ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕದಂಬವನಚಾರಿಣೀಂ ಮುನಿಕದಂಬಕಾದಂಬಿನೀಂ
ನಿತಂಬಜಿತಭೂಧರಾಂ ಸುರನಿತಂಬಿನೀಸೇವಿತಾಂ।
ನವಾಂಬುರುಹಲೋಚನಾಮಭಿನವಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಾಶ್ರಯೇ।
ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀಂ ಕನಕವಲ್ಲಕೀಧಾರಿಣೀಂ
ಮಹಾರ್ಹಮಣಿಹಾರಿಣೀಂ ಮುಖಸಮುಲ್ಲಸದ್ವಾರುಣೀಂ।
ದಯಾವಿಭವಕಾರಿಣೀಂ ವಿಶದರೋಚನಾಚಾರಿಣೀಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಾಶ್ರಯೇ।
ಕದಂಬವನಶಾಲಯಾ ಕುಚಭರೋಲ್ಲಸನ್ಮಾಲಯಾ
ಕುಚೋಪಮಿತಶೈಲಯಾ ಗುರುಕೃಪಲಸದ್ವೇಲಯಾ।
ಮದಾರುಣಕಪೋಲಯಾ ಮಧುರಗೀತವಾಚಾಲಯಾ
ಕಯಾಪಿ ಘನಲೀಲಯಾ ಕವಚಿತಾ ವಯಂ ಲೀಲಯಾ।
ಕದಂಬವನಮಧ್ಯಗಾಂ ಕನಕಮಂಡಲೋಪಸ್ಥಿತಾಂ
ಷಡಂಬುರುವಾಸಿನೀಂ ಸತತಸಿದ್ಧಸೌದಾಮಿನೀಂ।
ವಿಡಂಬಿತಜಪಾರುಚಿಂ ವಿಕಚಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಾಶ್ರಯೇ।
ಕುಚಾಂಚಿತವಿಪಂಚಿಕಾಂ ಕುಟಿಲಕುಂತಲಾಲಂಕೃತಾಂ
ಕುಶೇಶಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಕುಟಿಲಚಿತ್ತವಿದ್ವೇಷಿಣೀಂ।
ಮದಾರುಣವಿಲೋಚನಾಂ ಮನಸಿಜಾರಿಸಮ್ಮೋಹಿನೀಂ
ಮತಂಗಮುನಿಕನ್ಯಕಾಂ ಮಧುರಭಾಷಿಣೀಮಾಶ್ರಯೇ।
ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಥಮಪುಷ್ಪಿಣೀಂ ರುಧಿರಬಿಂದುನೀಲಾಂಬರಾಂ
ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಿಕಾಂ ಮದವಿಘೂರ್ಣನೇತ್ರಾಂಚಲಾಂ।
ಘನಸ್ತನಭರೋನ್ನತಾಂ ಗಲಿತಚೂಲಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಾಶ್ರಯೇ।
ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ।
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುರಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರಾಮ್ಯಂಬಿಕಾಂ।
ಪುರಂದರಪುರಂಧ್ರಿಕಾಂ ಚಿಕುರಬಂಧಸೈರಂಧ್ರಿಕಾಂ
ಪಿತಾಮಹಪತಿವ್ರತಾಪಟುಪಟೀರಚರ್ಚಾರತಾಂ।
ಮುಕುಂದರಮಣೀಮಣೀಲಸದಲಂಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಣೀಂ
ಭಜಾಮಿ ಭುವನಂಬಿಕಾಂ ಸುರವಧೂಟಿಕಾಚೇಟಿಕಾಂ।

 

 

Click below to listen to Tripura Sundari Ashtakam 

 

Tripura Sundari Ashtakam

 

 

Recommended for you

ಯಮುನಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಮುನಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮುರಾರಿಕಾಯಕಾಲಿಮಾ- ಲಲಾಮವಾರಿಧಾರಿಣೀ ತೃಣೀಕೃತತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ತ್ರಿಲೋಕಶೋಕಹಾರಿಣೀ. ಮನೋನುಕೂಲಕೂಲಕುಂಜ- ಪುಂಜಧೂತದುರ್ಮದಾ ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.

Click here to know more..

ಭೂತನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಭೂತನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಶ್ರೀಕಂಠಪುತ್ರ ಹರಿನಂದನ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಲೋಕೈಕನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ಚಾರುಮೂರ್ತೇ. ಶ್ರೀಕೇಶವಾತ್ಮಜ ಮನೋಹರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತೇ ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುದ್ರಸುತ ಮಂಗಲಕೋಮಲಾಂಗ ದೇವಾಧಿದೇವ ಜಗದೀಶ ಸರೋಜನೇತ್ರ. ಕಾಂತಾರವಾಸ ಸುರಮಾನವವೃಂದಸೇವ್ಯ ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಆಶಾನುರೂಪಫಲದಾಯಕ

Click here to know more..

ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಭ್ರಾತೃವ್ಯಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥1॥ ಸಪತ್ನಕ್ಷಯಣಮಸಿ ಸಪತ್ನಚಾತನಂ ಮೇ ದಾಃ ಸ್ವಾಹ ॥2॥

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |