സരസ്വതീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

Listen to the audio above for correct pronunciation

അമലാ വിശ്വവന്ദ്യാ സാ കമലാകരമാലിനീ.
വിമലാഭ്രനിഭാ വോഽവ്യാത്കമലാ യാ സരസ്വതീ.
വാർണസംസ്ഥാംഗരൂപാ യാ സ്വർണരത്നവിഭൂഷിതാ.
നിർണയാ ഭാരതീ ശ്വേതവർണാ വോഽവ്യാത്സരസ്വതീ.
വരദാഭയരുദ്രാക്ഷ- വരപുസ്തകധാരിണീ.
സരസാ സാ സരോജസ്ഥാ സാരാ വോഽവ്യാത്സരാസ്വതീ.
സുന്ദരീ സുമുഖീ പദ്മമന്ദിരാ മധുരാ ച സാ.
കുന്ദഭാസാ സദാ വോഽവ്യാദ്വന്ദിതാ യാ സരസ്വതീ.
രുദ്രാക്ഷലിപിതാ കുംഭമുദ്രാധൃത- കരാംബുജാ.
ഭദ്രാർഥദായിനീ സാവ്യാദ്ഭദ്രാബ്ജാക്ഷീ സരസ്വതീ.
രക്തകൗശേയരത്നാഢ്യാ വ്യക്തഭാഷണഭൂഷണാ.
ഭക്തഹൃത്പദ്മസംസ്ഥാ സാ ശക്താ വോഽവ്യാത്സരസ്വതീ.
ചതുർമുഖസ്യ ജായാ യാ ചതുർവേദസ്വരൂപിണീ.
ചതുർഭുജാ ച സാ വോഽവ്യാച്ചതുർവർഗാ സരസ്വതീ.
സർവലോകപ്രപൂജ്യാ യാ പർവചന്ദ്രനിഭാനനാ.
സർവജിഹ്വാഗ്രസംസ്ഥാ സാ സദാ വോഽവ്യാത്സരസ്വതീ.
സരസ്വത്യഷ്ടകം നിത്യം സകൃത്പ്രാതർജപേന്നരഃ.
അജ്ഞൈർവിമുച്യതേ സോഽയം പ്രാജ്ഞൈരിഷ്ടശ്ച ലഭ്യതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |