வித்யா ப்ரத சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

 

Vidya Prada Saraswathy Stotram

 

விஶ்வேஶ்வரி மஹாதேவி வேதஜ்ஞே விப்ரபூஜிதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸித்திப்ரதாத்ரி ஸித்தேஶி விஶ்வே விஶ்வவிபாவனி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
வேதத்ரயாத்மிகே தேவி வேதவேதாந்தவர்ணிதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
வேததேவரதே வந்த்யே விஶ்வாமித்ரவிதிப்ரியே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
வல்லபே வல்லகீஹஸ்தே விஶிஷ்டே வேதனாயிகே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஶாரதே ஸாரதே மாத꞉ ஶரச்சந்த்ரனிபானனே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஶ்ருதிப்ரியே ஶுபே ஶுத்தே ஶிவாராத்யே ஶமான்விதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ரஸஜ்ஞே ரஸநாக்ரஸ்தே ரஸகங்கே ரஸேஶ்வரி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ரஸப்ரியே மஹேஶானி ஶதகோடிரவிப்ரபே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
பத்மப்ரியே பத்மஹஸ்தே பத்மபுஷ்போபரிஸ்திதே।
பாலேந்துஶேகரே பாலே பூதேஶி ப்ரஹ்மவல்லபே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
பீஜரூபே புதேஶானி பிந்துநாதஸமன்விதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஜகத்ப்ரியே ஜகன்மாதர்ஜன்மகர்மவிவர்ஜிதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஜகதானந்தஜனனி ஜனிதஜ்ஞானவிக்ரஹே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
த்ரிதிவேஶி தபோரூபே தாபத்ரிதயஹாரிணி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டே ஜிதாமித்ரே ஜப்யே ஜனனி ஜன்மதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
பூதிபாஸிதஸர்வாங்கி பூதிதே பூதனாயிகே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ப்ரஹ்மரூபே பலவதி புத்திதே ப்ரஹ்மசாரிணி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
யோகஸித்திப்ரதே யோகயோனே யதிஸுஸம்ஸ்துதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
யஜ்ஞஸ்வரூபே யந்த்ரஸ்தே யந்த்ரஸம்ஸ்தே யஶஸ்கரி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மஹாகவித்வதே தேவி மூகமந்த்ரப்ரதாயினி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மனோரமே மஹாபூஷே மனுஜைகமனோரதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மணிமூலைகநிலயே மன꞉ஸ்தே மாதவப்ரியே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மகரூபே மஹாமாயே மானிதே மேருரூபிணி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மஹாநித்யே மஹாஸித்தே மஹாஸாரஸ்வதப்ரதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
மந்த்ரமாதர்மஹாஸத்த்வே முக்திதே மணிபூஷிதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸாரரூபே ஸரோஜாக்ஷி ஸுபகே ஸித்திமாத்ருகே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸாவித்ரி ஸர்வஶுபதே ஸர்வதேவநிஷேவிதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தே ஸத்ரூபே ஸஹஸ்ரகுணதாயினி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸர்வபுண்யே ஸஹஸ்ராக்ஷி ஸர்கஸ்தித்யந்தகாரிணி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ஸர்வஸம்பத்கரே தேவி ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாயினி।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
வித்யேஶி ஸர்வவரதே ஸர்வகே ஸர்வகாமதே।
வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி।
ய இமம் ஸ்தோத்ரஸந்தோஹம் படேத்வா ஶ்ருணுயாதத।
ஸ ப்ராப்னோதி ஹி நைபுண்யம் ஸர்வவித்யாஸு புத்திமான்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |