பாரதி பாவன ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரிதஜனமுக- ஸந்தோஷஸ்ய தாத்ரீம் பவித்ராம்
ஜகதவனஜனித்ரீம் வேதவனேதாந்தத்த்வாம்.
விபவனவரதாம் தாம் வ்ருத்திதாம் வாக்யதேவீம்
ஸுமனஸஹ்ருதிகம்யாம் பாரதீம் பாவயாமி.
விதிஹரிஹரவந்த்யாம் வேதநாதஸ்வரூபாம்
க்ரஹரஸரவ- ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாபயித்ரீம் ஸுநேத்ராம்.
அம்ருதமுகஸமந்தாம் வ்யாப்தலோகாம் விதாத்ரீம்
ஸுமனஸஹ்ருதிகம்யாம் பாரதீம் பாவயாமி.
க்ருதகனகவிபூஷாம் ந்ருத்யகானப்ரியாம் தாம்
ஶதகுணஹிமரஶ்மீ- ரம்யமுக்யாங்கஶோபாம்.
ஸகலதுரிதநாஶாம் விஶ்வபாவாம் விபாவாம்
ஸுமனஸஹ்ருதிகம்யாம் பாரதீம் பாவயாமி.
ஸமருசிபலதானாம் ஸித்திதாத்ரீம் ஸுரேஜ்யாம்
ஶமதமகுணயுக்தாம் ஶாந்திதாம் ஶாந்தரூபாம்.
அகணிதகுணரூபாம் ஜ்ஞானவித்யாம் புதாத்யாம்
ஸுமனஸஹ்ருதிகம்யாம் பாரதீம் பாவயாமி.
விகடவிதிதரூபாம் ஸத்யபூதாம் ஸுதாம்ஶாம்
மணிமகுடவிபூஷாம் புக்திமுக்திப்ரதாத்ரீம்.
முனினுதபதபத்மாம் ஸித்ததேஶ்யாம் விஶாலாம்
ஸுமனஸஹ்ருதிகம்யாம் பாரதீம் பாவயாமி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |