Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

asya shreeganapatigakaaraadi-
sahasranaamamaalaamantrasya .
durvaasaa ri'shih' . anusht'up chhandah' . shreeganapatirdevataa .
gam beejam . svaahaa shaktih' . glaum keelakam .
shreemahaaganapatiprasaada-
siddhyarthe jape shravane cha viniyogah' ..
om angusht'haabhyaam namah' . shreem tarjaneebhyaam namah' .
hreem madhyamaabhyaam namah' . kreem anaamikaabhyaam namah' .
glaum kanisht'hikaabhyaam namah' . gam karatalakarapri'sht'haabhyaam namah' .
om hri'dayaaya namah' . shreem shirase svaahaa . hreem shikhaayai vashat' .
kreem kavachaaya hum . glaum netratrayaaya vaushat' . gam astraaya phat' . bhoorbhuvah'suvaromiti digbandhah' .

dhyaanam
onkaarasannibham-
ibhaananamindubhaalam
muktaagrabindum-
amaladyutimekadantam.
lambodaram kalachaturbhujamaadidevam
dhyaayenmahaaganapatim matisiddhikaantam..
atha stotram
om ganeshvaro ganaadhyaksho ganaaraadhyo ganapriyah'.
gananaatho ganasvaamee ganesho gananaayakah'..
ganamoortirganapatirganatraataa gananjayah'.
ganapo'tha ganakreed'o ganadevo ganaadhipah'..
ganajyesht'ho ganashresht'ho ganapresht'ho ganaadhiraat'.
ganaraad' ganagoptaatha ganaango ganadaivatam..
ganabandhurganasuhri'd ganaadheesho ganaprathah'.
ganapriyasakhah' shashvad ganapriyasuhri't tathaa..
ganapriyarato nityam ganapreetivivardhanah'.
ganamand'alamadhyastho ganakeliparaayanah'..
ganaagraneerganeshaano ganageeto ganochchhrayah'.
ganyo ganahito garjadganaseno ganoddhatah'..
ganabheetipramathano ganabheetyapahaarakah'.
gananaarho ganapraud'ho ganabhartaa ganaprabhuh'..
ganaseno ganacharo ganapraajnyo ganaikaraat'.
ganaagryo gananaamaa cha ganapaalanatatparah'..
ganajidganagarbhastho ganapravanamaanasah'.
ganagarvapareehartaa gano gananamaskri'tah'..
ganaarchitaanghriyugalo ganarakshanakri't sadaa.
ganadhyaato ganagururganapranayatatparah'..
ganaaganaparitraataa ganaadhiharanoddhurah'.
ganaseturgananuto ganaketurganaagragah'..
ganaheturganagraahee ganaanugrahakaarakah'.
ganaaganaanugrahabhoor-
ganaaganavarapradah'..
ganastuto ganapraano ganasarvasvadaayakah'.
ganavallabhamoortishcha ganabhootirganesht'adah'..
ganasaukhyapradaataa cha ganaduh'khapranaashanah'.
ganaprathitanaamaa cha ganaabheesht'akarah' sadaa..
ganamaanyo ganakhyaato ganaveeto ganotkat'ah'.
ganapaalo ganavaro ganagauravadaayakah'..
ganagarjitasantusht'o ganasvachchhandagah' sadaa.
ganaraajo ganashreedo ganaabhayakarah' kshanaat..
ganamoordhaabhishiktashcha ganasainyapurassarah'.
gunaateeto gunamayo gunatrayavibhaagakri't..
gunee gunaakri'tidharo gunashaalee gunapriyah'.
gunapoorno gunaambhodhirgunabhaag gunadooragah'..
gunaagunavapurgaunashareero gunamand'itah'.
gunasrasht'aa guneshaano gunesho'tha guneshvarah'..
gunasri'sht'ajagatsangho gunasangho gunaikaraat'.
gunapravri'sht'o gunabhoorguneekri'tacharaacharah'..
gunapravanasantusht'o gunaheenaparaangmukhah' .
gunaikabhoorgunashresht'ho gunajyesht'ho gunaprabhuh'..
gunajnyo gunasampoojyo gunaikasadanam sadaa.
gunapranayavaan gaunaprakri'tirgunabhaajanam..
gunipranatapaadaabjo gunigeeto gunojjvalah'.
gunavaan gunasampanno gunaananditamaanasah'..
gunasanchaarachaturo gunasanchayasundarah'.
gunagauro gunaadhaaro gunasamvri'tachetanah'..
gunakri'dgunabhri'nnityam gunaagryo gunapaaradri'k.
gunaprachaaree gunayug gunaagunavivekakri't..
gunaakaro gunakaro gunapravanavardhanah'.
gunagood'hacharo gaunasarvasanchaarachesht'itah'..
gunadakshinasauhaardo gunalakshanatattvavit.
gunahaaree gunakalo gunasanghasakhah' sadaa..
gunasamskri'tasamsaaro gunatattvavivechakah'.
gunagarvadharo gaunasukhaduh'khodayo gunah'..
gunaadheesho gunalayo gunaveekshanalaalasah'.
gunagauravadaataa cha gunadaataa gunapradah'..
gunakri'd gunasambandho gunabhri'd gunabandhanah'.
gunahri'dyo gunasthaayee gunadaayee gunotkat'ah'..
gunachakradharo gaunaavataaro gunabaandhavah'.
gunabandhurgunaprajnyo gunapraajnyo gunaalayah'..
gunadhaataa gunapraano gunagopo gunaashrayah'.
gunayaayee gunaadhaayee gunapo gunapaalakah'..
gunaahri'tatanurgauno geervaano gunagauravah'.
gunavatpoojitapado gunavatpreetidaayakah'..
gunavadgeetakeertisht'a gunavadbaddhasauhri'dah'.
gunavadvarado nityam gunavatpratipaalakah'..
gunavadgunasantusht'o gunavadrachitastavah'.
gunavadrakshanaparo gunavatpranayapriyah'..
gunavachchakrasanchaaro gunavatkeertivardhanah'.
gunavadgunachittastho gunavadgunarakshakah'..
gunavatposhanakaro gunavachchhatrusoodanah' .
gunavatsiddhidaataa cha gunavadgauravapradah'..
gunavatpravanasvaanto gunavadgunabhooshanah'.
gunavatkulavidveshi-
vinaashakaranakshamah'..
gunistutaguno garjatpralayaambudanih'svanah'.
gajo gajapatirgarjadgajayuddhavishaaradah'..
gajaasyo gajakarno'tha gajaraajo gajaananah'.
gajaroopadharo garjadgajayoothoddhuradhvanih'..
gajaadheesho gajaadhaaro gajaasurajayoddhurah'.
gajadanto gajavaro gajakumbho gajadhvanih'..
gajamaayo gajamayo gajashreergajagarjitah'.
gajaamayaharo nityam gajapusht'ipradaayakah'..
gajotpattirgajatraataa gajaheturgajaadhipah'.
gajamukhyo gajakulapravaro gajadaityahaa..
gajaketurgajaadhyaksho gajaseturgajaakri'tih'.
gajavandyo gajapraano gajasevyo gajaprabhuh'..
gajamatto gajeshaano gajesho gajapungavah'.
gajadantadharo gunjanmadhupo gajaveshabhri't..
gajachchhanno gajaagrastho gajayaayee gajaajayah'.
gajaraad'gajayoothastho gajaganjakabhanjakah'..
garjitojjhitadaityaasur-
garjitatraatavisht'apah'.
gaanajnyo gaanakushalo gaanatattvavivechakah'..
gaanashlaaghee gaanaraso gaanajnyaanaparaayanah'.
gaanaagamajnyo gaanaango gaanapravanachetanah'..
gaanakri'dgaanachaturo gaanavidyaavishaaradah'.
gaanadhyeyo gaanagamyo gaanadhyaanaparaayanah'..
gaanabhoorgaanasheelashcha gaanashaalee gatashramah'.
gaanavijnyaanasampanno gaanashravanalaalasah'..
gaanayatto gaanamayo gaanapranayavaan sadaa .
gaanadhyaataa gaanabuddhirgaanotsukamanaah' punah'..
gaanotsuko gaanabhoomirgaanaseemaa gunojjvalah'.
gaanangajnyaanavaan gaanamaanavaan gaanapeshalah'..
gaanavatpranayo gaanasamudro gaanabhooshanah'.
gaanasindhurgaanaparo gaanapraano ganaashrayah'..
gaanaikabhoorgaanahri'sht'o gaanachakshurgaanaikadri'k.
gaanamatto gaanaruchirgaanavidgaanavitpriyah'..
gaanaantaraatmaa gaanaad'hyo gaanabhraajatsabhah' sadaa.
gaanamaayo gaanadharo gaanavidyaavishodhakah'..
gaanaahitaghno gaanendro gaanaleeno gatipriyah'.
gaanaadheesho gaanalayo gaanaadhaaro gateeshvarah'..
gaanavanmaanado gaanabhootirgaanaikabhootimaan.
gaanataanatato gaanataanadaanavimohitah'..
gururguroodarashronir-
gurutattvaarthadarshanah'.
gurustuto guruguno gurumaayo gurupriyah'..
gurukeertirgurubhujo guruvakshaa guruprabhah'.
gurulakshanasampanno gurudrohaparaangmukhah'..
guruvidyo gurupraano gurubaahubalochchhrayah'.
gurudaityapraanaharo gurudaityaapahaarakah'..
gurugarvaharo guhyapravaro gurudarpahaa.
gurugauravadaayee cha gurubheetyapahaarakah'..
gurushund'o guruskandho gurujangho guruprathah'.
gurubhaalo gurugalo gurushreergurugarvanut..
guroorugurupeenaamso gurupranayalaalasah'.
gurumukhyo gurukulasthaayee gurugunah' sadaa..
gurusamshayabhettaa cha gurumaanapradaayakah'.
gurudharmasadaaraadhyo gurudharmaniketanah'..
gurudaityakulachchhettaa gurusainyo gurudyutih'.
gurudharmaagraganyo'tha gurudharmadhurandharah'..
garisht'ho gurusantaapashamano gurupoojitah'.
gurudharmadharo gauradharmaadhaaro gadaapahah'..
gurushaastravichaarajnyo gurushaastrakri'todyamah'.
gurushaastraarthanilayo gurushaastraalayah' sadaa..
gurumantro gurushresht'ho gurumantraphalapradah'.
gurustreegamanoddaama-
praayashchittanivaarakah'..
gurusamsaarasukhado gurusamsaaraduh'khabhit.
gurushlaaghaaparo gaurabhaanukhand'aavatamsabhri't..
guruprasannamoortishcha gurushaapavimochakah'.
gurukaantirgurumayo gurushaasanapaalakah'..
gurutantro guruprajnyo gurubho gurudaivatam.
guruvikramasanchaaro gurudri'gguruvikramah'..
gurukramo gurupresht'ho gurupaakhand'akhand'akah'.
gurugarjitasampoornabrahmaand'o gurugarjitah'..
guruputrapriyasakho guruputrabhayaapahah'.
guruputraparitraataa guruputravarapradah'..
guruputraartishamano guruputraadhinaashanah'.
guruputrapraanadaataa gurubhaktiparaayanah'..
guruvijnyaanavibhavo gaurabhaanuvarapradah'.
gaurabhaanustuto gaurabhaanutraasaapahaarakah'..
gaurabhaanupriyo gaurabhaanurgauravavardhanah'.
gaurabhaanuparitraataa gaurabhaanusakhah' sadaa..
gaurabhaanurprabhur-
gaurabhaanubheetipranashanah'.
gaureetejah'samutpanno gaureehri'dayanandanah'..
gaureestanandhayo gaureemanovaanchhitasiddhikri't.
gauro gauraguno gauraprakaasho gaurabhairavah'..
gaureeshanandano gaureepriyaputro gadaadharah'.
gaureevaraprado gaureepranayo gaurasachchhavih'..
gaureeganeshvaro gaureepravano gaurabhaavanah'.
gauraatmaa gaurakeertishcha gaurabhaavo garisht'hadri'k..
gautamo gautameenaatho gautameepraanavallabhah'.
gautamaabheesht'avarado gautamaabhayadaayakah'..
gautamapranayaprahvo gautamaashramaduh'khahaa.
gautameeteerasanchaaree gautameeteerthanaayakah'..
gautamaapatparihaaro gautamaadhivinaashanah'.
gopatirgodhano gopo gopaalapriyadarshanah'..
gopaalo goganaadheesho gokashmalanivartakah'.
gosahasro gopavaro gopagopeesukhaavahah'..
govardhano gopagopo gopo gokulavardhanah'.
gocharo gocharaadhyaksho gocharapreetivri'ddhikri't..
gomee gokasht'asantraataa gosantaapanivartakah'.
gosht'ho gosht'haashrayo gosht'hapatirgodhanavardhanah'..
gosht'hapriyo gosht'hamayo gosht'haamayanivartakah'.
goloko golako gobhri'dgobhartaa gosukhaavahah'..
godhuggodhugganapresht'ho godogdhaa gomayapriyah'.
gotram gotrapatirgotra-
prabhurgotrabhayaapahah'..
gotravri'ddhikaro gotrapriyo gotraartinaashanah'.
gotroddhaaraparo gotrapravaro gotradaivatam..
gotravikhyaatanaamaa cha gotree gotraprapaalakah'.
gotraseturgotraketur-
gotraheturgataklamah'..
gotratraanakaro gotrapatirgotreshapoojitah'.
gotrabhidgotrabhittraataa gotrabhidvaradaayakah'..
gotrabhitpoojitapado gotrabhichchhatrusoodanah'.
gotrabhitpreetido nityam gotrabhidgotrapaalakah'..
gotrabhidgeetacharito gotrabhidraajyarakshakah'.
gotrabhijjayadaayee cha gotrabhitpranayah' sadaa..
gotrabhidbhayasambhettaa gotrabhinmaanadaayakah'.
gotrabhidgopanaparo gotrabhitsainyanaayakah'..
gotraadhipapriyo gotraputreeputro giripriyah'.
granthajnyo granthakri'dgrantha-
granthibhidgranthavighnahaa..
granthaadirgranthasanchaaro granthashravanalolupah'.
granthaadheenakriyo granthapriyo granthaarthatattvavit..
granthasamshayasanchchhedee granthavaktaa grahaagraneeh'.
granthageetaguno granthageeto granthaadipoojitah'..
granthaarambhastuto granthagraahee granthaarthapaaradri'k.
granthadri'ggranthavijnyaano granthasandarbhashodhakah'..
granthakri'tpoojito granthakaro granthaparaayanah'.
granthapaaraayanaparo granthasandehabhanjakah'..
granthakri'dvaradaataa cha granthakri'dvanditah' sadaa.
granthaanurakto granthajnyo granthaanugrahadaayakah'..
granthaantaraatmaa granthaarthapand'ito granthasauhri'dah'.
granthapaarangamo granthagunavidgranthavigrahah'..
granthaseturgranthahetur-
granthaketurgrahaagragah'.
granthapoojyo granthageyo granthagrathanalaalasah'..
granthabhoomirgrahashresht'ho grahaketurgrahaashrayah'.
granthakaaro granthakaaramaanyo granthaprasaarakah'..
granthashramajnyo granthaango granthabhramanivaarakah'.
granthapravanasarvaango granthapranayatatparah'..
geetam geetaguno geetakeertirgeetavishaaradah'.
geetaspheetayashaa geetapranayo geetachanchurah'..
geetaprasanno geetaatmaa geetalolo gataspri'hah'.
geetaashrayo geetamayo geetatattvaarthakovidah'..
geetasamshayasanchhettaa geetasangeetashaashanah'.
geetaarthajnyo geetatattvo geetaatattvam gataashrayah'..
geetaasaaro'tha geetaakri'dgeetaakri'dvighnanaashanah'.
geetaashakto geetaleeno geetaavigatasanjvarah'..
geetaikadri'ggeetabhootirgeetapreeto gataalasah'.
geetavaadyapat'urgeeta-
prabhurgeetaarthatattvavit..
geetaageetavivekajnyo geetaapravanachetanah'.
gatabheergatavidvesho gatasamsaarabandhanah'..
gatamaayo gatatraaso gataduh'kho gatajvarah'.
gataasuhri'dgatajnyaano gatadusht'aashayo gatah'..
gataartirgatasankalpo gatadusht'avichesht'itah'.
gataahankaarasanchaaro gatadarpo gataahitah'..
gatavighno gatabhayo gataagatanivaarakah'.
gatavyatho gataapaayo gatadosho gateh' parah'..
gatasarvavikaaro'tha gataganjitakunjarah'.
gatakampitabhoopri'sht'ho gataruggatakalmashah'..
gatadainyo gatastainyo gatamaano gatashramah'.
gatakrodho gataglaanirgatamlaano gatabhramah'..
gataabhaavo gatabhavo gatatattvaarthasamshayah'.
gayaasurashirashchhettaa gayaasuravarapradah'..
gayaavaaso gayaanaatho gayaavaasinamaskri'tah'.
gayaateerthaphalaadhyaksho gayaayaatraaphalapradah'..
gayaamayo gayaakshetram gayaakshetranivaasakri't.
gayaavaasistuto gayaanmadhuvratalasatkat'ah'..
gaayako gaayakavaro gaayakesht'aphalapradah'.
gaayakapranayee gaataa gaayakaabhayadaayakah'..
gaayakapravanasvaanto gaayakah' prathamah' sadaa.
gaayakodgeetasampreeto gaayakotkat'avighnahaa..
gaanageyo gaayakesho gaayakaantarasancharah'.
gaayakapriyadah' shashvad gaayakaadheenavigrahah'..
geyo geyaguno geyacharito geyatattvavit.
gaayakatraasahaa grantho granthatattvavivechakah'..
gaad'haanuraago gaad'haango gaad'haagangaajalo'nvaham.
gaad'haavagaad'hajaladhir-
gaad'haprajnyo gataamayah'..
gaad'hapratyarthisainyo'tha gaad'haanugrahatatparah'.
gaad'hashlesharasaabhijnyo gaad'hanirvri'tisaadhakah'..
gangaadharesht'avarado gangaadharabhayaapahah'.
gangaadharagurur-
gangaadharadhyaatapadah' sadaa..
gangaadharastuto gangaadharaaraadhyo gatasmayah'.
gangaadharapriyo gangaadharo gangaambusundarah'..
gangaajalarasaasvaadachaturo gaangateerayah'.
gangaajalapranayavaan gangaateeravihaarakri't..
gangaapriyo gaangajalaavagaahanaparah' sadaa.
gandhamaadanasamvaaso gandhamaadanakelikri't..
gandhaanuliptasarvaango gandhalubdhamadhuvratah'.
gandho gandharvaraajo'tha gandharvapriyakri't sadaa..
gandharvavidyaatattvajnyo gandharvapreetivardhanah'.
gakaarabeejanilayo gakaaro garvigarvanut..
gandharvaganasamsevyo gandharvavaradaayakah'.
gandharvo gandhamaatango gandharvakuladaivatam..
gandharvagarvasanchchhettaa gandharvavaradarpahaa.
gandharvapravanasvaanto gandharvaganasamstutah'..
gandharvaarchitapaadaabjo gandharvabhayahaarakah'.
gandharvaabhayadah' shashvad gandharvapratipaalakah'..
gandharvageetacharito gandharvapranayotsukah'.
gandharvagaanashravanapranayee garvabhanjanah'..
gandharvatraanasannaddho gandharvasamarakshamah'.
gandharvastreebhiraaraadhyo gaanam gaanapat'uh' sadaa..
gachchho gachchhapatirgachchhanaayako gachchhagarvahaa.
gachchharaajo'tha gachchhesho gachchharaajanamaskri'tah'..
gachchhapriyo gachchhagururgachchha-
traanakri'todyamah'.
gachchhaprabhurgachchhacharo gachchhapriyakri'todyamah'..
gachchhageetaguno gachchhamaryaadaapratipaalakah'.
gachchhadhaataa gachchhabhartaa gachchhavandyo gurorguruh'..
gri'tso gri'tsamado gri'tsamadaabheesht'avarapradah'.
geervaanageetacharito geervaanaganasevitah'..
geervaanavaradaataa cha geervaanabhayanaashakri't.
geervaanagunasamveeto geervaanaaraatisoodanah'..
geervaanadhaama geervaanagoptaa geervaanagarvahri't.
geervaanaartiharo nityam geervaanavaradaayakah'..
geervaanasharanam geetanaamaa geervaanasundarah'.
geervaanapraanado gantaa geervaanaaneekarakshakah'..
guhehaapoorako gandhamatto geervaanapusht'idah'.
geervaanaprayutatraataa geetagotro gataahitah'..
geervaanasevitapado geervaanaprathito galat.
geervaanagotrapravaro geervaanaphaladaayakah'..
geervaanapriyakartaa cha geervaanaagamasaaravit.
geervaanaagamasampattir-
geervaanavyasanaapahah'..
geervaanapranayo geetagrahanotsukamaanasah'.
geervaanabhramasambhettaa geervaanagurupoojitah'..
graho grahapatirgraaho grahapeed'aapranaashanah'.
grahastuto grahaadhyaksho grahesho grahadaivatam..
grahakri'dgrahabhartaa cha graheshaano graheshvarah'.
grahaaraadhyo grahatraataa grahagoptaa grahotkat'ah'..
grahageetaguno granthapranetaa grahavanditah'.
gavee gaveeshvaro garvee garvisht'ho garvigarvahaa..
gavaam priyo gavaam naatho gaveeshaano gavaam patih'.
gavyapriyo gavaam goptaa gavisampattisaadhakah'..
gavirakshanasannaddho gavaam bhayaharah' kshanaat.
gavigarvaharo godo goprado gojayapradah'..
gajaayutabalo gand'agunjanmattamadhuvratah'.
gand'asthalalasaddaana-
milanmattaalimand'itah'..
gud'o gud'apriyo gund'agaladdaano gud'aashanah'.
gud'aakesho gud'aakeshasahaayo gud'alad'd'ubhuk..
gud'abhuggud'abhugganayo gud'aakeshavarapradah'.
gud'aakeshaarchitapado gud'aakeshasakhah' sadaa..
gadaadharaarchitapado gadaadharavarapradah'.
gadaayudho gadaapaanirgadaayuddhavishaaradah'..
gadahaa gadadarpaghno gadagarvapranaashanah'.
gadagrastaparitraataa gadaad'ambarakhand'akah'..
guho guhaagrajo gupto guhaashaayee guhaashayah'.
guhapreetikaro good'ho good'hagulpho gunaikadri'k..
geergeeshpatirgireeshaano geerdeveegeetasadgunah'.
geerdevo geeshpriyo geerbhoorgeeraatmaa geeshpriyankarah'..
geerbhoomirgeerasajnyo'tha geeh'prasanno gireeshvarah'.
gireeshajo giraushaayee giriraajasukhaavahah'..
giriraajaarchitapado giriraajanamaskri'tah'.
giriraajaguhaavisht'o giriraajaabhayapradah'..
giriraajesht'avarado giriraajaprapaalakah'.
giriraajasutaasoonurgiriraajajayapradah'..
girivrajavanasthaayee girivrajacharah' sadaa.
gargo gargapriyo gargadeho garganamaskri'tah'..
gargabheetiharo gargavarado gargasamstutah'.
gargageetaprasannaatmaa gargaanandakarah' sadaa..
gargapriyo gargamaanaprado gargaaribhanjakah'.
gargavargaparitraataa gargasiddhipradaayakah'..
gargaglaaniharo gargabhramahri'dgargasangatah'.
gargaachaaryo gargamunirgargasammaanabhaajanah'..
gambheero ganitaprajnyo ganitaagamasaaravit.
ganako ganakashlaaghyo ganakapranayotsukah'..
ganakapravanasvaanto ganito ganitaagamah'.
gadyam gadyamayo gadyapadyavidyaavishaaradah'..
galalagnamahaanaago galadarchirgalasanmadah'.
galatkusht'hivyathaahantaa galatkusht'hisukhapradah'..
gambheeranaabhirgambheerasvaro gambheeralochanah'.
gambheeragunasampanno gambheeragatishobhanah'..
garbhaprado garbharoopo garbhaapadvinivaarakah'.
garbhaagamanasannaasho garbhado garbhashokanut..
garbhatraataa garbhagoptaa garbhapusht'ikarah' sadaa.
garbhaashrayo garbhamayo garbhaamayanivaarakah'..
garbhaadhaaro garbhadharo garbhasantoshasaadhakah'.
garbhagauravasandhaanasandhaanam garbhavargahri't..
gareeyaan garvanudgarvamardee garadamardakah'.
gurusantaapashamano gururaajyasukhapradah'..

atha phalashrutih'
naamnaam sahasramuditam mahadganapateridam.
gakaaraadijagadvandyam gopaneeyam prayatnatah'..
ya idam prayatah' praatastrisandhyam vaa pat'hennarah'.
vaanchhitam samavaapnoti naatra kaaryaa vichaaranaa..
putraarthee labhate putraan dhanaarthee labhate dhanam.
vidyaarthee labhate vidyaam satyam satyam na samshayah'..
bhoorjatvachi samaalikhya kunkumena samaahitah'.
chaturthaam bhaumavaaro cha chandrasooryoparaagake..
poojayitvaa ganadheesham yathoktavidhinaa puraa.
poojayed yo yathaashaktyaa juhuyaachcha shameedalaih'..
gurum sampoojya vastraadyaih' kri'tvaa chaapi pradakshinaam.
dhaarayed yah' prayatnena sa saakshaad gananaayakah'..
suraashchaasuravaryaashcha pishaachaah' kinnaroragah'.
pranamanti sadaa tam vai dusht'vaam vismitamaanasaah'..
raajaa sapadi vashyah' syaat kaaminyastadvashe sthiraah'.
tasya vamsho sthiraa lakshmeeh' kadaapi na vimunchati..
nishkaamo yah' pat'hedetad ganeshvaraparaayanah'.
sa pratisht'haam paraam praapya nijalokamavaapnuyaat..
idam te keertitam naamnaam sahasram devi paavanam.
na deyam kri'panayaatha shat'haaya guruvidvishe..
dattvaa cha bhramshamaapnoti devataayaah' prakopatah'..
iti shrutvaa mahaadevee tadaa vismitamaanasaa.
poojayaamaasa vidhivadganeshvarapadadvayam..

 

 

Click below to listen to Ganesha Gakara Sahasranama Stotram 

 

Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

 

 

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |