹ ತೇ ದೀಪಮರ್ಪಯೇ .
ಸದ್ಯಸಮಾಭೃತಂ ದಿವ್ಯಮಮೃತಂ ತೃಪ್ತಿಹೇತುಕಂ ..

ಶಾಲ್ಯಾನ್ನಮತ್ಭುತಂ ನವ್ಯಂ ಗೋಘೃತಂ ಸೂಪಸಂಗತಂ .
ಕದಲೀನಾಲಿಕೇರಾಮೃಧಾನ್ಯಾದ್ಯುರ್ವಾರುಕಾದಿಭಿಃ ..

ರಚಿತೈರ್ಹರಿತೈರ್ದಿವ್ಯಖಚರೀಭಿಃ ಸುಪರ್ಪಟೈಃ .
ಸರ್ವಸಂಸ್ತಾರಸಂಪೂರ್ಣೈರಾಜ್ಯಪಕ್ವೈರತಿಪ್ರಿಯೈಃ ..

ರಂಭಾಪನಸಕೂಶ್ಮಾಂಡಾಪೂಪಾ ನಿಷ್ಪಕಂತಕೈಃ .
ವಿದಾರಿಕಾ ಕಾರವೇಲ್ಲಪಟೋಲೀತಗರೋನ್ಮುಖೈಃ ..

ಶಾಕೈರ್ಬಹುವಿಧೈರನ್ಯೈಃ ವಟಕೈರ್ವಟುಸಂಸ್ಕೃತೈಃ .
ಸಸೂಪಸಾರನಿರ್ಗಮ್ಯ ಸರಚೀಸುರಸೇನ ಚ ..

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಖಂಡಕಲಿತ ತಪ್ತಕ್ರರಸೇನ ಚ .
ಸುಪಕ್ವಚಿತ್ರಾನ್ನಶತೈಃ ಲಡ್ಡುಕೇಡ್ಡುಮಕಾದಿಭಿಃ ..

ಸುಧಾಫಲಾಮೃತಸ್ಯಂದಿಮಂಡಕಕ್ಷೀರಮಂಡಕೈಃ .
ಮಾಷಾಪೂಪಗುಡಾಪೂಪಗೋಧೂಮಾಪೂಪಶಾರ್ಕರೈಃ ..

ಶಶಾಂಕಕಿರಣೋತ್ಭಾಸಿಪೋಲಿಕೈಃ ಶಷ್ಕುಲೀಮುಖೈಃ .
ಭಕ್ಷ್ಯೈರನ್ಯೈಃ ಸುರುಚಿರೈಃ ಪಾಯಸೈಶ್ಚ ರಸಾಯನೈಃ ..

ಲೇಹ್ಯರುಚ್ಚಾವಚೈಃ ಖಂಡಶರ್ಕರಾಫಾಣಿತಾದಿಭಿಃ .
ಗುಡೋದಕೈನಾರಿಕೇರರಸೈರಿಕ್ಷುರಸೈರಪಿ ..

ಕೂರ್ಚಿಕಾಭಿರನೇಕಾಭಿಃ ಮಂಡಿಕಾಭಿರುಪಸ್ಕೃತಂ .
ಕದಲೀಚೂತಪನಸಗೋಸ್ತನೀಫಲರಾಶಿಭಿಃ ..

ನಾರಂಗಶೃಂಗಗಿಬೇರೈಲಮರೀಚೈರ್ಲಿಕುಚಾದಿಭಿಃ .
ಉಪದಂಶೈಃ ಶರಃಚಂದ್ರಗೌರಗೋದಧಿಸಂಗತೈಃ ..

ಜಂಬೀರರಸಕೈಸರ್ಯಾ ಹಿಂಗುಸೈಂಧವನಾಗರೈಃ .
ಲಸತಾಜಲತಕ್ರೇಣ ಪಾನೀಯೇನ ಸಮಾಶ್ರಿತಂ ..

ಹೇಮಪಾತ್ರೇಷು ಸರಸಂ ಸಾಂಗರ್ಯೇಣ ಚ ಕಲ್ಪಿತಂ .
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ತಾರಕಾರೇ ಸುರೇಶ್ವರ ..

ನೈವೇದ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವ ಕೃಪಯಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ .
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವರದ ಮೃತ್ಯೋ ದುರ್ದೈತ್ಯರಕ್ಷಸಾಂ ..

ಗಂಧೋದಕೇನ ತೇ ಹಸ್ತೌ ಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ಷಡಾನನ .
ಏಲಾಲವಂಗಕರ್ಪೂರಜಾತೀಫಲಸುಗಂಧಿತ ..

ವೀಟೀಂ ಸೇವಯ ಸರ್ವೇಶ ಚೇಟೀಕೃತಜಗತ್ರಯ .
ದತ್ತೇರ್ನೀರಾಜಯಾಮಿತ್ವಾಂ ಕರ್ಪೂರಪ್ರಭಯಾಽನಯಾ ..

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುತಂ .
ಛತ್ರೇಣ ಚಾಮರೇಣಾಪಿ ನೃತ್ತಗೀತಾದಿಭಿರ್ಗುಹ ..

ರಾಜೋಪಚಾರೈಖಿಲೈಃ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಮತ್ಪ್ರಭೋ .
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ..

ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವೋ ರಚಯೇ ಶಿರಸಾ ತೇಭಿವಾದನಂ .
ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ವ ಕರುಣಾಕರ ..

ನಮಃ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯಹೇತವೇ .
ಶ್ರುತಿಶೀರ್ಷಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ತೇ ..

ಮಯೂರವಾಹನಸ್ಯೇದಂ ಮಾನಸಂ ಚ ಪ್ರಪೂಜನಂ .
ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಕೃದ್ವಾಪಿ ಗುಹಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದತಿ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.7K
4.2K

Comments Kannada

kfbk6
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🌸 -ಕೀರ್ತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ 🕉️ -ಗೀತಾ ರಾವ್

ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ವರ 😊 -ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |