സ്കന്ദ സ്തവം

ഐശ്വര്യമപ്രതിമമത്രഭവാൻകുമാരഃ
സർവത്ര ചാവഹതു നഃ കരുണാപണഃ സഃ .
യേനാത്മവല്ലഷിതഭാഗ്യപരാർധ്യഭൂമിഃ
സ്വാരാജ്യസമ്പദപി ശശ്വദഹോ സനാഥാ ..

ശ്രീസ്കന്ദകല്പവിടപീ കുരുതാത്സ ബാഹ്യ-
മാഭ്യന്തരം ച വിഭവം യുഗപത്സദാ നഃ .
ദൃഗ്വ്യാപൃതിപ്രതിമിതിം ഭ്രമരാവലീം യോ
നിത്യം ബിഭർതി കരുണാമകരന്ദപുഷ്ടാം ..

ഭദ്രം കൃഷീഷ്ട നിതരാമിഹ സൈദ്ധസേനീ
സാനുഗ്രഹപ്രകൃതിനേത്രപരമ്പരാ നഃ .
മോഹാന്ധകൂപപതിതേഽവ്യഭിചാരതോ ദ്രാഗ്
യാ ദോരകീ ഭവതി തത്പദബദ്ധചിത്തേ ..

വിദ്യാ ചതുർദശതയീ ശരജന്മനാമ്നി
യസ്മിന്നു പര്യവസിതാഽവ്യവധാനതോ നഃ .
പുഷ്ണാതു സൈഷ സകലാസു കലാസു ദാക്ഷ്യം
ചിന്താമണിപ്രതിഭടീ ഭവദംഘ്രിരേണുഃ ..

ഷാണ്മാതുരസ്മിതവലച്ഛരദാഗമോ മേ
പ്രജ്ഞാസരോവരമലം വിമലം ദധാതു .
യേനാത്ര സച്ചിതിയുസുഖൈകരസാത്മചന്ദ്രം
സാക്ഷാത്കരോത്വനിദമാത്മതയാഽയമേവ ..

ദദ്യുഃ ശ്രിയസ്ത്രിഭുവനാദ്ഭുതബസ്തുവാർദ്ധി-
മന്ഥാദ്രിവിഭ്രമപടൂനി ഗുഹേക്ഷണാനി .
സ്തന്യാവസാനസമയേ നിജമാതൃവക്ത്ര-
പദ്മേ ഭ്രമദ്ഭ്രമരികാലഘുമന്ഥരാണി ..

നൈസർഗികീ യദാപി ഭിന്നപുമാശ്രയാത്വം
വാചഃ ശ്രിയസ്തദപി യത്കരുണാകടാക്ഷഃ .
സൂതേഽന്വഹം നിജജനേഷു രവിപ്രഭേവ
ശ്ലിഷ്ടേ നുമഃ പരമകാരുണികം ഗുഹം തം ..

പ്രത്യക്തയാ ശ്രുതിപുരാണവചോനിഗുംഫ-
സ്താത്പര്യവാൻഭവതി വർണയിതും യമർഥം .
ശ്രേയാംസി നൈകവിധയാ പ്രകടം വിദധ്യാ-
ത്സൈഷോഽഗ്നിഭൂരിഹ പരാർഥസമുദ്യമേഷു ..

നൈയത്യതോ ഹൃദി പദം സ തനോതു ബാല-
ചര്യഃ സ്തിഥിം യ ഇഹ സാക്ഷിതയാപി ധത്തേ .
ഏവം ച ബുദ്ധ്യരണിതത്പദചിത്രഗൂത്ഥാ
സംവിത്തിദീപകലികാഖിലദീപികാ സ്യാത് ..

യമിന്മനാഗപി മനഃ പ്രണിധായ കായ-
വ്യൂഹാദിസർവവിഭവം പ്രതിപദ്യതേ നാ .
യോഗേശ്വരേശ്വരമിതഃ കൃകവാകുകേതും
ഭത്ത്യാ വ്രജാമി ശരണം കരണണൈസ്ത്രിഭിസ്തം ..

ശബ്ദാനുശാസനനയപതിനോഽത്ര വർണ
വ്യംഗ്യസ്തതോ ഭവതി യോഽർഥ ഇവാതിരിക്തഃ .
സ്ഫോടഃ സ ഏഷ ഇതി യം കഥയന്തി നിത്യം
കുർമസ്തമേയ ഇദി ഷണ്മുഖനാമധേയം ..

മാർഗാന്തരോക്തവിധയാ പരമാണുവർഗേ-
ഷ്വാദ്യം സമുന്മിഷതി ജന്തുകൃതേന കർമ .
യസ്യാത്മസംവിദുദയസ്യ വിഭോഃ സിസൃക്ഷാ-
വേലാസു നൗമി പരകാരുണികം ഗുഹം തം ..

യദ്യയന്ന പൂരയതി തേ ചരണാനുഷംഗ-
സ്തത്തദ്ധ്യനുദ്ഭവപരാഹതമേവ വിദ്മഃ .
വസ്ത്വീപ്സിതം ക്വചിദപീശതനൂജ തസ്മാ-
ന്നേത്രാമൃതപ്രഭ ദൃശോർവിഷയസ്ത്വമേധി ..

വാചസ്പതിപ്രമുഖവാഗപി യത്ര കുണ്ഠീ-
ഭാവം പ്രയാതി തമിതി പ്രണുവന്ന ലജ്ജേ .
ത്വദ്ഭക്തിഭാരമുഖരീകരണാന്മൃഷിത്വാ
സ്വാമിന്വിധേഹി തദപീഹ കൃപാർദ്രദൃഷ്ടിം ..

കാലത്രയേഽപി കരണത്രയസമ്പദേ നഃ
സർവോത്തമത്വത ഇഹാഭിമതം തവാപി .
യദ്യദ്ധി തത്തദഖിലം കരുണാംബുവാരി-
വാഹാശു മേ വിതര ഹേ ഭഗവന്നമസ്തേ ..

ശ്രീബാഹുലേയസ്തവമുത്തമം യഃ
പഠേത്പ്രഭാതേ പ്രയതഃ സ ധീമാൻ .
വാഗർഥവിജ്ഞാനഘനാഢ്യതാമേ-
ത്യന്തേ വിശോകം പദമഭ്യുപേയാത് ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.5K

Comments

zqxzp

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |