ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಣತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭುವನಕೇಲಿಕಲಾರಸಿಕೇ ಶಿವೇ
ಝಟಿತಿ ಝಂಝಣಝಂಕೃತನೂಪೂರೇ.
ಧ್ವನಿಮಯಂ ಭವಬೀಜಮನಶ್ವರಂ
ಜಗದಿದಂ ತವ ಶಬ್ದಮಯಂ ವಪುಃ.
ವಿವಿಧಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಮದ್ಭುತಂ
ಸದಸದಾತ್ಮಕಮಸ್ತಿ ಚಿದಾತ್ಮಕಂ.
ಭವತಿ ಬೋಧಮಯಂ ಭಜತಾಂ ಹೃದಿ
ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಚೋಽನಿಶಂ.
ಜನನಿ ಮಂಜುಲಮಂಗಲಮಂದಿರಂ
ಜಗದಿದಂ ಜಗದಂಬ ತವೇಪ್ಸಿತಂ.
ಶಿವಶಿವಾತ್ಮಕತತ್ತ್ವಮಿದಂ ಪರಂ
ಹ್ಯಹಮಹೋ ನು ನತೋಽಸ್ಮಿ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಸ್ತುತಿಮಹೋ ಕಿಲ ಕಿಂ ತವ ಕುರ್ಮಹೇ
ಸುರಗುರೋರಪಿ ವಾಕ್ಪಟುತಾ ಕುತಃ.
ಇತಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಪರೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಹ್ಯಹಮಹೋ ನು ನತೋಽಸ್ಮಿ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಚಿತಿ ಚಮತ್ಕೃತಿಚಿಂತನಮಸ್ತು ಮೇ
ನಿಜಪರಂ ಭವಭೇದನಿಕೃಂತನಂ.
ಪ್ರತಿಪಲಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯಂ ಶಿವೇ
ಹ್ಯಹಮಹೋ ನು ನತೋಽಸ್ಮಿ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |