శాస్తా పంచ రత్న స్తోత్రం

 

Video - Shasta Pancharatna Stotram 

 

Shasta Pancharatna Stotram

 

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుం.
పార్వతీహృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.
విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభ్వోః ప్రియం సుతం.
క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.
మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితం.
సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.
అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రువినాశనం.
అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.
పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహం.
ఆర్త్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.
పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం శుద్ధః పఠేన్నరః.
తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తా వసతి మానసే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilMalayalamKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |