சாரதா தசக ஸ்தோத்திரம்

கரவாணி வாணி கிம் வா ஜகதி ப்ரசயாய தர்மமார்கஸ்ய.
கதயாஶு தத்கரோம்யஹமஹர்நிஶம் தத்ர மா க்ருதா விஶயம்.
கணனாம் விதாய மத்க்ருதபாபானாம் கிம் த்ருதாக்ஷமாலிகயா.
தாந்தாத்யாப்யஸமாப்தேர்நிஶ்சலதாம் பாணிபங்கஜே தத்ஸே.
விவிதாஶயா மதீயம் நிகடம் தூராஜ்ஜனா꞉ ஸமாயாந்தி.
தேஷாம் தஸ்யா꞉ கதமிவ பூரணமஹமம்ப ஸத்வரம் குர்யாம்.
கதிஜிதமராலகர்வாம் மதிதானதுரந்தராம் ப்ரணம்ரேப்ய꞉.
யதிநாதஸேவிதபதாமதிபக்த்யா நௌமி ஶாரதாம் ஸதயாம்.
ஜகதம்பாம் நகதனுஜாதவஸஹஜாம் ஜாதரூபதனுவல்லீம்.
நீலேந்தீவரநயனாம் பாலேந்துகசாம் நமாமி விதிஜாயாம்.
பாரோ பாரதி ந ஸ்யாத்வஸுதாயாஸ்தத்வதம்ப குரு ஶீக்ரம்.
நாஸ்திகதானாஸ்திகதாகரணாத்காருண்யதுக்தவாராஶே.
நிகடேவஸந்தமநிஶம் பக்ஷிணமபி பாலயாமி கரதோ(அ)ஹம்.
கிமு பக்தியுக்தலோகானிதி போதார்தம் கரே ஶுகம் தத்ஸே.
ஶ்ருங்காத்ரிஸ்திதஜனதாமனேகரோகைருபத்ருதாம் வாணி.
விநிவார்ய ஸகலரோகான்பாலய கருணார்த்ரத்ருஷ்டிபாதேன.
மத்விரஹாததிபீதான்மதேகஶரணானதீவ து꞉கார்தான்.
மயி யதி கருணா தவ போ பாலய ஶ்ருங்காத்ரிவாஸினோ லோகான்.
ஸதனமஹேதுக்ருபாயா ரதனவிநிர்தூதகுந்தகர்வாலிம்.
மதனாந்தகஸஹஜாதாம் ஸரஸிஜபவபாமினீம் ஹ்ருதா கலயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.2K

Comments

i3uzy
Divine! -Rajnandini Jadhav

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |