రామ రక్షా కవచం

అథ శ్రీరామకవచం.
అస్య శ్రీరామరక్షాకవచస్య. బుధకౌశికర్షిః. అనుష్టుప్-ఛందః.
శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా. సీతా శక్తిః. హనూమాన్ కీలకం.
శ్రీమద్రామచంద్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః.
ధ్యానం.
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం
పీతం వాసో వసానం నవకమలదలస్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నం.
వామాంకారూఢసీతా-
ముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకారదీప్తం దధతమురుజటామండనం రామచంద్రం.
అథ స్తోత్రం.
చరితం రఘునాథస్య శతకోటిప్రవిస్తరం.
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనం.
ధ్యాత్వా నీలోత్పలశ్యామం రామం రాజీవలోచనం.
జానకీలక్ష్మణోపేతం జటాముకుటమండితం.
సాసితూర్ణధనుర్బాణపాణిం నక్తంచరాంతకం.
స్వలీలయా జగత్త్రాతుమావిర్భూతమజం విభుం.
రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదాం.
శిరో మే రాఘవః పాతు భాలం దశరథాత్మజః.
కౌసల్యేయో దృశౌ పాతు విశ్వామిత్రప్రియః శ్రుతీ.
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః.
జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః.
స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః.
కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్.
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః.
సుగ్రీవేశః కటీ పాతు సక్థినీ హనుమత్ప్రభుః.
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకులవినాశకృత్.
జానునీ సేతుకృత్ పాతు జంఘే దశముఖాంతకః.
పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామోఽఖిలం వపుః.
ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్.
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్.
పాతాలభూతలవ్యోమ-
చారిణశ్ఛద్మచారిణః.
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః.
రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్.
నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి.
జగజ్జైత్రైకమంత్రేణ రామనామ్నాభిరక్షితం.
యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వసిద్ధయః.
వజ్రపంజరనామేదం యో రామకవచం స్మరేత్.
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగలం.
ఆదిష్టవాన్ యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః.
తథా లిఖితవాన్ ప్రాతః ప్రబుద్ధో బుధకౌశికః.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |