సీతా రామ స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికాం.
రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియాం.
రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికాం.
సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవాం.
పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః.
వసిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగాం.
కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయం.
పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణాం.
చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననాం.
మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతాం.
చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీం.
చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికాం.
శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికాం.
కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభాం.
దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణాం.
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యా-
మన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ.
అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదంపతీ.
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతాం.
అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః.
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాః సంపదః సకలార్థదాః.
ఏవం శ్రీరామచంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః.
కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం.
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3357512