ഗുഹ സ്തുതി

ശ്രീമന്മേരുധരാധരാധിപമഹാസൗഭാഗ്യസംശോഭിതേ
മന്ദാരദ്രുമവാടികാപരിവൃതേ ശ്രീസ്കന്ദശൈലേമലേ .
സൗധേ ഹാടകനിർമിതേ മണിമയേ സന്മണ്ടപാഭ്യന്തരേ
ബ്രഹ്മാനന്ദഘനം ഗുഹാഖ്യമനഘം സിംഹാസനം ചിന്തയേ ..

മദനായുതലാവണ്യം നവ്യാരുണശതാരുണം .
നീലജീമൂതചികുരമർധേന്ദുസദൃശാലികം ..

പുണ്ഡരീകവിശാലാക്ഷം പൂർണചന്ദ്രനിഭാനനം .
ചാമ്പേയവിലസന്നാസം മന്ദഹാസാഞ്ചിതോരസം ..

ഗണ്ഡസ്ഥലചലച്ഛോത്രകുണ്ഡലം ചാരുകന്ധരം .
കരാസക്തകനഃ ദണ്ഡം രത്നഹാരാഞ്ചിതോരസം ..

കടീതടലസദ്ദിവ്യവസനം പീവരോരുകം .
സുരാസുരാദികോടീരനീരാജിതപദാംബുജം ..

നാനാരത്നവിഭൂഷാഢ്യം ദിവ്യചന്ദനചർചിതം .
സനകാദിമഹായോഗിസേവിതം കരുണാനിധിം ..

ഭക്തവാഞ്ഛിതദാതാരം ദേവസേനാസമാവൃതം .
തേജോമയം കാർതികേയം ഭാവയേ ഹൃദയാംബുജേ ..

ആവാഹയാമി വിശ്വേശം മഹാസേനം മഹേശ്വരം .
തേജസ്ത്രയാതമകമ്പീഠം ശരജന്മൻ ഗൃഹാണഭോഃ ..

അനവദ്യം ഗൃഹാണേശ പാദ്യമദ്യ ഷഡാനന .
പാർവതീനന്ദനാനർഘ്യമർപയാമ്യർഘ്യമത്ഭുതം ..

ആചമ്യതാമഗ്നിജാതസ്വർണപാത്രോദ്യതൈർജലൈഃ .
പഞ്ചാമൃതരസൈഃ ദിവ്യൈഃ സുധാസമവിഭാവിതൈഃ ..

ദധിക്ഷീരാജ്യമധുഭിഃ പഞ്ചഗവ്യൈഃ ഫലോദകൈഃ .
നാനാഫലരസൈഃ ദിവ്യൈഃ നാളികേരഫലോദകൈഃ ..

ദിവ്യൗഷധിരസൈഃ സ്വർണരത്നോദകകുശോദകൈഃ .
ഹിമാംബുചന്ദനരസൈഃ ഘനസാരാദിവാസിതൈഃ ..

ബ്രഹ്മാണ്ഡോദരമധ്യസ്ഥതീർഥൈഃ പരമപാവനൈഃ .
പവനം പരമേശാന ത്വാം തീർഥൈഃ സ്നാപയാമ്യഹം ..

സുധോർമിക്ഷീരധവളം ഭസ്മനോധൂള്യതാവകം .
സൗവർണവാസസാകായാം വേഷ്ടയേഭീഷ്ടസിദ്ധയേ ..

യജ്ഞോപവീതം സുജ്ഞാനദായിനേ തേർപയേ ഗുഹം .
കിരീടഹാരകേയൂര ഭൂഷണാനി സമർപയേ ..

രോചനാഗരുകസ്തൂരീസിതാഭ്രമസൃണാന്വിതം .
ഗന്ധസാരം സുരഭിലം സുരേശാഭ്യുപഗമ്യതാം ..

രചയേ തിലകം ഫാലേ ഗന്ധം മൃഗമദേനതേ .
അക്ഷയ്യഫലദാനർഘാനക്ഷതാനർപയേ പ്രഭോ ..

കുമുദോത്പലകൽഹാരകമലൈഃ ശതപത്രകൈഃ .
ജാതീചമ്പകപുന്നാഗവകുലൈഃ കരവീരകൈഃ ..

ദൂർവാപ്രവാലമാലൂരമാചീമരുവപത്രകൈഃ .
അകീടാദിഹതൈർനവ്യൈഃ കോമലൈസ്തുലസീദലൈഃ ..

പാവനൈശ്ചന്ദ്രകദലീകുസുമൈർനന്ദിവർധനൈഃ .
നവമാലാലികാഭിഃ മല്ലികാതല്ല്ജൈരപി ..

കുരണ്ഡൈരപി ശമ്യാകൈഃ മന്ദാരൈരതിസുന്ദരൈഃ .
അഗർഹിതൈശ്ച ബർഹിഷ്ഠഃ പാടീദൈഃ പാരിജാതകൈഃ ..

ആമോദകുസുമൈരന്യൈഃ പൂജയാമി ജഗത്പതിം .
ധൂപോഽയം ഗൃഹ്യതാം ദേവ ഘ്രാണേന്ദ്രിയവിമോഹകം ..

സർവാന്തരതമോഹന്ത്രേ ഗുഹ തേ ദീപമർപയേ .
സദ്യസമാഭൃതം ദിവ്യമമൃതം തൃപ്തിഹേതുകം ..

ശാല്യാന്നമത്ഭുതം നവ്യം ഗോഘൃതം സൂപസംഗതം .
കദലീനാലികേരാമൃധാന്യാദ്യുർവാരുകാദിഭിഃ ..

രചിതൈർഹരിതൈർദിവ്യഖചരീഭിഃ സുപർപടൈഃ .
സർവസംസ്താരസമ്പൂർണൈരാജ്യപക്വൈരതിപ്രിയൈഃ ..

രംഭാപനസകൂശ്മാണ്ഡാപൂപാ നിഷ്പകന്തകൈഃ .
വിദാരികാ കാരവേല്ലപടോലീതഗരോന്മുഖൈഃ ..

ശാകൈർബഹുവിധൈരന്യൈഃ വടകൈർവടുസംസ്കൃതൈഃ .
സസൂപസാരനിർഗമ്യ സരചീസുരസേന ച ..

കൂശ്മാണ്ഡഖണ്ഡകലിത തപ്തക്രരസേന ച .
സുപക്വചിത്രാന്നശതൈഃ ലഡ്ഡുകേഡ്ഡുമകാദിഭിഃ ..

സുധാഫലാമൃതസ്യന്ദിമണ്ഡകക്ഷീരമണ്ഡകൈഃ .
മാഷാപൂപഗുഡാപൂപഗോധൂമാപൂപശാർകരൈഃ ..

ശശാങ്കകിരണോത്ഭാസിപോലികൈഃ ശഷ്കുലീമുഖൈഃ .
ഭക്ഷ്യൈരന്യൈഃ സുരുചിരൈഃ പായസൈശ്ച രസായനൈഃ ..

ലേഹ്യരുച്ചാവചൈഃ ഖണ്ഡശർകരാഫാണിതാദിഭിഃ .
ഗുഡോദകൈനാരികേരരസൈരിക്ഷുരസൈരപി ..

കൂർചികാഭിരനേകാഭിഃ മണ്ഡികാഭിരുപസ്കൃതം .
കദലീചൂതപനസഗോസ്തനീഫലരാശിഭിഃ ..

നാരംഗശൃംഗഗിബേരൈലമരീചൈർലികുചാദിഭിഃ .
ഉപദംശൈഃ ശരഃചന്ദ്രഗൗരഗോദധിസംഗതൈഃ ..

ജംബീരരസകൈസര്യാ ഹിംഗുസൈന്ധവനാഗരൈഃ .
ലസതാജലതക്രേണ പാനീയേന സമാശ്രിതം ..

ഹേമപാത്രേഷു സരസം സാംഗര്യേണ ച കല്പിതം .
നിത്യതൃപ്ത ജഗന്നാഥ താരകാരേ സുരേശ്വര ..

നൈവേദ്യം ഗൃഹ്യതാം ദേവ കൃപയാ ഭക്തവത്സല .
സർവലോകൈകവരദ മൃത്യോ ദുർദൈത്യരക്ഷസാം ..

ഗന്ധോദകേന തേ ഹസ്തൗ ക്ഷാലയാമി ഷഡാനന .
ഏലാലവംഗകർപൂരജാതീഫലസുഗന്ധിത ..

വീടീം സേവയ സർവേശ ചേടീകൃതജഗത്രയ .
ദത്തേർനീരാജയാമിത്വാം കർപൂരപ്രഭയാഽനയാ ..

പുഷ്പാഞ്ജലിം പ്രദാസ്യാമി സ്വർണപുഷ്പാക്ഷതൈര്യുതം .
ഛത്രേണ ചാമരേണാപി നൃത്തഗീതാദിഭിർഗുഹ ..

രാജോപചാരൈഖിലൈഃ സന്തുഷ്ടോ ഭവ മത്പ്രഭോ .
പ്രദക്ഷിണം കരോമി ത്വാം വിശ്വാത്മക നമോഽസ്തുതേ ..

സഹസ്രകൃത്വോ രചയേ ശിരസാ തേഭിവാദനം .
അപരാധസഹസ്രാണി സഹസ്വ കരുണാകര ..

നമഃ സർവാന്തരസ്ഥായ നമഃ കൈവല്യഹേതവേ .
ശ്രുതിശീർഷകഗമ്യായ നമഃ ശക്തിധരായ തേ ..

മയൂരവാഹനസ്യേദം മാനസം ച പ്രപൂജനം .
യഃ കരോതി സകൃദ്വാപി ഗുഹസ്തസ്യ പ്രസീദതി ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

53.2K
5.3K

Comments Malayalam

5a3h6
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |