గుహ స్తుతి

శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిపమహాసౌభాగ్యసంశోభితే
మందారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కందశైలేమలే .
సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మంటపాభ్యంతరే
బ్రహ్మానందఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చింతయే ..

మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణం .
నీలజీమూతచికురమర్ధేందుసదృశాలికం ..

పుండరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచంద్రనిభాననం .
చాంపేయవిలసన్నాసం మందహాసాంచితోరసం ..

గండస్థలచలచ్ఛోత్రకుండలం చారుకంధరం .
కరాసక్తకనః దండం రత్నహారాంచితోరసం ..

కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకం .
సురాసురాదికోటీరనీరాజితపదాంబుజం ..

నానారత్నవిభూషాఢ్యం దివ్యచందనచర్చితం .
సనకాదిమహాయోగిసేవితం కరుణానిధిం ..

భక్తవాంఛితదాతారం దేవసేనాసమావృతం .
తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంబుజే ..

ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరం .
తేజస్త్రయాతమకంపీఠం శరజన్మన్ గృహాణభోః ..

అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్య షడానన .
పార్వతీనందనానర్ఘ్యమర్పయామ్యర్ఘ్యమత్భుతం ..

ఆచమ్యతామగ్నిజాతస్వర్ణపాత్రోద్యతైర్జలైః .
పంచామృతరసైః దివ్యైః సుధాసమవిభావితైః ..

దధిక్షీరాజ్యమధుభిః పంచగవ్యైః ఫలోదకైః .
నానాఫలరసైః దివ్యైః నాళికేరఫలోదకైః ..

దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణరత్నోదకకుశోదకైః .
హిమాంబుచందనరసైః ఘనసారాదివాసితైః ..

బ్రహ్మాండోదరమధ్యస్థతీర్థైః పరమపావనైః .
పవనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహం ..

సుధోర్మిక్షీరధవళం భస్మనోధూళ్యతావకం .
సౌవర్ణవాససాకాయాం వేష్టయేభీష్టసిద్ధయే ..

యజ్ఞోపవీతం సుజ్ఞానదాయినే తేర్పయే గుహం .
కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే ..

రోచనాగరుకస్తూరీసితాభ్రమసృణాన్వితం .
గంధసారం సురభిలం సురేశాభ్యుపగమ్యతాం ..

రచయే తిలకం ఫాలే గంధం మృగమదేనతే .
అక్షయ్యఫలదానర్ఘానక్షతానర్పయే ప్రభో ..

కుముదోత్పలకల్హారకమలైః శతపత్రకైః .
జాతీచంపకపున్నాగవకులైః కరవీరకైః ..

దూర్వాప్రవాలమాలూరమాచీమరువపత్రకైః .
అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమలైస్తులసీదలైః ..

పావనైశ్చంద్రకదలీకుసుమైర్నందివర్ధనైః .
నవమాలాలికాభిః మల్లికాతల్ల్జైరపి ..

కురండైరపి శమ్యాకైః మందారైరతిసుందరైః .
అగర్హితైశ్చ బర్హిష్ఠః పాటీదైః పారిజాతకైః ..

ఆమోదకుసుమైరన్యైః పూజయామి జగత్పతిం .
ధూపోఽయం గృహ్యతాం దేవ ఘ్రాణేంద్రియవిమోహకం ..

సర్వాంతరతమోహంత్రే గుహ తే దీపమర్పయే .
సద్యసమాభృతం దివ్యమమృతం తృప్తిహేతుకం ..

శాల్యాన్నమత్భుతం నవ్యం గోఘృతం సూపసంగతం .
కదలీనాలికేరామృధాన్యాద్యుర్వారుకాదిభిః ..

రచితైర్హరితైర్దివ్యఖచరీభిః సుపర్పటైః .
సర్వసంస్తారసంపూర్ణైరాజ్యపక్వైరతిప్రియైః ..

రంభాపనసకూశ్మాండాపూపా నిష్పకంతకైః .
విదారికా కారవేల్లపటోలీతగరోన్ముఖైః ..

శాకైర్బహువిధైరన్యైః వటకైర్వటుసంస్కృతైః .
ససూపసారనిర్గమ్య సరచీసురసేన చ ..

కూశ్మాండఖండకలిత తప్తక్రరసేన చ .
సుపక్వచిత్రాన్నశతైః లడ్డుకేడ్డుమకాదిభిః ..

సుధాఫలామృతస్యందిమండకక్షీరమండకైః .
మాషాపూపగుడాపూపగోధూమాపూపశార్కరైః ..

శశాంకకిరణోత్భాసిపోలికైః శష్కులీముఖైః .
భక్ష్యైరన్యైః సురుచిరైః పాయసైశ్చ రసాయనైః ..

లేహ్యరుచ్చావచైః ఖండశర్కరాఫాణితాదిభిః .
గుడోదకైనారికేరరసైరిక్షురసైరపి ..

కూర్చికాభిరనేకాభిః మండికాభిరుపస్కృతం .
కదలీచూతపనసగోస్తనీఫలరాశిభిః ..

నారంగశృంగగిబేరైలమరీచైర్లికుచాదిభిః .
ఉపదంశైః శరఃచంద్రగౌరగోదధిసంగతైః ..

జంబీరరసకైసర్యా హింగుసైంధవనాగరైః .
లసతాజలతక్రేణ పానీయేన సమాశ్రితం ..

హేమపాత్రేషు సరసం సాంగర్యేణ చ కల్పితం .
నిత్యతృప్త జగన్నాథ తారకారే సురేశ్వర ..

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ కృపయా భక్తవత్సల .
సర్వలోకైకవరద మృత్యో దుర్దైత్యరక్షసాం ..

గంధోదకేన తే హస్తౌ క్షాలయామి షడానన .
ఏలాలవంగకర్పూరజాతీఫలసుగంధిత ..

వీటీం సేవయ సర్వేశ చేటీకృతజగత్రయ .
దత్తేర్నీరాజయామిత్వాం కర్పూరప్రభయాఽనయా ..

పుష్పాంజలిం ప్రదాస్యామి స్వర్ణపుష్పాక్షతైర్యుతం .
ఛత్రేణ చామరేణాపి నృత్తగీతాదిభిర్గుహ ..

రాజోపచారైఖిలైః సంతుష్టో భవ మత్ప్రభో .
ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం విశ్వాత్మక నమోఽస్తుతే ..

సహస్రకృత్వో రచయే శిరసా తేభివాదనం .
అపరాధసహస్రాణి సహస్వ కరుణాకర ..

నమః సర్వాంతరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే .
శ్రుతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయ తే ..

మయూరవాహనస్యేదం మానసం చ ప్రపూజనం .
యః కరోతి సకృద్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

39.1K
3.3K

Comments Telugu

8v5z5
చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |