జానకీ స్తోత్రం

Janaki stotra

సర్వజీవశరణ్యే శ్రీసీతే వాత్సల్యసాగరే.
మాతృమైథిలి సౌలభ్యే రక్ష మాం శరణాగతం.
కోటికందర్పలావణ్యాం సౌందర్య్యైకస్వరూపిణీం.
సర్వమంగలమాంగల్యాం భూమిజాం శరణం వ్రజే.
శరణాగతదీనార్త్త- పరిత్రాణపరాయణాం.
సర్వస్యార్తిహరాం రామవ్రతాం తాం శరణం వ్రజే.
సీతాం విదేహతనయాం రామస్య దయితాం శుభాం.
హనూమతా సమాశ్వస్తాం భూమిజాం శరణం వ్రజే.
అస్మిన్ కలిమలాకీర్ణే కాలే ఘోరభవార్ణవే.
ప్రపన్నానాం గతిర్నాస్తి శ్రీమద్రామప్రియాం వినా.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |