சரஸ்வதி ஸ்தவம்

விராஜமானபங்கஜாம் விபாவரீம் ஶ்ருதிப்ரியாம்
வரேண்யரூபிணீம் விதாயினீம் விதீந்த்ரஸேவிதாம்.
நிஜாம் ச விஶ்வமாதரம் விநாயிகாம் பயாபஹாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
அனேகதா விவர்ணிதாம் த்ரயீஸுதாஸ்வரூபிணீம்
குஹாந்தகாம் குணேஶ்வரீம் குரூத்தமாம் குருப்ரியாம்.
கிரேஶ்வரீம் குணஸ்துதாம் நிகூடபோதனாவஹாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஶ்ருதித்ரயாத்மிகாம் ஸுராம் விஶிஷ்டபுத்திதாயினீம்
ஜகத்ஸமஸ்தவாஸினீம் ஜனை꞉ ஸுபூஜிதாம் ஸதா.
குஹஸ்துதாம் பராம்பிகாம் பரோபகாரகாரிணீம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஶுபேக்ஷணாம் ஶிவேதரக்ஷயங்கரீம் ஸமேஶ்வரீம்
ஶுசிஷ்மதீம் ச ஸுஸ்மிதாம் ஶிவங்கரீம் யஶோமதீம்.
ஶரத்ஸுதாம்ஶுபாஸமான- ரம்யவக்த்ரமண்டலாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஸஹஸ்ரஹஸ்தஸம்யுதாம் நு ஸத்யஸந்தஸாதிதாம்
விதாம் ச வித்ப்ரதாயினீம் ஸமாம் ஸமேப்ஸிதப்ரதாம்.
ஸுதர்ஶநாம் கலாம் மஹாலயங்கரீம் தயாவதீம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஸதீஶ்வரீம் ஸுகப்ரதாம் ச ஸம்ஶயப்ரபேதினீம்
ஜகத்விமோஹனாம் ஜயாம் ஜபாஸுரக்தபாஸுராம்.
ஶுபாம் ஸுமந்த்ரரூபிணீம் ஸுமங்கலாஸு மங்கலாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
மகேஶ்வரீம் முநிஸ்துதாம் மஹோத்கடாம் மதிப்ரதாம்
த்ரிவிஷ்டபப்ரதாம் ச முக்திதாம் ஜநாஶ்ரயாம்.
ஶிவாம் ச ஸேவகப்ரியாம் மனோமயீம் மஹாஶயாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
முதாலயாம் முதாகரீம் விபூதிதாம் விஶாரதாம்
புஜங்கபூஷணாம் பவாம் ஸுபூஜிதாம் புதேஶ்வரீம்.
க்ருபாபிபூர்ணமூர்திகாம் ஸுமுக்தபூஷணாம் பராம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |