അയ്യപ്പ സഹസ്രനാമാവലി

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപവശ്രവസ്തമം.
ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണവന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം.
ധാതാ വിധാതാ പരമോത സന്ദൃക് പ്രജാപതിഃ പരമേഷ്ഠീ വിരാജാ.
സ്തോമാശ്ഛന്ദാംസി നിവിദോ മ ആഹുരേതസ്മൈ രാഷ്ട്രമഭിസന്നമാമ.
അഭ്യാവർതധ്വമുപമേത സാകമയം ശാസ്താധിപതിർവോ അസ്തു.
അസ്യ വിജ്ഞാനമനുസംരഭധ്വമിമം പശ്ചാദനു ജീവാഥ സർവേ.
ഭൂതനാഥായ വിദ്മഹേ ഭവപുത്രായ ധീമഹി.
തന്നഃ ശാസ്താ പ്രചോദയാത്.
അഥ ശ്രീഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമാവലിഃ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭൂതനാഥായ ശ്രീഹരിഹരപുത്രായ നമഃ.
ഓം ശിവപുത്രായ നമഃ.
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ.
ഓം ശിവകാര്യധുരന്ധരായ നമഃ.
ഓം ശിവപ്രദായ നമഃ.
ഓം ശിവജ്ഞാനിനേ നമഃ.
ഓം ശൈവധർമസുരക്ഷകായ നമഃ.
ഓം ശംഖധാരിണേ നമഃ.
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രമൗലയേ നമഃ.
ഓം സുരോത്തമായ നമഃ.
ഓം കാമേശായ നമഃ.
ഓം കാമതേജസ്വിനേ നമഃ.
ഓം കാമാദിഫലസംയുതായ നമഃ.
ഓം കല്യാണായ നമഃ.
ഓം കോമലാംഗായ നമഃ.
ഓം കല്യാണഫലദായകായ നമഃ.
ഓം കരുണാബ്ധയേ നമഃ.
ഓം കർമദക്ഷായ നമഃ.
ഓം കരുണാരസസാഗരായ നമഃ.
ഓം ജഗത്പ്രിയായ നമഃ.
ഓം ജഗദ്രക്ഷായ നമഃ.
ഓം ജഗദാനന്ദദായകായ നമഃ.
ഓം ജയാദിശക്തിസംസേവ്യായ നമഃ.
ഓം ജനാഹ്ലാദായ നമഃ.
ഓം ജിഗീഷുകായ നമഃ.
ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ.
ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ.
ഓം ജിതദേവാരിസംഘകായ നമഃ.
ഓം ജൈമിന്യാദിമുനിസേവ്യായ നമഃ.
ഓം ജരാമരണനാശകായ നമഃ.
ഓം ജനാർദനസുതായ നമഃ.
ഓം ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം ജ്യേഷ്ഠാദിഗണസേവിതായ നമഃ.
ഓം ജന്മഹീനായ നമഃ.
ഓം ജിതാമിത്രായ നമഃ.
ഓം ജനകേനാഭിപൂജിതായ നമഃ.
ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ.
ഓം പശുപതയേ നമഃ.
ഓം പങ്കജാസനപൂജിതായ നമഃ.
ഓം പുരഹന്ത്രേ നമഃ.
ഓം പുരത്രാത്രേ നമഃ.
ഓം പരമൈശ്വര്യദായകായ നമഃ.
ഓം പവനാദിസുരൈഃ സേവ്യായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മപരായണായ നമഃ.
ഓം പാർവതീതനയായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ.
ഓം പരാനന്ദായ നമഃ.
ഓം പരാത്പരായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മിഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനനിരതായ നമഃ.
ഓം ഗുണാഗുണനിരൂപകായ നമഃ.
ഓം ഗുണാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ.
ഓം ഗോപാലേനാഭിപൂജിതായ നമഃ.
ഓം ഗോരക്ഷകായ നമഃ.
ഓം ഗോധനായ നമഃ.
ഓം ഗജാരൂഢായ നമഃ.
ഓം ഗജപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഗജഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം ഗജസ്കന്ധായ നമഃ.
ഓം ഗഭസ്തയേ നമഃ.
ഓം ഗോപതയേ നമഃ.
ഓം പ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ഗ്രാമപാലായ നമഃ.
ഓം ഗജാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ദിഗ്ഗജേനാഭിപൂജിതായ നമഃ.
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ഗണപതയേ നമഃ.
ഓം ഗവാം പതയേ നമഃ.
ഓം അഹസ്പതയേ നമഃ.
ഓം ജടാധരായ നമഃ.
ഓം ജലനിഭായ നമഃ.
ഓം ജൈമിന്യൈപഭിപൂജിതായ നമഃ.
ഓം ജലന്ധരനിഹന്ത്രേ നമഃ.
ഓം ശോണാക്ഷായ നമഃ.
ഓം ശോണവാസകായ നമഃ.
ഓം സുരാധിപായ നമഃ.
ഓം ശോകഹന്ത്രേ നമഃ.
ഓം ശോഭാക്ഷായ നമഃ.
ഓം സൂര്യതേജസേ നമഃ.
ഓം സുരാർചിതായ നമഃ.
ഓം സുരൈർവന്ദ്യായ നമഃ.
ഓം ശോണാംഗായ നമഃ.
ഓം ശാല്മലീപതയേ നമഃ.
ഓം സുജ്യോതിഷേ നമഃ.
ഓം ശരവീരഘ്നായ നമഃ.
ഓം ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനായ നമഃ.
ഓം സനകാദിമുനിധ്യേയായ നമഃ.
ഓം സർവജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ.
ഓം വിഭവേ നമഃ.
ഓം ഹലായുധായ നമഃ.
ഓം ഹംസനിഭായ നമഃ.
ഓം ഹാഹാഹൂഹൂമുഖസ്തുത്യായ നമഃ.
ഓം ഹരിപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഹരപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഹംസായ നമഃ.
ഓം ഹര്യക്ഷാസനതത്പരായ നമഃ.
ഓം പാവനായ നമഃ.
ഓം പാവകനിഭായ നമഃ.
ഓം ഭക്തപാപവിനാശനായ നമഃ.
ഓം ഭാസിതാംഗായ നമഃ.
ഓം ഭയത്രാത്രേ നമഃ.
ഓം ഭാനുമതേ നമഃ.
ഓം ഭയനാശനായ നമഃ.
ഓം ത്രിപുണ്ഡ്രധാരിണേ നമഃ.
ഓം ത്രിനയനായ നമഃ.
ഓം ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകായ നമഃ.
ഓം ത്രിപുരഘ്നായ നമഃ.
ഓം ദേവവരായ നമഃ.
ഓം ദേവാരികുലനാശകായ നമഃ.
ഓം ദേവസേനാധിപായ നമഃ .
ഓം തേജസേ നമഃ.
ഓം തേജോരാശയേ നമഃ.
ഓം ദശാനനായ നമഃ.
ഓം ദാരുണായ നമഃ.
ഓം ദോഷഹന്ത്രേ നമഃ.
ഓം ദോർദണ്ഡായ നമഃ.
ഓം ദണ്ഡനായകായ നമഃ.
ഓം ധനുഷ്പാണയേ നമഃ.
ഓം ധരാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ധനികായ നമഃ.
ഓം ധർമവത്സലായ നമഃ.
ഓം ധർമജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ധർമനിരതായ നമഃ.
ഓം ധനുഃശാസ്ത്രപരായണായ നമഃ.
ഓം സ്ഥൂലകർണായ നമഃ.
ഓം സ്ഥൂലതനവേ നമഃ.
ഓം സ്ഥൂലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം സ്ഥൂലബാഹുകായ നമഃ.
ഓം തനൂത്തമായ നമഃ.
ഓം തനുത്രാണായ നമഃ.
ഓം താരകായ നമഃ.
ഓം തേജസാം പതയേ നമഃ.
ഓം യോഗീശ്വരായ നമഃ.
ഓം യോഗനിധയേ നമഃ.
ഓം യോഗിനേ നമഃ.
ഓം യോഗസംസ്ഥിതായ നമഃ .
ഓം മന്ദാരവാടികായ നമഃ.
ഓം മത്തായ നമഃ.
ഓം മലയാലചലവാസഭുവേ നമഃ.
ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രഖ്യായ നമഃ.
ഓം മന്ദമാരുതസേവിതായ നമഃ.
ഓം മഹാഭാസായ നമഃ.
ഓം മഹാവക്ഷസേ നമഃ.
ഓം മനോഹരമദാർചിതായ നമഃ.
ഓം മഹോന്നതായ നമഃ.
ഓം മഹാകായായ നമഃ.
ഓം മഹാനേത്രായ നമഃ.
ഓം മഹാഹനുവേ നമഃ.
ഓം മരുത്പൂജ്യായ നമഃ.
ഓം മാനധനായ നമഃ.
ഓം മോഹനായ നമഃ.
ഓം മോക്ഷദായകായ നമഃ.
ഓം മിത്രായ നമഃ.
ഓം മേധായ നമഃ.
ഓം മഹൗജസ്വിനേ നമഃ.
ഓം മഹാവർഷപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം ഭാഷകായ നമഃ.
ഓം ഭാഷ്യശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ഭാനുമതേ നമഃ.
ഓം ഭാനുതേജസേ നമഃ.
ഓം ഭവാനീപുത്രായ നമഃ.
ഓം ഭിഷജേ നമഃ.
ഓം ഭവതാരണകാരണായ നമഃ.
ഓം നീലാംബരായ നമഃ.
ഓം നീലനിഭായ നമഃ.
ഓം നീലഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം നേത്രത്രയായ നമഃ.
ഓം നിഷാദജ്ഞായ നമഃ.
ഓം നാനാരത്നോപശോഭിതായ നമഃ.
ഓം രത്നപ്രഭായ നമഃ.
ഓം രമാപുത്രായ നമഃ.
ഓം രമയാ പരിതോഷിതായ നമഃ.
ഓം രാജസേവ്യായ നമഃ.
ഓം രാജധനായ നമഃ.
ഓം രണദോർദണ്ഡമണ്ഡിതായ നമഃ.
ഓം രമണായ നമഃ.
ഓം രേണുകാസേവ്യായ നമഃ.
ഓം രജനീചരദാരണായ നമഃ.
ഓം ഈശാനായ നമഃ.
ഓം ഇഭരാട്സേവ്യായ നമഃ.
ഓം ഈഷണാത്രയനാശനായ നമഃ.
ഓം ഇഡാവാസായ നമഃ.
ഓം ഹേമനിഭായ നമഃ.
ഓം ഹൈമപ്രാകാരശോഭിതായ നമഃ.
ഓം ഹയപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഹയഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം ഹംസായ നമഃ.
ഓം ഹരിഹരാത്മജായ നമഃ.
ഓം ഹാടകസ്ഫടികപ്രഖ്യായ നമഃ.
ഓം ഹംസാരൂഢേന സേവിതായ നമഃ.
ഓം വനവാസായ നമഃ.
ഓം വനാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം വാമദേവായ നമഃ.
ഓം വാരാനനായ നമഃ.
ഓം വൈവസ്വതപതയേ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം വിരാഡ്രൂപായ നമഃ.
ഓം വിശാം പതയേ നമഃ.
ഓം വേണുനാദായ നമഃ.
ഓം വരഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം വരാഭയകരാന്വിതായ നമഃ.
ഓം വർചസ്വിനേ നമഃ.
ഓം വിപുലഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം വിപുലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം വിനോദവതേ നമഃ.
ഓം വൈണവാരണ്യവാസായ നമഃ.
ഓം വാമദേവേനസേവിതായ നമഃ.
ഓം വേത്രഹസ്തായ നമഃ.
ഓം വേദനിധയേ നമഃ.
ഓം വംശദേവായ നമഃ.
ഓം വരാംഗായ നമഃ.
ഓം ഹ്രീങ്കാരായ നമഃ.
ഓം ഹ്രിമ്മനസേ നമഃ.
ഓം ഹൃഷ്ടായ നമഃ.
ഓം ഹിരണ്യായ നമഃ.
ഓം ഹേമസംഭവായ നമഃ.
ഓം ഹുതാശനായ നമഃ.
ഓം ഹുതനിഷ്പന്നായ നമഃ.
ഓം ഹുങ്കാരാകൃതിസുപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ഹവ്യവാഹായ നമഃ.
ഓം ഹവ്യകരായ നമഃ.
ഓം അട്ടഹാസായ നമഃ.
ഓം അപരാഹതായ നമഃ.
ഓം അണുരൂപായ നമഃ.
ഓം രൂപകരായ നമഃ.
ഓം അജരായ നമഃ.
ഓം അതനുരൂപകായ നമഃ.
ഓം ഹംസമന്ത്രായ നമഃ.
ഓം ഹുതഭുജേ നമഃ.
ഓം ഹേമാംബരായ നമഃ.
ഓം സുലക്ഷണായ നമഃ.
ഓം നീപപ്രിയായ നമഃ.
ഓം നീലവാസസേ നമഃ.
ഓം നിധിപാലായ നമഃ.
ഓം നിരാതപായ നമഃ.
ഓം ക്രോഡഹസ്തായ നമഃ.
ഓം തപസ്ത്രാത്രേ നമഃ.
ഓം തപോരക്ഷകായ നമഃ.
ഓം തപാഹ്വയായ നമഃ.
ഓം മൂർധാഭിഷിക്തായ നമഃ.
ഓം മാനിനേ നമഃ.
ഓം മന്ത്രരൂപായ നമഃ.
ഓം മൃഡായ നമഃ.
ഓം മനവേ നമഃ.
ഓം മേധാവിനേ നമഃ.
ഓം മേധസായ നമഃ.
ഓം മുഷ്ണവേ നമഃ.
ഓം മകരായ നമഃ.
ഓം മകരാലയായ നമഃ.
ഓം മാർതാണ്ഡായ നമഃ.
ഓം മഞ്ജുകേശായ നമഃ.
ഓം മാസപാലായ നമഃ.
ഓം മഹൗഷധയേ നമഃ.
ഓം ശ്രോത്രിയായ നമഃ.
ഓം ശോഭമാനായ നമഃ.
ഓം സവിത്രേ നമഃ.
ഓം സർവദേശികായ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രഹാസായ നമഃ.
ഓം ശമായ നമഃ.
ഓം ശക്തായ നമഃ.
ഓം ശശിഭാസായ നമഃ.
ഓം സമാധികായ നമഃ.
ഓം സുദന്തായ നമഃ.
ഓം സുകപോലായ നമഃ.
ഓം ഷഡ്വർണായ നമഃ.
ഓം സമ്പദോഽധിപായ നമഃ.
ഓം ഗരലായ നമഃ.
ഓം കാലകണ്ഠായ നമഃ.
ഓം ഗോനേത്രേ നമഃ .
ഓം ഗോമുഖപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം കൗശികായ നമഃ.
ഓം കാലദേവായ നമഃ.
ഓം കോശകായ നമഃ.
ഓം ക്രൗഞ്ചഭേദകായ നമഃ.
ഓം ക്രിയാകരായ നമഃ.
ഓം കൃപാലവേ നമഃ.
ഓം കരവീരകരോരുഹായ നമഃ.
ഓം കന്ദർപദർപഹാരിണേ നമഃ.
ഓം കാമദാത്രേ നമഃ.
ഓം കപാലകായ നമഃ.
ഓം കൈലാസവാസായ നമഃ.
ഓം വരദായ നമഃ.
ഓം വിരോചനായ നമഃ.
ഓം വിഭാവസവേ നമഃ.
ഓം ബഭ്രുവാഹായ നമഃ.
ഓം ബലാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ഫണാമണിവിഭൂഷണായ നമഃ.
ഓം സുന്ദരായ നമഃ.
ഓം സുമുഖായ നമഃ.
ഓം സ്വച്ഛായ നമഃ.
ഓം സഭാസദേ നമഃ.
ഓം സഭാകരായ നമഃ.
ഓം ശരാനിവൃത്തായ നമഃ.
ഓം ശക്രാപ്തായ നമഃ.
ഓം ശരണാഗതപാലകായ നമഃ.
ഓം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രായ നമഃ.
ഓം ദീർഘജിഹ്വായ നമഃ.
ഓം പിംഗലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം പിശാചഘ്നേ നമഃ.
ഓം അഭേദ്യായ നമഃ.
ഓം അംഗദാഢ്യായ നമഃ.
ഓം ഭോജപാലായ നമഃ.
ഓം ഭൂപതയേ നമഃ.
ഓം ഗൃധ്രനാസായ നമഃ.
ഓം അവിഷഹ്യായ നമഃ.
ഓം ദിഗ്ദേഹായ നമഃ.
ഓം ദൈന്യദാഹകായ നമഃ.
ഓം ബാഡവപൂരിതമുഖായ നമഃ.
ഓം വ്യാപകായ നമഃ.
ഓം വിഷമോചകായ നമഃ.
ഓം വസന്തായ നമഃ.
ഓം സമരക്രുദ്ധായ നമഃ.
ഓം പുംഗവായ നമഃ.
ഓം പങ്കജാസനായ നമഃ.
ഓം വിശ്വദർപായ നമഃ.
ഓം നിശ്ചിതാജ്ഞായ നമഃ.
ഓം നാഗാഭരണഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ഭരതായ നമഃ.
ഓം ഭൈരവാകാരായ നമഃ.
ഓം ഭരണായ നമഃ.
ഓം വാമനക്രിയായ നമഃ.
ഓം സിംഹാസ്യായ നമഃ.
ഓം സിംഹരൂപായ നമഃ.
ഓം സേനാപതയേ നമഃ.
ഓം സകാരകായ നമഃ.
ഓം സനാതനായ നമഃ.
ഓം സിദ്ധരൂപിണേ നമഃ.
ഓം സിദ്ധധർമപരായണായ നമഃ.
ഓം ആദിത്യരൂപായ നമഃ.
ഓം ആപദ്ഘ്നായ നമഃ.
ഓം അമൃതാബ്ധിവാസഭുവേ നമഃ.
ഓം യുവരാജായ നമഃ.
ഓം യോഗിവര്യായ നമഃ.
ഓം ഉഷസ്തേജസേ നമഃ.
ഓം ഉഡുപ്രഭായ നമഃ.
ഓം ദേവാദിദേവായ നമഃ.
ഓം ദൈവജ്ഞായ നമഃ.
ഓം താമ്രോഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം താമ്രലോചനായ നമഃ.
ഓം പിംഗലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം പിഞ്ഛചൂഡായ നമഃ.
ഓം ഫണാമണിവിഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ഭുജംഗഭൂഷണായ നമഃ.
ഓം ഭോഗായ നമഃ.
ഓം ഭോഗാനന്ദകരായ നമഃ.
ഓം അവ്യയായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചഹസ്തേന സമ്പൂജ്യായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചബാണേന സേവിതായ നമഃ.
ഓം ഭവായ നമഃ.
ഓം ശർവായ നമഃ.
ഓം ഭാനുമയായ നമഃ.
ഓം പ്രാജാപത്യസ്വരൂപകായ നമഃ.
ഓം സ്വച്ഛന്ദായ നമഃ.
ഓം ഛന്ദഃശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ദാന്തായ നമഃ.
ഓം ദേവമനുപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ദശഭുജായ നമഃ.
ഓം ദശാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ദാനവാനാം വിനാശനായ നമഃ.
ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ.
ഓം ശരനിഷ്പന്നായ നമഃ.
ഓം ശതാനന്ദസമാഗമായ നമഃ.
ഓം ഗൃധ്രാദ്രിവാസായ നമഃ.
ഓം ഗംഭീരായ നമഃ.
ഓം ഗന്ധഗ്രാഹായ നമഃ.
ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ഗോമേധായ നമഃ.
ഓം ഗണ്ഡകാവാസായ നമഃ.
ഓം ഗോകുലൈഃ പരിവാരിതായ നമഃ.
ഓം പരിവേഷായ നമഃ.
ഓം പദജ്ഞാനിനേ നമഃ.
ഓം പ്രിയംഗുദ്രുമവാസകായ നമഃ.
ഓം ഗുഹാവാസായ നമഃ.
ഓം ഗുരുവരായ നമഃ.
ഓം വന്ദനീയായ നമഃ.
ഓം വദാന്യകായ നമഃ.
ഓം വൃത്താകാരായ നമഃ.
ഓം വേണുപാണയേ നമഃ.
ഓം വീണാദണ്ഡധരായ നമഃ.
ഓം ഹരായ നമഃ.
ഓം ഹൈമീഡ്യായ നമഃ.
ഓം ഹോതൃസുഭഗായ നമഃ.
ഓം ഹൗത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ഓജസാം പതയേ നമഃ.
ഓം പവമാനായ നമഃ.
ഓം പ്രജാതന്തുപ്രദായ നമഃ.
ഓം ദണ്ഡവിനാശനായ നമഃ.
ഓം നിമീഡ്യായ നമഃ.
ഓം നിമിഷാർധജ്ഞായ നമഃ.
ഓം നിമിഷാകാരകാരണായ നമഃ.
ഓം ലിഗുഡാഭായ നമഃ.
ഓം ലിഡാകാരായ നമഃ.
ഓം ലക്ഷ്മീവന്ദ്യായ നമഃ.
ഓം വരപ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ഇഡാജ്ഞായ നമഃ.
ഓം പിംഗലാവാസായ നമഃ.
ഓം സുഷുമ്നാമധ്യസംഭവായ നമഃ.
ഓം ഭിക്ഷാടനായ നമഃ.
ഓം ഭീമവർചസേ നമഃ.
ഓം വരകീർതയേ നമഃ.
ഓം സഭേശ്വരായ നമഃ.
ഓം വാചാഽതീതായ നമഃ.
ഓം വരനിധയേ നമഃ.
ഓം പരിവേത്രേ നമഃ.
ഓം പ്രമാണകായ നമഃ.
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ.
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ.
ഓം അനന്താദിത്യവർചസേ നമഃ.
ഓം വേഷപ്രിയായ നമഃ.
ഓം വിഷഗ്രാഹായ നമഃ.
ഓം വരദാനകരോത്തമായ നമഃ.
ഓം വിപിനേ നമഃ.
ഓം വേദസാരായ നമഃ.
ഓം വേദാന്തൈഃ പരിതോഷിതായ നമഃ.
ഓം വക്രാഗമായ നമഃ.
ഓം വർചവചസേ നമഃ.
ഓം ബലദാത്രേ നമഃ.
ഓം വിമാനവതേ നമഃ.
ഓം വജ്രകാന്തായ നമഃ.
ഓം വംശകരായ നമഃ.
ഓം വടുരക്ഷാവിശാരദായ നമഃ.
ഓം വിപ്രക്രീഡായ നമഃ.
ഓം വിപ്രപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം വേലാരാശയേ നമഃ.
ഓം ചലാലകായ നമഃ.
ഓം കോലാഹലായ നമഃ.
ഓം ക്രോഡനേത്രായ നമഃ.
ഓം ക്രോഡാസ്യായ നമഃ.
ഓം കപാലഭൃതേ നമഃ.
ഓം കുഞ്ജരേഡ്യായ നമഃ.
ഓം മഞ്ജുവാസസേ നമഃ.
ഓം ക്രിയമാണായ നമഃ.
ഓം ക്രിയാപ്രദായ നമഃ.
ഓം ക്രീഡാനാഥായ നമഃ.
ഓം കീലഹസ്തായ നമഃ.
ഓം ക്രോശമാനായ നമഃ.
ഓം ബലാധികായ നമഃ.
ഓം കനകായ നമഃ.
ഓം ഹോതൃഭാഗിനേ നമഃ.
ഓം ഖവാസായ നമഃ.
ഓം ഖചരായ നമഃ.
ഓം ഖഗായ നമഃ.
ഓം ഗുണകായ നമഃ.
ഓം ഗുണനിർദിഷ്ടായ നമഃ.
ഓം ഗുണത്യാഗിനേ നമഃ.
ഓം കുശാധിപായ നമഃ.
ഓം പാടലായ നമഃ.
ഓം പത്രധാരിണേ നമഃ.
ഓം പലാശായ നമഃ.
ഓം പുത്രവർധനായ നമഃ.
ഓം പിതൃസച്ചരിതായ നമഃ.
ഓം പ്രേഷ്ടായ നമഃ.
ഓം പാപഭസ്മപുനഃശുചയേ നമഃ .
ഓം ഫാലനേത്രായ നമഃ .
ഓം ഫുല്ലകേശായ നമഃ .
ഓം ഫുല്ലകൽഹാരഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ഫണിസേവ്യായ നമഃ.
ഓം പട്ടഭദ്രായ നമഃ.
ഓം പടവേ നമഃ.
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ.
ഓം വയോഽധികായ നമഃ.
ഓം ചോരനാട്യായ നമഃ.
ഓം ചോരവേഷായ നമഃ.
ഓം ചോരഘ്നായ നമഃ.
ഓം ശൗര്യവർധനായ നമഃ.
ഓം ചഞ്ചലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം ചാമരകായ നമഃ.
ഓം മരീചയേ നമഃ.
ഓം മദഗാമിനേ നമഃ.
ഓം മൃഡാഭായ നമഃ.
ഓം മേഷവാഹായ നമഃ.
ഓം മൈഥില്യായ നമഃ.
ഓം മോചകായ നമഃ.
ഓം മനസേ നമഃ.
ഓം മനുരൂപായ നമഃ.
ഓം മന്ത്രദേവായ നമഃ.
ഓം മന്ത്രരാശയേ നമഃ.
ഓം മഹാദൃഢായ നമഃ.
ഓം സ്ഥൂപജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ധനദാത്രേ നമഃ.
ഓം ദേവവന്ദ്യായ നമഃ.
ഓം താരണായ നമഃ.
ഓം യജ്ഞപ്രിയായ നമഃ.
ഓം യമാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം ഇഭക്രീഡായ നമഃ.
ഓം ഇഭേക്ഷണായ നമഃ.
ഓം ദധിപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ദുരാധർഷായ നമഃ.
ഓം ദാരുപാലായ നമഃ.
ഓം ദനൂജഘ്നേ നമഃ.
ഓം ദാമോദരായ നമഃ.
ഓം ദാമധരായ നമഃ.
ഓം ദക്ഷിണാമൂർതിരൂപകായ നമഃ.
ഓം ശചീപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം ശംഖകർണായ നമഃ.
ഓം ചന്ദ്രചൂഡായ നമഃ.
ഓം മനുപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഗുണരൂപായ നമഃ.
ഓം ഗുഡാകേശായ നമഃ.
ഓം കുലധർമപരായണായ നമഃ.
ഓം കാലകണ്ഠായ നമഃ.
ഓം ഗാഢഗാത്രായ നമഃ.
ഓം ഗോത്രരൂപായ നമഃ.
ഓം കുലേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ആനന്ദഭൈരവാരാധ്യായ നമഃ.
ഓം ഹയമേധഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയായ നമഃ.
ഓം ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസായ നമഃ.
ഓം ഘൃതാന്നാസക്തഹൃദയായ നമഃ.
ഓം ഗൗരാംഗായ നമഃ.
ഓം ഗർവഭഞ്ജകായ നമഃ.
ഓം ഗണേശപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം ഗഗനായ നമഃ.
ഓം ഗണാനാം പതയേ നമഃ.
ഓം ഗർജിതായ നമഃ.
ഓം ഛദ്മഹീനായ നമഃ.
ഓം ശശിധരായ നമഃ.
ഓം ശത്രൂണാം പതയേ നമഃ.
ഓം അംഗിരസേ നമഃ.
ഓം ചരാചരമയായ നമഃ.
ഓം ശാന്തായ നമഃ.
ഓം ശരഭേശായ നമഃ.
ഓം ശതാതപായ നമഃ.
ഓം വീരാരാധ്യായ നമഃ.
ഓം വക്രാഗമായ നമഃ.
ഓം വേദാംഗായ നമഃ.
ഓം വേദപാരഗായ നമഃ.
ഓം പർവതാരോഹണായ നമഃ.
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ.
ഓം പരമേശായ നമഃ.
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ.
ഓം ഭാവജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ഭവരോഗഘ്നായ നമഃ.
ഓം ഭവസാഗരതാരണായ നമഃ.
ഓം ചിദഗ്നിദേഹായ നമഃ.
ഓം ചിദ്രൂപായ നമഃ.
ഓം ചിദാനന്ദായ നമഃ.
ഓം ചിദാകൃതയേ നമഃ.
ഓം നാട്യപ്രിയായ നമഃ.
ഓം നരപതയേ നമഃ.
ഓം നരനാരായണാർചിതായ നമഃ.
ഓം നിഷാദരാജായ നമഃ.
ഓം നീഹാരായ നമഃ.
ഓം നേഷ്ട്രേ നമഃ.
ഓം നിഷ്ടുരഭാഷണായ നമഃ.
ഓം നിമ്നപ്രിയായ നമഃ.
ഓം നീലനേത്രായ നമഃ.
ഓം നീലാംഗായ നമഃ.
ഓം നീലകേശകായ നമഃ.
ഓം സിംഹാക്ഷായ നമഃ.
ഓം സർവവിഘ്നേശായ നമഃ.
ഓം സാമവേദപരായാണായ നമഃ.
ഓം സനകാദിമുനിധ്യേയായ നമഃ.
ഓം ശർവരീശായ നമഃ.
ഓം ഷഡാനനായ നമഃ.
ഓം സുരൂപായ നമഃ.
ഓം സുലഭായ നമഃ.
ഓം സ്വർഗായ നമഃ.
ഓം ശചീനാഥേന പൂജിതായ നമഃ.
ഓം കാനനായ നമഃ.
ഓം കാമദഹനായ നമഃ.
ഓം ദഗ്ധപാപായ നമഃ.
ഓം ധരാധിപായ നമഃ.
ഓം ദാമഗ്രന്ഥിനേ നമഃ.
ഓം ശതസ്ത്രീശായ നമഃ.
ഓം തന്ത്രീപാലായ നമഃ.
ഓം താരകായ നമഃ.
ഓം താമ്രാക്ഷായ നമഃ.
ഓം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രായ നമഃ.
ഓം തിലഭോജ്യായ നമഃ.
ഓം തിലോദരായ നമഃ.
ഓം മാണ്ഡുകർണായ നമഃ.
ഓം മൃഡാധീശായ നമഃ.
ഓം മേരുവർണായ നമഃ.
ഓം മഹോദരായ നമഃ.
ഓം മാർത്താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യായ നമഃ.
ഓം മണിരൂപായ നമഃ.
ഓം മരുദ്വഹായ നമഃ.
ഓം മാഷപ്രിയായ നമഃ.
ഓം മധുപാനായ നമഃ.
ഓം മൃണാലായ നമഃ.
ഓം മോഹിനീപതയേ നമഃ.
ഓം മഹാകാമേശനയനായ നമഃ.
ഓം മാധവായ നമഃ.
ഓം മദഗർവിതായ നമഃ.
ഓം മൂലാധാരാംബുജാവാസായ നമഃ.
ഓം മൂലവിദ്യാസ്വരൂപകായ നമഃ.
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനമയായ നമഃ.
ഓം സ്വസ്ഥായ നമഃ.
ഓം സ്വസ്തിവാക്യായ നമഃ.
ഓം സ്രുവായുധായ നമഃ.
ഓം മണിപൂരാബ്ജനിലയായ നമഃ.
ഓം മഹാഭൈരവപൂജിതായ നമഃ.
ഓം അനാഹതാബ്ജരസികായ നമഃ.
ഓം ഹ്രീങ്കാരരസപേശലായ നമഃ.
ഓം ഭ്രൂമധ്യവാസായ നമഃ.
ഓം ഭൂകാന്തായ നമഃ.
ഓം ഭരദ്വാജപ്രപൂജിതായ നമഃ.
ഓം സഹസ്രാരാംബുജാവാസായ നമഃ.
ഓം സവിത്രേ നമഃ.
ഓം സാമവാചകായ നമഃ.
ഓം മുകുന്ദായ നമഃ.
ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ.
ഓം ഗുണപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം ഗുണാശ്രയായ നമഃ.
ഓം ധന്യായ നമഃ.
ഓം ധനഭൃതേ നമഃ.
ഓം ദാഹായ നമഃ.
ഓം ധനദാനകരാംബുജായ നമഃ.
ഓം മഹാശയായ നമഃ.
ഓം മഹാതീതായ നമഃ.
ഓം മായാഹീനായ നമഃ.
ഓം മദാർചിതായ നമഃ.
ഓം മാഠരായ നമഃ.
ഓം മോക്ഷഫലദായ നമഃ.
ഓം മദ്വൈരീകുലനാശനായ നമഃ.
ഓം പിംഗലായ നമഃ.
ഓം പിഞ്ഛചൂഡായ നമഃ.
ഓം പിശിതാശപവിത്രകായ നമഃ.
ഓം പായസാന്നപ്രിയായ നമഃ.
ഓം പർവപക്ഷമാസവിഭാജകായ നമഃ.
ഓം വജ്രഭൂഷായ നമഃ.
ഓം വജ്രകായായ നമഃ.
ഓം വിരിഞ്ചിനേ നമഃ.
ഓം വരവക്ഷണായ നമഃ.
ഓം വിജ്ഞാനകലികാവൃന്ദായ നമഃ.
ഓം വിശ്വരൂപപ്രദർശകായ നമഃ.
ഓം ഡംഭഘ്നായ നമഃ.
ഓം ദമഘോഷഘ്നായ നമഃ.
ഓം ദാസപാലായ നമഃ.
ഓം തപൗജസേ നമഃ.
ഓം ദ്രോണകുംഭാഭിഷിക്തായ നമഃ.
ഓം ദ്രോഹിനാശായ നമഃ.
ഓം തപാതുരായ നമഃ.
ഓം മഹാവീരേന്ദ്രവരദായ നമഃ.
ഓം മഹാസംസാരനാശനായ നമഃ.
ഓം ലാകിനീഹാകിനീലബ്ധായ നമഃ.
ഓം ലവണാംഭോധിതാരണായ നമഃ.
ഓം കോകിലായ നമഃ.
ഓം കാലപാശഘ്നായ നമഃ.
ഓം കർമബന്ധവിമോചകായ നമഃ.
ഓം മോചകായ നമഃ.
ഓം മോഹനിർഭിന്നായ നമഃ.
ഓം ഭഗാരാധ്യായ നമഃ.
ഓം ബൃഹത്തനവേ നമഃ.
ഓം അക്ഷയായ നമഃ.
ഓം അക്രൂരവരദായ നമഃ.
ഓം വക്രാഗമവിനാശനായ നമഃ.
ഓം ഡാകീനേയ നമഃ.
ഓം സൂര്യതേജസ്വിനേ നമഃ.
ഓം സർപഭൂഷായ നമഃ.
ഓം സദ്ഗുരവേ നമഃ.
ഓം സ്വതന്ത്രേശൈായ നമഃ.
ഓം സർവതന്ത്രേശായ നമഃ.
ഓം ദക്ഷിണാദിഗധീശ്വരായ നമഃ.
ഓം സച്ചിദാനന്ദകലികായ നമഃ.
ഓം പ്രേമരൂപായ നമഃ.
ഓം പ്രിയങ്കരായ നമഃ.
ഓം മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനായ നമഃ.
ഓം മുക്തിദായ നമഃ.
ഓം മുക്തിരൂപകായ നമഃ.
ഓം മുമുക്ഷവേ നമഃ.
ഓം കർമഫലദായ നമഃ.
ഓം മാർഗദക്ഷായ നമഃ.
ഓം കർമണേ നമഃ.
ഓം മഹാബുദ്ധായ നമഃ.
ഓം മഹാശുദ്ധായ നമഃ.
ഓം ശുകവർണായ നമഃ.
ഓം ശുകപ്രിയായ നമഃ .
ഓം സോമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം സുരപ്രീതായ നമഃ.
ഓം പർവാരാധനതത്പരായ നമഃ.
ഓം അജപായ നമഃ.
ഓം ജനഹംസായ നമഃ.
ഓം ഹഫലപാണിപ്രപൂജിതായ നമഃ.
ഓം അർചിതായ നമഃ.
ഓം വർധനായ നമഃ.
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ.
ഓം വീരവേഷായ നമഃ.
ഓം വിധുപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ലാസ്യപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ലയകരായ നമഃ.
ഓം ലാഭാലാഭവിവർജിതായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചാനനായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചഗൂരവേ നമഃ.
ഓം പഞ്ചയജ്ഞഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം പാശഹസ്തായ നമഃ.
ഓം പരശുഹസ്തായ നമ.
ഓം പാവകേശായ നമഃ.
ഓം പർജന്യസമഗർജനായ നമഃ.
ഓം പാപാരയേ നമഃ.
ഓം പരമോദാരായ നമഃ.
ഓം പ്രജേശായ നമഃ.
ഓം പങ്കനാശനായ നമഃ.
ഓം നഷ്ടകർമണേ നമഃ.
ഓം നഷ്ടവൈരായ നമഃ.
ഓം ഇഷ്ടസിദ്ധിപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം നാഗാധീശായ നമഃ.
ഓം നഷ്ടപാപായ നമഃ.
ഓം ഇഷ്ടനാമവിധായകായ നമഃ.
ഓം സാമരസ്യായ നമഃ.
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ.
ഓം പാഷണ്ഡിനേ നമഃ.
ഓം പർവതപ്രിയായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചകൃത്യപരായണായ നമഃ.
ഓം പാത്രേ നമഃ.
ഓം പഞ്ചപഞ്ചാതിശായികായ നമഃ.
ഓം പദ്മാക്ഷായ നമഃ.
ഓം പദ്മവദനായ നമഃ.
ഓം പാവകാഭായ നമഃ.
ഓം പ്രിയങ്കരായ നമഃ.
ഓം കാർതസ്വരാംഗായ നമഃ.
ഓം ഗൗരാംഗായ നമഃ.
ഓം ഗൗരീപുത്രായ നമഃ.
ഓം ധനേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ഗണേശാശ്ലിഷ്ടദേഹായ നമഃ.
ഓം ശിതാംശവേ നമഃ.
ഓം ശുഭദീധിതയേ നമഃ.
ഓം ദക്ഷധ്വംസായ നമഃ.
ഓം ദക്ഷകരായ നമഃ.
ഓം വരായ നമഃ.
ഓം കാത്യായനീസുതായ നമഃ.
ഓം സുമുഖായ നമഃ.
ഓം മാർഗണായ നമഃ.
ഓം ഗർഭായ നമഃ.
ഓം ഗർവഭംഗായ നമഃ.
ഓം കുശാസനായ നമഃ.
ഓം കുലപാലപതയേ നമഃ.
ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം പവമാനായ നമഃ.
ഓം പ്രജാധിപായ നമഃ.
ഓം ദർശപ്രിയായ നമഃ.
ഓം നിർവികാരായ നമഃ.
ഓം ദീർഘകായായ നമഃ.
ഓം ദിവാകരായ നമഃ.
ഓം ഭേരീനാദപ്രിയായ നമഃ.
ഓം വൃന്ദായ നമഃ.
ഓം ബൃഹത്സേനായ നമഃ.
ഓം സുപാലകായ നമഃ.
ഓം സുബ്രഹ്മണേ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മരസികായ നമഃ.
ഓം രസജ്ഞായ നമഃ.
ഓം രജതാദ്രിഭാസേ നമഃ.
ഓം തിമിരഘ്നായ നമഃ.
ഓം മിഹിരാഭായ നമഃ.
ഓം മഹാനീലസമപ്രഭായ നമഃ.
ഓം ശ്രീചന്ദനവിലിപ്താംഗായ നമഃ.
ഓം ശ്രീപുത്രായ നമഃ.
ഓം ശ്രീതരുപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ലാക്ഷാവർണായ നമഃ.
ഓം ലസത്കർണായ നമഃ.
ഓം രജനീധ്വംസിസന്നിഭായ നമഃ.
ഓം ബിന്ദുപ്രിയായ നമഃ.
ഓം അംബികാപുത്രായ നമഃ.
ഓം ബൈന്ദവായ നമഃ.
ഓം ബലനായകായ നമഃ.
ഓം ആപന്നതാരകായ നമഃ.
ഓം തപ്തായ നമഃ.
ഓം തപ്തകൃഛ്രഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം മരുദ്വൃധായ നമഃ.
ഓം മഹാഖർവായ നമഃ.
ഓം ചിരാവാസയ നമഃ.
ഓം ശിഖിപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ആയുഷ്മതേ നമഃ.
ഓം അനഘായ നമഃ.
ഓം ദൂതായ നമഃ.
ഓം ആയുർവേദപരായണായ നമഃ.
ഓം ഹംസായ നമഃ.
ഓം പരമഹംസായ നമഃ.
ഓം അവധൂതാശ്രമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം അശ്വവേഗായ നമഃ.
ഓം അശ്വഹൃദയായ നമഃ.
ഓം ഹയധൈര്യഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം സുമുഖായ നമഃ.
ഓം ദുർമുഖായ നമഃ.
ഓം വിഘ്നായ നമഃ.
ഓം നിർവിഘ്നായ നമഃ.
ഓം വിഘ്നവിനാശനായ നമഃ.
ഓം ആര്യായ നമഃ.
ഓം നാഥായ നമഃ.
ഓം അര്യമാഭാസായ നമഃ.
ഓം ഫാൽഗുനായ നമഃ.
ഓം ഫാലലോചനായ നമഃ.
ഓം അരാതിഘ്നായ നമഃ.
ഓം ഘനഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം ഗ്രീഷ്മസൂര്യസമപ്രഭായ നമഃ.
ഓം കിരീടിനേ നമഃ.
ഓം കല്പശാസ്ത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം കല്പാനലവിധായകായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനഫലദായ നമഃ.
ഓം വിരിഞ്ചാരിവിനാശനായ നമഃ.
ഓം വീരമാർതാണ്ഡവരദായ നമഃ.
ഓം വീരബാഹവേ നമഃ.
ഓം പൂർവജായ നമഃ.
ഓം വീരസിംഹാസനായ നമഃ.
ഓം വിജ്ഞായ നമഃ.
ഓം വീരകാര്യായ നമഃ.
ഓം അസ്തദാനവായ നമഃ.
ഓം നരവീരസുഹൃദ്ഭ്രാത്രേ നമഃ.
ഓം വീരകാര്യായ നമഃ.
ഓം നാഗരത്നവിഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം വാചസ്പതയേ നമഃ.
ഓം പുരാരാതയേ നമഃ.
ഓം സംവർത്തായ നമഃ.
ഓം സമരേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ഉരുവാഗ്മിനേ നമഃ.
ഓം ഉമാപുത്രായ നമഃ.
ഓം ഉഡുലോകസുരക്ഷകായ നമഃ.
ഓം ശൃംഗാരരസസമ്പൂർണായ നമഃ.
ഓം സിന്ദൂരതിലകാംഗിതായ നമഃ.
ഓം കുങ്കുമാങ്കിതസർവാംഗായ നമഃ.
ഓം കാലകേയവിനാശാനായ നമഃ.
ഓം മത്തനാഗപ്രിയായ നമഃ.
ഓം നേത്രേ നമഃ.
ഓം നാഗഗന്ധർവപൂജിതായ നമഃ.
ഓം സുസ്വപ്നബോധകായ നമഃ.
ഓം ബോധായ നമഃ.
ഓം ഗൗരീദുഃസ്വപ്നനാശനായ നമഃ.
ഓം ചിന്താരാശിപരിധ്വംസിനേ നമഃ.
ഓം ചിന്താമണിവിഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ചരാചരജഗത്സ്രഷ്ട്രേ നമഃ.
ഓം ചലത്കുണ്ഡലകർണയുഗേ നമഃ.
ഓം മുകുരാസ്യായ നമഃ.
ഓം മൂലനിധയേ നമഃ.
ഓം നിധിദ്വയനിഷേവിതായ നമഃ.
ഓം നീരാജനപ്രീതമാനസായ നമഃ.
ഓം നീലനേത്രായ നമഃ.
ഓം നയപ്രദായ നമഃ.
ഓം കേദാരേശായ നമഃ.
ഓം കിരാതായ നമഃ.
ഓം കാലാത്മനേ നമഃ.
ഓം കല്പവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം കല്പാന്തഭൈരവാരാധ്യായ നമഃ.
ഓം കലാകാഷ്ഠാസ്വരൂപായ നമഃ.
ഓം ഋതുവർഷാദിമാസവതേ നമഃ.
ഓം ദിനേശമണ്ഡലാവാസായ നമഃ.
ഓം വാസവേന പ്രപൂജിതായ നമഃ.
ഓം ബഹൂലാസ്തംബകർമജ്ഞായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചാശദ്വർണരൂപകായ നമഃ.
ഓം ചിന്താഹീനായ നമഃ.
ഓം ചിദാക്രാന്തായ നമഃ.
ഓം ചാരുപാലായ നമഃ.
ഓം ഹലായുധായ നമഃ.
ഓം ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യായ നമഃ.
ഓം പരഗർവവിഭഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം വിദ്വത്തമായ നമഃ.
ഓം വിരാധഘ്നായ നമഃ.
ഓം സചിത്രായ നമഃ.
ഓം ചിത്രകർമകായ നമഃ.
ഓം സംഗീതലോലുപമനസേ നമഃ.
ഓം സ്നിഗ്ധഗംഭീരഗർജിതായ നമഃ.
ഓം തുംഗവക്ത്രായ നമഃ.
ഓം സ്തവരസായ നമഃ.
ഓം അഭ്രാഭായ നമഃ.
ഓം ഭ്രമരേക്ഷണായ നമഃ.
ഓം ലീലാകമലഹസ്താബ്ജായ നമഃ.
ഓം ബാലകുന്ദവിഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ലോധ്രപ്രസവശുദ്ധാഭായ നമഃ.
ഓം ശിരീഷകുസുമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ത്രാസത്രാണകരായ നമഃ.
ഓം തത്ത്വായ നമഃ.
ഓം തത്ത്വവാക്യാർധബോധകായ നമഃ.
ഓം വർഷീയസേ നമഃ.
ഓം വിധിസ്തുത്യായ നമഃ.
ഓം വേദാന്തപ്രതിപാദകായ നമഃ.
ഓം മൂലഭുതായ നമഃ.
ഓം മൂലതത്വായ നമഃ.
ഓം മൂലകാരണവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം ആദിനാഥായ നമഃ.
ഓം അക്ഷയഫലപാണയേ നമഃ.
ഓം ജന്മപരാജിതായ നമഃ.
ഓം അപരാജിതായ നമഃ.
ഓം ഗാനപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഗാനലോലായ നമഃ.
ഓം മഹേശായ നമഃ.
ഓം വിജ്ഞമാനസായ നമഃ.
ഓം ഗിരിജാസ്തന്യരസികായ നമഃ.
ഓം ഗിരിരാജവരസ്തുതായ നമഃ.
ഓം പീയൂഷകുംഭഹസ്താബ്ജായ നമഃ.
ഓം പാശത്യാഗിനേ നമഃ.
ഓം ചിരന്തനായ നമഃ.
ഓം സുധാലാലസവക്ത്രാബ്ജായ നമഃ.
ഓം സുരദ്രുമഫലേപ്സിതായ നമഃ.
ഓം രത്നഹാടകഭൂഷാംഗായ നമഃ.
ഓം രാവണാഭിപ്രപൂജിതായ നമഃ.
ഓം കനത്കാലേയസുപ്രീതായ നമഃ.
ഓം ക്രൗഞ്ചഗർവവിനാശനായ നമഃ.
ഓം അശേഷജനസമ്മോഹായ നമഃ.
ഓം ആയുർവിദ്യാഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം അവബദ്ധദുകൂലാംഗായ നമഃ.
ഓം ഹാരാലങ്കൃതകന്ധരായ നമഃ.
ഓം കേതകീകുസുമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം കലഭൈഃപരിവാരിതായ നമഃ.
ഓം കേകാപ്രിയായ നമഃ.
ഓം കാർതികേയായ നമഃ.
ഓം സാരംഗനിനാദപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ചാതകാലാപസന്തുഷ്ടായ നമഃ.
ഓം ചമരീമൃഗസേവിതായ നമഃ.
ഓം ആമ്രകൂടാദ്രിസഞ്ചാരായ നമഃ.
ഓം ആമ്നായഫലദായകായ നമഃ.
ഓം അക്ഷസൂത്രധൃതപാണയേ നമഃ.
ഓം അക്ഷിരോഗവിനാശനായ നമഃ.
ഓം മുകുന്ദപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം മോഹാംഗായ നമഃ.
ഓം മുനിമാനസതോഷിതായ നമഃ.
ഓം തൈലാഭിഷിക്തസുശിരസേ നമഃ.
ഓം തർജനീമുദ്രദർശനായ നമഃ.
ഓം തടാതകാമനഃപ്രീതായ നമഃ.
ഓം തമോഗുണവിനാശനായ നമഃ.
ഓം അനാമയായ നമഃ.
ഓം അനാദർശായ നമഃ.
ഓം അർജുനാഭായ നമഃ.
ഓം ഹുതപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യപരിസമ്പൂർണായ നമഃ.
ഓം സപ്താശ്വാദിഗ്രഹൈഃ സ്തുതായ നമഃ.
ഓം വീതശോകായ നമഃ.
ഓം പ്രസാദജ്ഞായ നമഃ.
ഓം സപ്തപ്രാണവരപ്രദായ നമഃ.
ഓം സപ്താർചിഷേ നമഃ.
ഓം ത്രിനയനായ നമഃ.
ഓം ത്രിവേണീഫലദായകായ നമഃ.
ഓം കൃഷ്ണവർത്മനേ നമഃ.
ഓം വേദമുഖായ നമഃ.
ഓം ദാരുമണ്ഡലമധ്യകായ നമഃ.
ഓം വീരനൂപുരപാദാബ്ജായ നമഃ.
ഓം വീരകങ്കണപാണിമതേ നമഃ.
ഓം വിശ്വമൂർതയേ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധമുഖായ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധഭസ്മാനുലേപനായ നമഃ.
ഓം ശുംഭധ്വംസിനീസമ്പൂജ്യായ നമഃ.
ഓം രക്തബീജകുലാന്തകായ നമഃ.
ഓം നിഷാദാദിസ്വരപ്രീതായ നമഃ.
ഓം നമസ്കാരഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം ഭക്താരിപഞ്ചതാദായിനേ നമഃ.
ഓം സജ്ജീകൃതശരായുധായ നമഃ.
ഓം അഭയങ്കരമന്ത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം കുബ്ജികാമന്ത്രവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം ധൂമ്രാശ്വായ നമഃ.
ഓം ഉഗ്രതേജസ്വിനേ നമഃ.
ഓം ദശകണ്ഠവിനാശനായ നമഃ.
ഓം ആശുഗായുധഹസ്താബ്ജായ നമഃ.
ഓം ഗദായുധകരാംബുജായ നമഃ.
ഓം പാശായുധസുപാണയേ നമഃ.
ഓം കപാലായുധസദ്ഭുജായ നമഃ.
ഓം സഹസ്രശീർഷവദനായ നമഃ.
ഓം സഹസ്രദ്വയലോചനായ നമഃ.
ഓം നാനാഹേതിധരപാണയേ നമഃ.
ഓം ധനുഷ്പാണയേ നമഃ.
ഓം നാനാസ്രൃജേ നമഃ.
ഓം ഭൂഷണപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ആശ്യാമകോമലതനവേ നമഃ.
ഓം ആരക്താപാംഗലോചനായ നമഃ.
ഓം ദ്വാദശാഹക്രതുപ്രീതായ നമഃ.
ഓം പൗണ്ഡരീകഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം അപ്തോഽര്യാമക്രതുമയായ നമഃ.
ഓം ചയനാദിഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം പശുബന്ധഫലദായ നമഃ.
ഓം വാജപേയാത്മദൈവതായ നമഃ.
ഓം ആബ്രഹ്മകീടജനനാവനാത്മനേ നമഃ.
ഓം ചമ്പകപ്രിയായ നമഃ.
ഓം പശുപാശവിഭാഗജ്ഞായ നമഃ.
ഓം പരിജ്ഞാനപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം കല്പേശ്വരായ നമഃ.
ഓം കല്പവര്യായ നമഃ.
ഓം ജാതവേദപ്രഭാകരായ നമഃ.
ഓം കുംഭീശ്വരായ നമഃ.
ഓം കുംഭപാണയേ നമഃ.
ഓം കുങ്കുമാക്തലലാടകായ നമഃ.
ഓം ശിലീധ്രപത്രസങ്കാശായ നമഃ.
ഓം സിംഹവക്ത്രപ്രമർദനായ നമഃ.
ഓം കോകിലക്വണിതാകർണിനേ നമഃ.
ഓം കാലനാശനതത്പരായ നമഃ.
ഓം നൈയായികമതഘ്നായ നമഃ.
ഓം ബൗദ്ധസംഘവിനാശനായ നമഃ.
ഓം ധൃതഹേമാബ്ജപാണയേ നമഃ.
ഓം ഹോമസന്തുഷ്ടമാനസായ നമഃ.
ഓം പിതൃയജ്ഞസ്യഫലദായ നമഃ.
ഓം പിതൃവജ്ജനരക്ഷകായ നമഃ.
ഓം പദാതികർമനിരതായ നമഃ.
ഓം പൃഷദാജ്യപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം മഹാസുരവധോദ്യുക്തായ നമഃ.
ഓം ശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവർഷകായ നമഃ.
ഓം മഹാവർഷതിരോധാനായ നമഃ.
ഓം നമഃസ്വാഹാവഷഡ്വൗഷ- ട്വല്ലവപ്രതിപാദകായ നമഃ.
ഓം മഹീരസദൃശഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം മഹീരസദൃശസ്തവായ നമഃ.
ഓം തന്ത്രീവാദനഹസ്താഗ്രായ നമഃ.
ഓം സംഗീതപ്രിയമാനസായ നമഃ.
ഓം ചിദംശമുകുരാവാസായ നമഃ.
ഓം മണികൂടാദ്രിസഞ്ചാരായ നമഃ.
ഓം ലീലാസഞ്ചാരതനുകായ നമഃ.
ഓം ലിംഗശാസ്ത്രപ്രവർതകായ നമഃ.
ഓം രാകേന്ദുദ്യുതിസമ്പന്നായ നമഃ.
ഓം യാഗകർമഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം മൈനാകഗിരിസഞ്ചാരിണേ നമഃ.
ഓം മധുവംശവിനാശനായ നമഃ.
ഓം താലഖണ്ഡപുരാവാസായ നമഃ.
ഓം തമാലനിഭതേജസേ നമഃ.
ഓം പൂർണാപുഷ്കലാംബാസമേത- ശ്രീഹരിഹരപുത്രസ്വാമിനേ നമഃ.
സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ത്രിപുരസുന്ദരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

ത്രിപുരസുന്ദരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

പ്രാതർനമാമി ജഗതാം ജനന്യാശ്ചരണാംബുജം. ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യാഃ പ്രണതായാ ഹരാദിഭിഃ. പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി പദപങ്കജം. ഹരിർഹരോ വിരിഞ്ചിശ്ച സൃഷ്ട്യാദീൻ കുരുതേ യയാ. പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി ചരണാംബുജം. യത്പാദമംബു ശിരസ്യേവം ഭാതി ഗംഗാ മഹേശിതുഃ. പ്രാതഃ പ

Click here to know more..

ഹരിപദാഷ്ടക സ്തോത്രം

ഹരിപദാഷ്ടക സ്തോത്രം

ഭുജഗതല്പഗതം ഘനസുന്ദരം ഗരുഡവാഹനമംബുജലോചനം. നലിനചക്രഗദാധരമവ്യയം ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം. അലികുലാസിതകോമലകുന്തലം വിമലപീതദുകൂലമനോഹരം. ജലധിജാശ്രിതവാമകലേവരം ഭജത രേ മനുജാഃ കമലാപതിം. കിമു ജപൈശ്ച തപോഭിരുതാധ്വരൈ- രപി കിമുത്തമതീർഥനിഷേവണൈഃ. കിമുത ശാസ്ത്രകദംബവിലോകണൈ- ര്

Click here to know more..

ചിത്തിര നക്ഷത്രം

ചിത്തിര നക്ഷത്രം

ചിത്തിര നക്ഷത്രം - സ്വഭാവം, ഗുണങ്ങള്‍, പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങള്‍, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍, തൊഴില്‍, പേരുകള്‍, അനുകൂലമായ രത്നം, ദാമ്പത്യജീവിതം, മന്ത്രം, പരിഹാരങ്ങള്‍…

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |