சரஸ்வதி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

அமலா விஶ்வவந்த்யா ஸா கமலாகரமாலினீ.
விமலாப்ரனிபா வோ(அ)வ்யாத்கமலா யா ஸரஸ்வதீ.
வார்ணஸம்ஸ்தாங்கரூபா யா ஸ்வர்ணரத்னவிபூஷிதா.
நிர்ணயா பாரதீ ஶ்வேதவர்ணா வோ(அ)வ்யாத்ஸரஸ்வதீ.
வரதாபயருத்ராக்ஷ- வரபுஸ்தகதாரிணீ.
ஸரஸா ஸா ஸரோஜஸ்தா ஸாரா வோ(அ)வ்யாத்ஸராஸ்வதீ.
ஸுந்தரீ ஸுமுகீ பத்மமந்திரா மதுரா ச ஸா.
குந்தபாஸா ஸதா வோ(அ)வ்யாத்வந்திதா யா ஸரஸ்வதீ.
ருத்ராக்ஷலிபிதா கும்பமுத்ராத்ருத- கராம்புஜா.
பத்ரார்ததாயினீ ஸாவ்யாத்பத்ராப்ஜாக்ஷீ ஸரஸ்வதீ.
ரக்தகௌஶேயரத்னாட்யா வ்யக்தபாஷணபூஷணா.
பக்தஹ்ருத்பத்மஸம்ஸ்தா ஸா ஶக்தா வோ(அ)வ்யாத்ஸரஸ்வதீ.
சதுர்முகஸ்ய ஜாயா யா சதுர்வேதஸ்வரூபிணீ.
சதுர்புஜா ச ஸா வோ(அ)வ்யாச்சதுர்வர்கா ஸரஸ்வதீ.
ஸர்வலோகப்ரபூஜ்யா யா பர்வசந்த்ரனிபானனா.
ஸர்வஜிஹ்வாக்ரஸம்ஸ்தா ஸா ஸதா வோ(அ)வ்யாத்ஸரஸ்வதீ.
ஸரஸ்வத்யஷ்டகம் நித்யம் ஸக்ருத்ப்ராதர்ஜபேன்னர꞉.
அஜ்ஞைர்விமுச்யதே ஸோ(அ)யம் ப்ராஜ்ஞைரிஷ்டஶ்ச லப்யதே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.3K

Comments

x285e
Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Extraordinary! -User_se921z

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |