சாரதா புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

ஸுவக்ஷோஜகும்பாம் ஸுதாபூர்ணகும்பாம்
ப்ரஸாதாவலம்பாம் ப்ரபுண்யாவலம்பாம்।
ஸதாஸ்யேந்துபிம்பாம் ஸதானோஷ்டபிம்பாம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
கடாக்ஷே தயார்த்ராம் கரே ஜ்ஞானமுத்ராம்
கலாபிர்விநித்ராம் கலாபை꞉ ஸுபத்ராம்।
புரஸ்த்ரீம் விநித்ராம் புரஸ்துங்கபத்ராம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
லலாமாங்கபாலாம் லஸத்கானலோலாம்
ஸ்வபக்தைகபாலாம் யஶ꞉ஶ்ரீகபோலாம்।
கரே த்வக்ஷமாலாம் கனத்ப்ரத்னலோலாம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
ஸுஸீமந்தவேணீம் த்ருஶா நிர்ஜிதைணீம்
ரமத்கீரவாணீம் நமத்வஜ்ரபாணீம்।
ஸுதாமந்தராஸ்யாம் முதா சிந்த்யவேணீம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
ஸுஶாந்தாம் ஸுதேஹாம் த்ருகந்தே கசாந்தாம்
லஸத்ஸல்லதாங்கீ-
மனந்தாமசிந்த்யாம்।
ஸ்மரேத்தாபஸை꞉ ஸர்கபூர்வஸ்திதாம் தாம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
குரங்கே துரங்கே ம்ருகேந்த்ரே ககேந்த்ரே
மராலே மதேபே மஹோக்ஷே(அ)திரூடாம்।
மஹத்யாம் நவம்யாம் ஸதா ஸாமரூடாம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
ஜ்வலத்காந்திவஹ்னிம் ஜகன்மோஹனாங்கீம்
பஜே மானஸாம்போஜ-
ஸுப்ராந்தப்ருங்கீம்।
நிஜஸ்தோத்ரஸங்கீத-
ந்ருத்யப்ரபாங்கீம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।
பவாம்போஜநேத்ராஜ-
ஸம்பூஜ்யமானாம்
லஸன்மந்தஹாஸ-
ப்ரபாவக்த்ரசிஹ்னாம்।
சலச்சஞ்சலா-
சாருதாடங்ககர்ணாம்
பஜே ஶாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |