குக ஸ்துதி

ஶ்ரீமன்மேருதராதராதிபமஹாஸௌபாக்யஸம்ʼஶோபிதே
மந்தாரத்ருமவாடிகாபரிவ்ருʼதே ஶ்ரீஸ்கந்தஶைலேமலே .
ஸௌதே ஹாடகநிர்மிதே மணிமயே ஸன்மண்டபாப்யந்தரே
ப்ரஹ்மானந்தகனம்ʼ குஹாக்யமனகம்ʼ ஸிம்ʼஹாஸனம்ʼ சிந்தயே ..

மதனாயுதலாவண்யம்ʼ நவ்யாருணஶதாருணம் .
நீலஜீமூதசிகுரமர்தேந்துஸத்ருʼஶாலிகம் ..

புண்டரீகவிஶாலாக்ஷம்ʼ பூர்ணசந்த்ரனிபானனம் .
சாம்பேயவிலஸன்னாஸம்ʼ மந்தஹாஸாஞ்சிதோரஸம் ..

கண்டஸ்தலசலச்சோத்ரகுண்டலம்ʼ சாருகந்தரம் .
கராஸக்தகன꞉ தண்டம்ʼ ரத்னஹாராஞ்சிதோரஸம் ..

கடீதடலஸத்திவ்யவஸனம்ʼ பீவரோருகம் .
ஸுராஸுராதிகோடீரநீராஜிதபதாம்புஜம் ..

நாநாரத்னவிபூஷாட்யம்ʼ திவ்யசந்தனசர்சிதம் .
ஸனகாதிமஹாயோகிஸேவிதம்ʼ கருணாநிதிம் ..

பக்தவாஞ்சிததாதாரம்ʼ தேவஸேனாஸமாவ்ருʼதம் .
தேஜோமயம்ʼ கார்திகேயம்ʼ பாவயே ஹ்ருʼதயாம்புஜே ..

ஆவாஹயாமி விஶ்வேஶம்ʼ மஹாஸேனம்ʼ மஹேஶ்வரம் .
தேஜஸ்த்ரயாதமகம்பீடம்ʼ ஶரஜன்மன் க்ருʼஹாணபோ꞉ ..

அனவத்யம்ʼ க்ருʼஹாணேஶ பாத்யமத்ய ஷடானன .
பார்வதீநந்தனானர்க்யமர்பயாம்யர்க்யமத்புதம் ..

ஆசம்யதாமக்நிஜாதஸ்வர்ணபாத்ரோத்யதைர்ஜலை꞉ .
பஞ்சாம்ருʼதரஸை꞉ திவ்யை꞉ ஸுதாஸமவிபாவிதை꞉ ..

ததிக்ஷீராஜ்யமதுபி꞉ பஞ்சகவ்யை꞉ பலோதகை꞉ .
நானாபலரஸை꞉ திவ்யை꞉ நாளிகேரபலோதகை꞉ ..

திவ்யௌஷதிரஸை꞉ ஸ்வர்ணரத்னோதககுஶோதகை꞉ .
ஹிமாம்புசந்தனரஸை꞉ கனஸாராதிவாஸிதை꞉ ..

ப்ரஹ்மாண்டோதரமத்யஸ்ததீர்தை꞉ பரமபாவனை꞉ .
பவனம்ʼ பரமேஶான த்வாம்ʼ தீர்தை꞉ ஸ்னாபயாம்யஹம் ..

ஸுதோர்மிக்ஷீரதவளம்ʼ பஸ்மனோதூள்யதாவகம் .
ஸௌவர்ணவாஸஸாகாயாம்ʼ வேஷ்டயேபீஷ்டஸித்தயே ..

யஜ்ஞோபவீதம்ʼ ஸுஜ்ஞானதாயினே தேர்பயே குஹம் .
கிரீடஹாரகேயூர பூஷணானி ஸமர்பயே ..

ரோசநாகருகஸ்தூரீஸிதாப்ரமஸ்ருʼணான்விதம் .
கந்தஸாரம்ʼ ஸுரபிலம்ʼ ஸுரேஶாப்யுபகம்யதாம் ..

ரசயே திலகம்ʼ பாலே கந்தம்ʼ ம்ருʼகமதேனதே .
அக்ஷய்யபலதானர்கானக்ஷதானர்பயே ப்ரபோ ..

குமுதோத்பலகல்ஹாரகமலை꞉ ஶதபத்ரகை꞉ .
ஜாதீசம்பகபுந்நாகவகுலை꞉ கரவீரகை꞉ ..

தூர்வாப்ரவாலமாலூரமாசீமருவபத்ரகை꞉ .
அகீடாதிஹதைர்நவ்யை꞉ கோமலைஸ்துலஸீதலை꞉ ..

பாவனைஶ்சந்த்ரகதலீகுஸுமைர்னந்திவர்தனை꞉ .
நவமாலாலிகாபி꞉ மல்லிகாதல்ல்ஜைரபி ..

குரண்டைரபி ஶம்யாகை꞉ மந்தாரைரதிஸுந்தரை꞉ .
அகர்ஹிதைஶ்ச பர்ஹிஷ்ட꞉ பாடீதை꞉ பாரிஜாதகை꞉ ..

ஆமோதகுஸுமைரன்யை꞉ பூஜயாமி ஜகத்பதிம் .
தூபோ(அ)யம்ʼ க்ருʼஹ்யதாம்ʼ தேவ க்ராணேந்த்ரியவிமோஹகம் ..

ஸர்வாந்தரதமோஹந்த்ரே குஹ தே தீபமர்பயே .
ஸத்யஸமாப்ருʼதம்ʼ திவ்யமம்ருʼதம்ʼ த்ருʼப்திஹேதுகம் ..

ஶால்யான்னமத்புதம்ʼ நவ்யம்ʼ கோக்ருʼதம்ʼ ஸூபஸங்கதம் .
கதலீனாலிகேராம்ருʼதான்யாத்யுர்வாருகாதிபி꞉ ..

ரசிதைர்ஹரிதைர்திவ்யகசரீபி꞉ ஸுபர்படை꞉ .
ஸர்வஸம்ʼஸ்தாரஸம்பூர்ணைராஜ்யபக்வைரதிப்ரியை꞉ ..

ரம்பாபனஸகூஶ்மாண்டாபூபா நிஷ்பகந்தகை꞉ .
விதாரிகா காரவேல்லபடோலீதகரோன்முகை꞉ ..

ஶாகைர்பஹுவிதைரன்யை꞉ வடகைர்வடுஸம்ʼஸ்க்ருʼதை꞉ .
ஸஸூபஸாரநிர்கம்ய ஸரசீஸுரஸேன ச ..

கூஶ்மாண்டகண்டகலித தப்தக்ரரஸேன ச .
ஸுபக்வசித்ரான்னஶதை꞉ லட்டுகேட்டுமகாதிபி꞉ ..

ஸுதாபலாம்ருʼதஸ்யந்திமண்டகக்ஷீரமண்டகை꞉ .
மாஷாபூபகுடாபூபகோதூமாபூபஶார்கரை꞉ ..

ஶஶாங்ககிரணோத்பாஸிபோலிகை꞉ ஶஷ்குலீமுகை꞉ .
பக்ஷ்யைரன்யை꞉ ஸுருசிரை꞉ பாயஸைஶ்ச ரஸாயனை꞉ ..

லேஹ்யருச்சாவசை꞉ கண்டஶர்கராபாணிதாதிபி꞉ .
குடோதகைநாரிகேரரஸைரிக்ஷுரஸைரபி ..

கூர்சிகாபிரனேகாபி꞉ மண்டிகாபிருபஸ்க்ருʼதம் .
கதலீசூதபனஸகோஸ்தனீபலராஶிபி꞉ ..

நாரங்கஶ்ருʼங்ககிபேரைலமரீசைர்லிகுசாதிபி꞉ .
உபதம்ʼஶை꞉ ஶர꞉சந்த்ரகௌரகோததிஸங்கதை꞉ ..

ஜம்பீரரஸகைஸர்யா ஹிங்குஸைந்தவநாகரை꞉ .
லஸதாஜலதக்ரேண பானீயேன ஸமாஶ்ரிதம் ..

ஹேமபாத்ரேஷு ஸரஸம்ʼ ஸாங்கர்யேண ச கல்பிதம் .
நித்யத்ருʼப்த ஜகந்நாத தாரகாரே ஸுரேஶ்வர ..

நைவேத்யம்ʼ க்ருʼஹ்யதாம்ʼ தேவ க்ருʼபயா பக்தவத்ஸல .
ஸர்வலோகைகவரத ம்ருʼத்யோ துர்தைத்யரக்ஷஸாம் ..

கந்தோதகேன தே ஹஸ்தௌ க்ஷாலயாமி ஷடானன .
ஏலாலவங்ககர்பூரஜாதீபலஸுகந்தித ..

வீடீம்ʼ ஸேவய ஸர்வேஶ சேடீக்ருʼதஜகத்ரய .
தத்தேர்நீராஜயாமித்வாம்ʼ கர்பூரப்ரபயா(அ)னயா ..

புஷ்பாஞ்ஜலிம்ʼ ப்ரதாஸ்யாமி ஸ்வர்ணபுஷ்பாக்ஷதைர்யுதம் .
சத்ரேண சாமரேணாபி ந்ருʼத்தகீதாதிபிர்குஹ ..

ராஜோபசாரைகிலை꞉ ஸந்துஷ்டோ பவ மத்ப்ரபோ .
ப்ரதக்ஷிணம்ʼ கரோமி த்வாம்ʼ விஶ்வாத்மக நமோ(அ)ஸ்துதே ..

ஸஹஸ்ரக்ருʼத்வோ ரசயே ஶிரஸா தேபிவாதனம் .
அபராதஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்வ கருணாகர ..

நம꞉ ஸர்வாந்தரஸ்தாய நம꞉ கைவல்யஹேதவே .
ஶ்ருதிஶீர்ஷககம்யாய நம꞉ ஶக்திதராய தே ..

மயூரவாஹனஸ்யேதம்ʼ மானஸம்ʼ ச ப்ரபூஜனம் .
ய꞉ கரோதி ஸக்ருʼத்வாபி குஹஸ்தஸ்ய ப்ரஸீததி ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.5K
3.5K

Comments Tamil

qkxip
மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

சிறந்த கட்டுரைகள் கொண்ட இணையதளம் -user_xhdy

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |