రాఘవ అష్టక స్తోత్రం

రాఘవం కరుణాకరం మునిసేవితం సురవందితం
జానకీవదనారవింద- దివాకరం గుణభాజనం.
వాలిసూనుహితైషిణం హనుమత్ప్రియం కమలేక్షణం
యాతుధాన-భయంకరం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
మైథిలీకుచభూషణామల- నీలమౌక్తికమీశ్వరం
రావణానుజపాలనం రఘుపుంగవం మమ దైవతం.
నాగరీవనితాననాంబుజ- బోధనీయకలేవరం
సూర్యవంశవివర్ధనం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
హేమకుండలమండితామల- కంఠదేశమరిందమం
శాతకుంభమయూరనేత్ర- విభూషణేన విభూషితం.
చారునూపురహార- కౌస్తుభకర్ణభూషణ- భూషితం
భానువంశవివర్ధనం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
దండకాఖ్యవనే రతామరసిద్ధ- యోగిగణాశ్రయం
శిష్టపాలన-తత్పరం ధృతిశాలిపార్థ- కృతస్తుతిం.
కుంభకర్ణభుజాభుజంగ- వికర్తనే సువిశారదం
లక్ష్మణానుజవత్సలం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
కేతకీకరవీరజాతి- సుగంధిమాల్యసుశోభితం
శ్రీధరం మిథిలాత్మజాకుచ- కుంకుమారుణవక్షసం.
దేవదేవమశేషభూతమనోహరం జగతాం పతిం
దాసభూతభయాపహం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
యాగదానసమాధిహోమ- జపాదికర్మకరైర్ద్విజైః
వేదపారగతైరహర్నిశ- మాదరేణ సుపూజితం.
తాటకావధహేతుమంగద- తాతవాలినిషూదనం
పైతృకోదితపాలకం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
లీలయా ఖరదూషణాదినిశా- చరాశువినాశనం
రావణాంతకమచ్యుతం హరియూథకోటిగణాశ్రయం.
నీరజానన- మంబుజాంఘ్రియుగం హరిం భువనాశ్రయం
దేవకార్యవిచక్షణం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
కౌశికేన సుశిక్షితాస్త్రకలాప- మాయతలోచనం
చారుహాసమనాథ- బంధుమశేషలోక- నివాసినం.
వాసవాదిసురారి- రావణశాసనం చ పరాంగతిం
నీలమేఘనిభాకృతిం ప్రణమామి రాఘవకుంజరం.
రాఘవాష్టకమిష్టసిద్ధి- దమచ్యుతాశ్రయసాధకం
ముక్తిభుక్తిఫలప్రదం ధనధాన్యసిద్ధివివర్ధనం.
రామచంద్రకృపాకటాక్ష- దమాదరేణ సదా జపేద్
రామచంద్రపదాంబుజ- ద్వయసంతతార్పితమానసః.
రామ రామ నమోఽస్తు తే జయ రామభద్ర నమోఽస్తు తే
రామచంద్ర నమోఽస్తు తే జయ రాఘవాయ నమోఽస్తు తే.
దేవదేవ నమోఽస్తు తే జయ దేవరాజ నమోఽస్తు తే
వాసుదేవ నమోఽస్తు తే జయ వీరరాజ నమోఽస్తు తే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.9K

Comments Telugu

s8ui8
అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |