శ్రీరామ హృదయ స్తోత్రం

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ -
తతో రామః స్వయం ప్రాహ హనుమంతముపస్థితం .
శృణు యత్ త్వం ప్రవక్ష్యామి హ్యాత్మానాత్మపరాత్మనాం ..1..

ఆకాశస్య యథా భేదస్త్రివిధో దృశ్యతే మహాన్ .
జలాశయే మహాకాశస్తదవచ్ఛిన్న ఏవ హి .
ప్రతిబింబాఖ్యమపరం దృశ్యతే త్రివిధం నభః ..2..

బుద్ధ్యవచ్ఛిన్నచైతన్యమేకం పూర్ణమథాపరం .
ఆభాసస్త్వపరం బింబభూతమేవం త్రిధా చితిః ..3..

సాభాసబుద్ధేః కర్తృత్వమవిచ్ఛిన్నేఽవికారిణి .
సాక్షిణ్యారోప్యతే భ్రాంత్యా జీవత్వం చ తథాఽబుధైః ..4..

ఆభాసస్తు మృషాబుద్ధిరవిద్యాకార్యముచ్యతే .
అవిచ్ఛిన్నం తు తద్బ్రహ్మ విచ్ఛేదస్తు వికల్పితః ..5..

అవిచ్ఛిన్నస్య పూర్ణేన ఏకత్వం ప్రతిపద్యతే .
తత్త్వమస్యాదివాక్యైశ్చ సాభాసస్యాహమస్తథా ..6..

ఐక్యజ్ఞానం యదోత్పన్నం మహావాక్యేన చాత్మనోః .
తదాఽవిద్యా స్వకార్యైశ్చ నశ్యత్యేవ న సంశయః ..7..

ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భక్తో మద్భావాయోపపద్యతే
మద్భక్తివిముఖానాం హి శాస్త్రగర్తేషు ముహ్యతాం .
న జ్ఞానం న చ మోక్షః స్యాత్తేషాం జన్మశతైరపి ..8..

ఇదం రహస్యం హృదయం మమాత్మనో మయైవ సాక్షాత్కథితం తవానఘ .
మద్భక్తిహీనాయ శఠాయ న త్వయా దాతవ్యమైంద్రాదపి రాజ్యతోఽధికం ..9..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.0K
1.2K

Comments Telugu

83mw3
వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |