శారదా స్తుతి

అచలాం సురవరదా చిరసుఖదాం జనజయదాం .
విమలాం పదనిపుణాం పరగుణదాం ప్రియదివిజాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .
సుజపాసుమసదృశాం తనుమృదులాం నరమతిదాం .
మహతీప్రియధవలాం నృపవరదాం ప్రియధనదాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .
సరసీరుహనిలయాం మణివలయాం రసవిలయాం .
శరణాగతవరణాం సమతపనాం వరధిషణాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .
సురచర్చితసగుణాం వరసుగుణాం శ్రుతిగహనాం .
బుధమోదితహృదయాం శ్రితసదయాం తిమిరహరాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .
కమలోద్భవవరణాం రసరసికాం కవిరసదాం .
మునిదైవతవచా స్మృతివినుతాం వసువిసృతాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .
య ఇమం స్తవమనిశం భువి కథయేదథ మతిమాన్ .
లభతే స తు సతతం మతిమపరాం శ్రుతిజనితాం .
శారదాం సర్వదా భజే శారదాం .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |